Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-24 ze dne 30.6.2009

09.07.09

 

Souhrn usnesení č. 24/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 30.6.2009
778/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 30.6.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                    


779/09                                                                         


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

program jednání valné hromady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.


                                                                                                                    


780/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 17.6.2009.
781/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

                                                                        

zpráva o činnosti dozorčí rady.


                                                                                             

                                                                                             


782/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2008.

      783/09

                                                                                                                                                                                                             

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

účetní uzávěrku společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


784/09                                                                                                

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje


pokrytí ztráty z hospodářského výsledku neuhrazených ztrát z minulých let.


                                                                                    


785/09                                                                                                     


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje


zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.


                                                                                    


786/09                                                                                                  


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                                                                                     

787/09


Rada  města s c h v a l u j e


přijetí dotace na požární dopravní automobil ve výši 150 000 Kč

                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 30.6.2009


                                                                                    


788/09


Rada  města s c h v a l u j e


  • 1) zadání výběrového řízení na automobil pro MěÚ
  • 2) oslovení navržených firem
  • 3) komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 30.6.2009


                                                                          

789/09


Rada města s c h v a l u j e    


odměny ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši.

                                                                                                               Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                          

                                                         

790/09


Rada města s c h v a l u j e 


udělení výjimky z počtu dětí ve třídách  Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto pro školní rok 2009/2010 dle výše uvedeného návrhu.

        

                                                                                      Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned


                                                                                             


791/09


Rada  města  s c h v a l u j e


přijetí dotace na akceschopnost jednotky SDH ve výši 150 000 Kč

                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 30.6.2009


                                                                                             


792/09


Rada  města   s o u h l a s í    


s vyřazením  15 ks svolávačů  DDHM 197 - 211 viz. znalecký posudek a následný odprodej okolním jednotkám SDH.                                                                                   

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 30.6.2009                                                                                                                                                            


793/09


Rada  města   s c h v a l u j e


zrušení výběrového řízení č 09/OVV/001

                                                                 

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 30.6.2009                                                                                             794/09

Rada města bere na vědomí

informaci o rozsudku Nejvyššího soudu ČR čj. 30 Cdo 3049/2007-108 ve věci žaloby správce konkursní podstaty úpadce KOBRA - CARGO společnost s ručením omezeným proti městu Vysokému Mýtu.

                                                                                             

795/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu částí oplocení objektu č.p.66, ul.Litomyšlská Vysoké Mýto  za účelem umístění reklamního zařízení.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                  

                                                                                             

796/09


Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením nájemních smluv na část oplocení objektu č.p.66, ul.Litomyšlská Vysoké Mýto za účelem umístění reklamního zařízení podle jeho velikosti  -  do 1 m2 činí paušální částka 10.000,- Kč/rok, nad 1 m2 paušální částka 20.000,- Kč/rok, přičemž se jedná o plochu reklamního zařízení, tedy plochu zabraného plotu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

797/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.407 o nájmu části pozemku, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní Márií Paulišovou v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

                                    

                                                                                             

798/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 797 zahrada v k.ú. a obci Vysoké Mýto  za účelem zřízení předzahrádky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                                                                                     

799/09

Rada města  s ch v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.149 a Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.281 výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů opakovaných pozdních splátek nájemného. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 01.08.2009 a končí 30.10.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                    

800/09


Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi panem Michalem Soukenkou, nám. Vaňorného 199, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem na garáž v č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto ke dni 01.08.2009 za cenu 681,- Kč/měs včetně DPH.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


        

801/09                                                                                  


Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď ze  Smlouvy č.428 o nájmu části pozemku. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 01.07.2009 a končí 30.09.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                                Termín:           ihned


                                                                                    

802/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2009


                                                                                    

803/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o prodeji nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned804/09                                                                                           


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o prodeji nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                    

805/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní  Annou Giňovou (nar. 03.05.1979) a panem Romanem Cibulou (nar. 05.05.1973), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             


806/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009        


807/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009808/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009809/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 605/09 ze dne 26.05.2009.

         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned810/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar. 04.01.1983), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.04.2009 do 30.06.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009
811/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar. 04.01.1983), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009812/09

                                                                                    

Rada města     s c h v a l u j e


Směrnici č. B2/09 pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domech postavených městem Vysokým Mýtem, na které byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. v předložené verzi.                                                                              

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


813/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti, mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.07.2009
814/09


Rada města s ch v a l u j e


rozpočtové opatření č.2/2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             815/09


Rada města s ch v a l u j e


vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 8.000.000,-Kč, se splatností 10 let s účelem použití na financování akcí rekonstrukce ul. Družstevní, ul. Svatopluka Čecha, ul. Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení ul. Svatopluka Čecha, ul. Sladkovského, ul. A.V.Šembery, ul. Vladislavova.Výběrové řízení nebude provedeno dle vnitřní směrnice č.6/08 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem ze dne 1.ledna 2009 při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       30.09.2009


                                                                                             

816/09


Rada města souhlasí


s konáním příštího zasedání RM dne 14.7.2009.


                                                                                             


817/09


Rada města schvaluje


dar městu Žulová ve výši 3.441,-- Kč  formou pitné balené vody.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned818/09

                                                                                                             

Rada města schvaluje


„Ceník placených služeb a  poplatků knihovny" platný od 1.7.2009.


Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

                                                                                             

819/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. a s ohledem na principy efektivnosti a hospodárnosti, smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Atelier AURUM s.r.o., se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680, DIČ: CZ42937680 jako projektantem akce: Úpravy územního plánu Vysokého Mýta za nabídkovou cenu 511 700,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.7.2009


                                                                                    

                  

820/09


Rada města bere na vědomí


dopis člena Rady Pardubického kraje Bc. Macely ohledně odchodu Romů do zahraničí.


                                                                                             


821/09


Rada města bere na vědomí


záměr Pardubického kraje upravit zřizovatelské kompetence kraje a dotčených obcí ve vztahu ke speciálním školám, ZUŠ a Domu dětí a mládeže.


                                                                                             


822/09

Rada města schvaluje

platový výměr ředitele Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu s účinností od 1.6.2009.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Jiraský

                                                                           Termín: ihned

                                     

                                                                                             

823/09


Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, místostarosty a p. Tomáškové.


                                                                                             

                                                                                             

824/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

program jednání valné hromady konané dne 30. 6. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                        


825/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

výroční zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2008826/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

účetní závěrku společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2009827/09                                                                                           


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


  • - převod částky 53.489,- Kč ze zisku společnosti do rezervního fondu společnosti.

- převod částky 136.740,- Kč ze zisku společnosti do sociálního fondu společnosti.


- vyplacení částky 100.000,- Kč ze zisku společnosti městu Vysokému Mýtu jako jedinému společníkovi.


-  převod částky 779.544,- Kč ze zisku společnosti na účet nerozděleného zisku společnosti.


                                                                                             828/09

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

hospodaření sociálního fondu  společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  za rok 2008829/09                                                                                           


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

změnu rozpočtu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. na rok 2009 dle předloženého návrhu.

830/09                                                                                           


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu jednatele o činnosti společnosti za leden - květen 2009.


                                                                                        


831/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

úpravu platu ředitele dle předloženého návrhu.

                                                                          

832/09

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


výplatu prémií řediteli za rok 2008 v předložené výši.

                                                                                        

833/09

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

prémiové ukazatele a výši prémie ředitele pro rok 2009 dle přeloženého návrhu.

                                                                                             

834/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


prodloužení splatnosti krátkodobého úvěru ve výši 2 mil. Kč do 1.7.2009.


                                                                                             


                                                                                                      

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta