Usnesení RM č. 2004-41 ze dne 7.12.2004

18.01.05

 
U s n e s e n í    č. 41/04
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 7.12.2004
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
1140/04
s poskytnutím finančních příspěvků vysokomýtským důchodcům na vánoční nadílky dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Rozlívková
                                                                                    T: ihned
 
1141/04
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 32 m2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1142/04
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje budovy č.p.10  na st.p. 22 v k.ú. Brteč nebo nebytových prostor v budově č.p. 10 na st.p. 22 v k.ú. Brteč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1143/04
s konáním RM  dne 15.12.2004 ve 14.00 hod.
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
1144/04
pořad schůze rady města konané dne 7.12.2004 dle předloženého návrhu.
 
 
 
1145/04
předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče Domova – penzionu pro důchodce a do Domů s pečovatelskou službou.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajglová
                                                                                     T: ihned
 
1146/04
sjednání nájemních smluv pro stávající obyvatele DPD, který bude přeměněn s účinností od 1.1.2005 na DPS na dobu neurčitou (bod V.
Smlouvy o nájmu bytu).
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajglová
                                                                                         p. Ropek
                                                                                     T: ihned      
 
1147/04
zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 2946/121 a části pozemku p.č. 2946/6 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1148/04
zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu st.p.č.  31/2 a 80/1 v k.ú. Svařeň.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1149/04
směnu bytů mezi manželi Macákovými Jaroslavem (nar.25.6.1974) a Andreou (2.10.1982), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto, byt č. 6 velikosti 2+1 a paní Romanou Židikovou (nar.16.5.1968), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto, byt č. 10 velikosti 3+1 za podmínky uhrazení dluhů na nájmu, které má paní Židiková.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1150/04
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 17.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a panem Josefem Kalousem, Pivovarská 418, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1151/04
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu ev.č. 15, na Masarykově náměstí, Vysoké Mýto o výměře 66 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Medem, Větrná 677, Vysoké Mýto, IČ:72841052 za účelem soukromého podnikání. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 13.200,-Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách po 6.600,-Kč a to vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1152/04
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 91, na nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto o výměře 50,08 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Českou národní zdravotní pojišťovnou, IČ: 49709917, se sídlem: Ječná 39, Praha 2 za účelem poskytování služeb pojištěncům ČNZP a to vždy každé pondělí. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 8.400,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1153/04
uzavření smlouvy č.210 o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 91, na nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto o výměře 50,08 m2, mezi městem Vysoké Mýto a paní JUDr. Marií Fajtovou, Kludská 1449, Ústí nad Orlicí za účelem poskytování notářských služeb, a to vždy každou středu. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 8.400,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1154/04
uzavření smlouvy č.303 o nájmu nebytových prostor v objektech č.p. 64,151 a 100 v ulici Jeronýmova ve Vysokém Mýtě o celkové výměře 1.873 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Základní uměleckou školou Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, IČ: 47502819, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem provozování základní umělecké školy. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 355.870,-Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 88.967,50 Kč vždy do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
1155/04
uzavření smlouvy č.306 o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 761 v ulici Rokycanova ve Vysokém Mýtě o celkové výměře 1.713,20 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Speciální školou Vysoké Mýto, IČ: 70851867, Rokycanova 761, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem provozování Speciál školy ve Vysokém Mýtě. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 365.370,-Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 91.342,50 Kč vždy do 31.1., 30.04., 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1156/04
uzavření smlouvy č.130 o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 179 v ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě o výměře 6 m2, mezi městem Vysoké Mýto a C.T.S. studio, a.s., IČ: 26459132, se sídlem Novákových 380/18, Praha 8 za účelem zřízení fotolabu. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 1.000,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
1157/04
uzavření smlouvy č.131 o nájmu části pozemků p.č. 4289/69 a 4289/3 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 800 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Martinem Jiříčkem, IČ: 66183910, Dolní Dobrouč 319, Dolní Dobrouč za účelem provozování specializovaného maloobchodu - zahradnictví. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 24.000,-Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách a to vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1158/04
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.250 uzavřené dne 02.02.2004 mezi městem Vysoké Mýto a paní Blankou Poslušnou, Střihanov 19, Zádolí, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1159/04
žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2005 na dovybavení sportovního stadionu ve Vysokém Mýtě. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
 
Rada města zrušuje:
 
1160/04
usnesení č.812/04 ze dne 07.09.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
1161/04
s prodejem zámkové dlažby z areálu ZŠ Jiráskova, nám. Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1162/04
s poskytnutím dotace na provoz střediska Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
1163/04
ZM přijmout toto usnesení: 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku městem Vysokým Mýtem za úvěr ve výši 1.500.000,-Kč se splatností 6 let, přijatý společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378, poskytnutý Komerční bankou, a.s. IČ: 45317054 za účelem pořízení vyvážecí soupravy značky Ponsse Bison S15.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
 
 
1164/04
RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Zásady města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města v roce 2005.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Mlíka
 
 
 
1165/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí  finanční částky z rozpočtu města Vysokého Mýta na dofinancování akce „Integrovaný systém nakládání s biologickými odpady Vysoké Mýto“ v případě obdržení dotace  z Operačního programu – Infrastruktura, která  činí minimálně 10% z celkových nákladů akce.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
 
 
1166/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1475 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu maximálně dle znaleckého posudku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
1167/04
RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s prodloužením splatnosti kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 35/04 ze dne 24.2.2004, týkající se prodeje pozemků v lokalitě Průhony III – 2. splátky v termínu do 30.12.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
1168/04
rezignaci p. Jiřího Doubravy na funkci člena a předsedy bytové komise ke dni 31.12.2004.
 
 
 
Rada města jmenuje:
 
1169/04
p. Ervína Perthena předsedou bytové komise v termínu od 1.1.2005
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                           
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
schvaluje:
 
1170/04
program valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
 
1171/04
nákup vyvážecí soupravy  Ponsse Bison S15  od firmy KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o. Nemojov  pro Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
 
1172/04
přijetí úvěru pro Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. od Komerční banky, a.s. IČ: 45317054  ve výši 1,500.000,- Kč se splatností 6 let,  za účelem pořízení vyvážecí soupravy.
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
Eva  T o m á š k o v á
členka RM