Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2005-02 ze dne 11. 1. 2005

18.01.05

 
U s n e s e n í    č. 2/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 11.1.2005
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
14/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části nebytových prostor  v budově č.p.116, Gen. Závady, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
15/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části nebytových prostor (kancelář č. 209) v budově č.p. 179, ul. Jiráskova, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
16/05
s uzavřením Dodatku č. 1 s firmou KVARTA spol. s r.o., se sídlem Dolní 222, 565 01 Choceň na akci: Oprava střechy a vestavba půdního bytu    č.p. 188 ve Vysoké Mýtě, nám. Přemysla Otakara II.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
17/05
s použitím městského  znaku na brožuru Vysoké Mýto, připravovanou firmou Helvich, Divišova 882, Hradec Králové dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
18/05
pořad schůze rady města konané dne 11.1.2005 dle předloženého návrhu.
19/05
tarify základních platů  ředitelům ZŠ a MŠ v navržené výši  s platností od 1.1.2005.
 
                                                                                     Z: p. Rozlívková
                                                                                     T: ihned
 
 
20/05
rozpočtové opatření č.5/2004 .
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
21/05
prodloužení splatnosti splátek kupní ceny nemovitostí dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
                                                                                    
 
22/05
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené  dne 01.09.2000 mezi městem Vysoké Mýto a Albertinem odborným léčebným ústavem v Žamberku k 31.01.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                    
 
23/05
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 101 o nájmu pozemků ze dne 26.11.2003 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Českou poštou, s.p., Olšanská 38/9, Praha 3, IČ: 47114983 v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
24/05
uzavření smlouvy č.132 o nájmu části pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Brteč o výměře 39 m2 mezi městem Vysoké Mýto a panem Romanem Klofandou, Brteč 35, 566 01 Vysoké Mýto, za účelem uskladnění palivového dříví. Nájem bude sjednán s účinností od 01.02.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 195,-Kč za rok bude hrazeno nejpozději do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
25/05
uzavření smlouvy č.542 o nájmu části pozemku p.č. 4644/53 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 36 m2 mezi městem Vysoké Mýto a panem Jaromírem Sobkem, Prokopova 513, Česká Třebová, IČ: 66307368 za účelem umístění prodejní buňky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.02.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5.000,-Kč za rok bude hrazeno nejpozději do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
T: ihned                        
 
 
26/05
změnu tarifů základních platů u ředitelky Městské knihovny Vysoké Mýto a ředitele Městské galerie Vysoké Mýto dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
27/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 3292/1, 3292/4, 3292/6, 3293/4 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu 100,-- Kč za m2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
 
 
 
28/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM nesouhlasí s odkupem spoluvlastnického podílu ve výši 192/720 z pozemku p.č. 10078 v k.ú. Vysoké Mýto od  vlastníka.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
29/05
žádost Vysokomýtské nemocnice, Hradecká 167, Vysoké Mýto o pronájem veškerého movitého a nemovitého majetku, který byl městu Vysokému Mýtu převeden od FNM ČR smlouvou o bezúplatném převodu zdravotnického zařízení do vlastnictví obce.
 
 
30/05
zprávu o jednání s osadním výborem místní části Brteč.
 
 
31/05
informace starosty a místostarosty.
 
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
32/05
starostovi jednat s majiteli pozemků za Zedníčkovým statkem o jejich možném využití viz model a projekt.
 
                                                                                     Z: p. Fencl
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.
 
schvaluje:
 
33/05
úpravu mzdového výměru ředitele Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. ve znění pozměňovacího návrhu valné hromady.
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta