Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 2.6.2020

Usnesení RM č. 2009-20 ze dne 2. 6. 2009

05.06.09

 

Souhrn usnesení č. 20/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 2. 6.  2009648/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 2. 6. 2009 dle předloženého návrhu.


649/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu č.j. UZSVM/HUO/2773/2009 - HUOM - Sp 56/2003 Ji mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.07.2009

650/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 05.06.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

651/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodloužením stávající pojistné smlouvy za stejných podmínek na další pojistné období.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

652/09                                                               

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          

653/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.180 o nájmu nebytových prostor v předložené verzi. Pokud se najde nový nájemce na výše uvedené prostory, bude podepsán dodatek k této dohodě před vypršením termínu ukončení nájmu.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

654/09

                                                                          

Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č.597/09 ze dne 26.05.2009.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

655/09                                                                         

                                                                                    

Rada města     s c h v a l u j e


Dodatek č.1 Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09 v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

656/09                                                                         

Rada města    s c h v a l u j e

ukončení trvání usnesení č. 636/08 ze dne 15.7.2008.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       ihned

657/09

Rada města   m ě n í


usnesení č. 496/09 ze dne 21.4.2009 slova usnesení č. 345/08 nahrazuje usnesení č.645/08.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       ihned


658/09


Rada města   d o p o r u č u je


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město", který je prioritní investičním projektem města.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       ihned

659/09


Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Vzduchotechnika Veselý s.r.o. 565 53 Sloupnice 198, IČ: 25917056, DIČ: CZ 25917056 na zprovoznění vzduchotechniky v Městském klubu Vysoké Mýto za celkovou cenu 42 423,- Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009

660/09

Rada města    s c h v a l u j e


Mandátní smlouvu v předloženém znění s firmou Bořivoj Pitra, Sedlec čp. 34, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15005844, DIČ: CZ5601012263 jako dodavatelem služby : Technický dozor investora na akci Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba za celkovou cenu 654.500,- Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       ihned

661/09

Rada města    s c h v a l u j e


podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s Ing.arch.Milanem Košařem, Husova 1848, 530 03  Pardubice, IČ: 70165807, DIČ: CZ460725704 jako dodavatelem služby : architekt města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2009


662/09


Rada města    n e s c h v a l u j e


prodloužení hodiny nočního klidu dne 06.06.2009 dle žádosti Domu dětí a mládeže Mikádo, neboť dobu nočního klidu (22.00 -6.00 hod.) nelze měnit.

Zodpovídá: vedoucí OPR

Termín:       ihned


663/09


Rada města s c h v a l u j e 


zvýšení platových tarifů ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši.


                                                                         Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                         Termín: ihned

664/09                                                               


Rada města z r u š u j e 


usnesení rady města č. 113/09 ze dne 27. 1. 2009.


Z: vedoucí OKVM

T: červen 2009


665/09


Rada města    s c h v a l u j e


přijetí dotace ve výši 5 mil. Kč od Pardubického kraje na akci „Vysokomýtská nemocnice, přestavba domu čp. 271/IV ve Vysokém Mýtě na poskytování následné lůžkové péče"

Z: starosta

T: ihned

666/09

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, pí Kejzlarové a p. Hejhala.                   

                                                       
                  

        

                                                                          

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta