Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-21 ze dne 9.6.2009

16.06.09

 

Souhrn usnesení č. 21/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 9.6.2009


667/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9.6.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                

668/09                          


Rada města: s c h v a l u j e

odpověď na žádost Plaveckého klubu o dotaci dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       19.6.2009


                                                                                 

669/09

Rada města   r u š  í


výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky podle usnesení číslo 538/09


                                                                 Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                  Termín: ihned


                           

670/09

                                                                 

Rada města  s o u h l a s í


s návrhem  hodnotící komise na vypsání poptávkového řízení na dodávku výpočetní techniky podle Směrnice č. 6 městské rady,  bodu 2.2.1. 


                                                                  Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 15.6. 2009                 

671/09


Rada města b e r e   n a   v ě d o m í:

výsledky konkursního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto.


                                                                                             


672/09


Rada města   j m e n u j e:

s účinností od 1.8.2009 paní Mgr.Stanislavu Burešovou, bytem Vysoké Mýto, ředitelkou Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto.

  

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned               

                                                                                             

673/09

Rada města posoudila

petici občanů č.p. 156, 856, 857 a 858 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě o snížení nákladů na bydlení v bytech ve shora uvedených domech a zaujala k ní následující stanovisko:

Náklady na bydlení v bytech odpovídají vždy spotřebě jejich uživatelů, snížení nákladů na bydlení je tedy výlučně v moci  nájemců jednotlivých bytů; samostatné vodoměry nelze v č.p. 156, 856, 857 a 858 v ul. Husova instalovat z technických důvodů, neboť rozvody potrubí  nejsou uzpůsobeny na montáž vodoměrů. Z těchto důvodu se tedy uvedená petice odkládá, neboť není v pravomoci  rady města tuto žádost řešit.


                                                                           Zodpovídá: JUDr.  Poláček

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             

674/09Rada města s c h v a l u j e 


ceník prodeje triček s logem město Vysoké Mýto v informačním centru od 8. 6. 2009.

                                                         

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OKVM                                                                     Termín:      červen 2009

                                                                                             


675/09


Rada města n e s o u h l a s í 


s použitím znaku města v logu Basketbalového klubu Sokol Vysoké Mýto.                                                                       

                                                                                                                             

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OKVM                                                                     Termín:      červen 2009


                                                                                             

676/09


Rada města n e s o u h l a s í


s poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Asociaci nositelů legionářských tradic na vydávání magazínu Kaleidoskop.

                                                       

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                    Termín:      červen 2009

                                                                                                      

677/09

Rada města     s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí č. UZSVM/HUO/2709/2009-HUOM-H/UO/2008/3691-Za mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.06.2009


678/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.440 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a paní  Zdeňkou Císařovou, U Staré zastávky 528,  Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009                                                                                    

679/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol.s r.o. na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 04.09.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.06.2009


                                                                                                               

680/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním zdravotně-preventivní akce „Dny zdraví s VZP" na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 10.09.2009 od 13:00 do 16:00.

Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.06.2009


                                                                                             

681/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků pod budovami a stavbami pro skladování letadel a leteckého materiálu v areálu letiště v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                                                

682/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem jahod panem Patrikem Láníkem, U Zámečku 882, Pardubice na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 12.06., 19.06. a 26.6.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

683/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CD na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 18.06.2009 od 10:00 do 17:30 hodin, zábor činí 3 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství 30,- Kč.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

684/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001102/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                                             

685/09


Rada města doporučuje


ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města jmenuje Ing. Františka Jiraského zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení úpravy územního plánu Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       ihned


                                                                                             

686/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Slunečná, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 544 668,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                    


687/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Žerotínova, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 194 465,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                             

688/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto v celkové výši 208 560 Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                             

689/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Lidická, Vysoké Mýto v celkové výši 434 950 Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                             


690/09

Rada města schvaluje


Uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Pražákem - ELPRA, Kolmá 12, 562 04 Ústí nad Orlicí IČ: 66278651 za nabídkovou cenu 233 289,- Kč jako dodavatelem stavební akce: Výměna oken na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                    


691/09

Rada města schvaluje


Uzavření smlouvy o dílo s Ing.arch. Zdenkem Sendlerem, Wanklova 6, 602 00 Brno za nabídkovou cenu ve výši 1 072 190,- Kč vč. DPH na: Zpracování projektové dokumentace na akci „Regenerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě" pro územní řízení, stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele akce.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                             

692/09

Rada města schvaluje


návrh zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na akci:  Stavební úpravy v ZŠ Javornického ve Vysoké Mýtě - provedení elektroosmózy.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                             

693/09

Rada města schvaluje


Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku: Stavební úpravy v ZŠ Javornického ve Vysoké Mýtě - provedení elektroosmózy:


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                             

694/09

Rada města schvaluje


smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 3, Za Brumlovkou 266/2,  140 22 Praha 4 - Michle, IČ : 60193336, DIČ : CZ60193336 na akci : Přístavba krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009

695/09

Rada města přijímá


dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě č. CZ.1.02/4.1.00/07.00509 (akceptační č. 07000734)


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


                                                                                                      


696/09

Rada města schvaluje


Uzavření smlouvy o dílo s firmou PSK, v.o.s., T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň za nabídkovou cena 1 712 259,- Kč vč. DPH jako dodavatelem stavební akce: Rekonstrukce ulice Družstevní ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:            do 30.6.2009

                                                                                                      

697/09


Rada města bere na vědomí


žádost Pardubického kraje o poskytnutí dotace občanskému sdružení Smíření na dostavbu hospice v Chrudimi.


                                                                                             

698/09


Rada města schvaluje


přílohu ke smlouvě č. 340 o nájmu pozemku uzavřené dle občanského zákoníku ze dne 1.9.2003 mezi pronajímatelem městem Vysokým Mýtem a nájemcem Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.                                                                                                      

699/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Mgr. Junka, p. Tomáškové a  PaedDr. Podroužka.

                  

                                                                                                      


        

                                                                                    

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta