Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-42 ze dne 15. 12. 2004

18.01.05

 
 
U s n e s e n í    č. 42/04
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 15.12.2004
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
1173/04
s udělením státního občanství ČR Marcele  Kováčové,, nar. 25.11.1978, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova čp. 156.
 
                                                                                    Z: p. Pacltová
                                                                                     T: ihned
 
 
1174/04
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 4664/100 v k.ú.  Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1175/04
se zveřejněním informace o možnosti prodeje části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1176/04
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 33 m2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1177/04
se zveřejněním možnosti pronájmu části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 18 m2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1178/04
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu částí pozemků p.č 1690/1, 1970/26, 4668/7, 4668/71, 4850/1, 4916/1 a 4930/2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 4809 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1179/04
s  přijetím daru jako částečného příspěvku na stavbu chodníků a            veřejného osvětlení ve Vysokém Mýtě, lokalita Dráby od :
-         firmy Petr Pidima, Autoart PP, se sídlem Wirthova 230, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 50 000,- Kč
-         firmy PSP izoterm s.r.o., se sídlem Dráby 734/IV, Vysoké Mýto ve výši 50 000,- Kč
-         Autoklub Karosa Vysoké Mýto, klub v  AČR, občanské sdružení, se sídlem Dráby 45, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši              30 000,- Kč
-         firmy EKOMETAL-E spol. s r.o., se sídlem Dráby 710/IV, Vysoké Mýto ve výši    20 000,- Kč
-         firmy NOPEK, spol. s r.o., se sídlem Litomyšlské Předměstí 724, Vysoké Mýto ve výši 20 000,- Kč
-         firmy M.Karlík – distribuce s.r.o., se sídlem Husova 735, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 10 000,- Kč.
 
Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
 
1180/04
s přijetím daru od firmy ECOTEX, s.r.o., se sídlem Dráby 785/IV, Vysoké Mýto ve výši 150 000,- Kč jako částečného příspěvku na „Mezinárodní partnerské dny ENTREVUE 2004 ve Vysokém Mýtě“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
1181/04
s uzavřením smluv o poskytnutí darů jako částečných příspěvků na realizaci stavby STL plynovodu a plynovodních přípojek – plynofikace lokality Peklovce, Vysoké Mýto s budoucími odběrateli plynu ve výši 6 000,- Kč na jednu plynovodní přípojku.  Seznam dárců je uveden v  příloze k tomuto usnesení.
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
1182/04
pořad schůze rady města konané dne 15.12.2004 dle předloženého návrhu.
 
 
1183/04
změnu splatnosti 1.splátky dle Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí uzavřené dne 15.listopadu 2004 mezi městem Vysoké Mýto a společností ALTERSTAV s.r.o., IČ: 25951190, se sídlem Komenského 102, Vysoké Mýto tak, že 1. splátka bude uhrazena do 30-ti dnů od doručení smlouvy s doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícímu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1184/04
ukončení smlouvy č.106 o nájmu pozemku uzavřené dne 16.02.2004 mezi městem Vysoké Mýto a společností KAROSA a.s., IČ: 481711312, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
1185/04
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené  dne 17.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a panem Bohuslavem Janebou, Pivovarská 418, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1186/04
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené  dne 27.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a paní Danou Jindrovou, Na Stráni 503, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1187/04
uzavření smlouvy č.156 o nájmu nebytových prostor v objektech č.p. 167 a 163 na náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě o celkové výměře nebytové prostory 3 319,00 m2 a pozemky 845,00 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49314645 za účelem zabezpečení řádného chodu a provozu gymnázia. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 634.835,-Kč za rok bude hrazeno nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1188/04
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 332 o nájmu pozemku ze dne 14.10.2002 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25922459, se sídlem: Jiráskova 111, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
1189/04
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 360 o nájmu ze dne 17.09.2001 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ: 00372331, se sídlem: Šemberova 125, Vysoké Mýto - Město v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1190/04
vydávání měsíčníku „Vysokomýtský zpravodaj“ od ledna 2005.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Mlíka
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
1191/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej nebytového prostoru - garáže č. 21/804 v ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě, včetně podílu na stavebních a společných prostorách, který se k danému nebytovému prostoru váže manželům Dejdarovým, Štefánikova 545, Vysoké Mýto za cenu ve výši 125.500,-Kč. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného nebytového prostoru včetně podílu na stavebních a společných prostorách manželům Urbanovým, Lidická 684, Vysoké Mýto za cenu ve výši 125.000,-Kč.       
Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy  za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
 
 
1192/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytu č.2 v ulici Pivovarská č.p.402, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, včetně podílu 254/10000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích p.č. 4668/20 a č.4668/21 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Kloudovým, Hrdého 838, Hradec Králové za cenu ve výši 406.000,-Kč.                         + náklady města (ZP). V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného bytu včetně podílu 254/10000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:
2) Manželům Švandovým, K Dubu 683, Horní Jelení  za cenu ve výši 298.000,-Kč.
3) Paní Ivaně Opravilové, Pražská 72, Vysoké Mýto za cenu ve výši 295.000,-Kč.
Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy  za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
 
                                                                  Z: p. Ing. Holubová                                                                                  
 
1193/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 102 040,- Kč Východočeské plynárenské, a.s., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4 ve věci společné účasti na realizaci stavby STL plynovodu a plynovodních přípojek – plynofikace lokality Peklovce, Vysoké Mýto.
 
                                                                           Z: p. Ing. Pavelka
 
 
 
Rada města projednala:
 
1194/04
rozpočtové opatření č. 3/2004 ve znění doplňku č.1 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.
 
                                                                                    Z: p. Ing. M. Zima
 
 
 
Rada města trvá:
 
1195/04
na usnesení č. 842/04 ze dne 7.9.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
 
 
RM zrušuje:
 
1196/04
usnesení číslo 1095/04 ze dne 23.11.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
1197/04
usnesení č.979/04 ze dne 26.10.2004
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1198/04
usnesení č. 1132/04 ze dne 30.11.2004.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta