Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-40 ze dne 30. 11. 2004

17.01.05

 
U s n e s e n í    č. 40/04
  
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 30. 11. 2004
 
 

  

  

 

 

Rada města schvaluje:
 

 

1102/04
 
 

 

pořad schůze rady města konané dne 30. 11. 2004 dle předloženého návrhu.
  

  

 

 

1103/04
 

 

přidělení bytu č. 26 v č.p. 171 v ulici Čapkovská  ve Vysokém Mýtě slečně Aleně Petikové (nar. 28.6.1982) bytem Choceňská 249, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

1104/04
 
 
přidělení bytu č. 42 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě manželům Mikerovým Vlastě (nar. 28.6.1977) a Josefovi (nar. 5.12.1970) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je navrácení bytu č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova městu Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

1105/04
 
 
přidělení bytu č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě manželům Petikovým Olze (nar. 4.4.1971) bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto a Ladislavovi (nar. 19.9.1975) bytem Ostrov 52. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 
1106/04
 
 
přidělení bytu č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Milanu Červeňákovi (nar. 4.4.1971) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je navrácení  bytu č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská městu Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
1107/04
 
 
prodej nebytových prostor (garáž) č.21/804 v ul. Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto o výměře 20 m2 obálkovou metodou.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 
1108/04
 
 
uzavření smlouvy č.417 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 50 m2 mezi městem Vysoké Mýto a panem Josefem Teplým, Jeronýmova 540, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 200,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 
1109/04
 
 
uzavření smlouvy č.469 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 60 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Hanou Skalickou a Jiřím Skalickým, Jeronýmova 540, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 240,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 
  

 

1110/04
 
 
uzavření smlouvy č.334 o nájmu části pozemku p.č. 1522/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 45 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Milanem Trnkou, Wirthova 228, Vysoké Mýto – Choceňské Předměstí a Radovanem Tejnorou, Štefánkova 279, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem umístění technologie sušárny dřeva. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 4.500,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

1111/04
 
 
zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 22/1 k.ú. Brteč o výměře 39 m2 .
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová      T: ihned
 
 

 

1112/04
 
 
dodatek č.9 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.12.1995 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto , s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem: Čelakovského 6, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

1113/04
 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysoké Mýto a společností Městské lesy Vysoké Mýto , spol. s r.o., IČ: 25951378, se sídlem Voštice 130, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na část pozemku p.č. 4784 o rozloze 250 m2   v k.ú. Vysoké Mýto na dobu od 16.12.2004 do 17.12.2004. 
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 

  

  

  

 

 

 

1114/04
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2000 o poskytování odborných služeb v oboru územního plánování, urbanismu a architektury (činnost architekta města Vysoké Mýto ) s účinností od 1. 1. 2005.
  
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
 
                                                                               T: 31. 12. 2004
 
 

  

 

 

Rada města souhlasí:
 

 

1115/04
 
 

 

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc listopad 2004 dle předloženého návrhu.
  

 

                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

Rada města nesouhlasí:
 
 

 

1116/04
 
 

 

s pronájmem pozemku p.č.4269/39 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

Rada města doporučuje:
 
 

 

1117/04
 
 

 

ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM vydává vyhlášku č. 4/2004, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003 v předloženém znění s tím, že místní poplatek bude stanoven v celkové výši Kč  420,--.
 
                                                                               Z: p. JUDr. Libor Poláček
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 

 

1118/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM vydává vyhlášku č. 6/2004, kterou se ruší vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD vyhláška ve znění vyhlášky č. 4/98.
 
                                                                               Z: p. JUDr. Libor Poláček
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
  

 

1119/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM vydává vyhlášku č. č. 5/2004, kterou se mění vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve znění vyhlášky č. 1/2003.
 
 
                                                                               Z: p. JUDr. Libor Poláček
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
1120/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2004.
 
                                                                               Z: p. Ing. Michal Zima
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
1121/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM mění v usnesení č.142/04 ze dne 16.6.2004 týkajícího se odstranění auditorem zjištěných závad v přezkoumání hospodaření města za rok 2003 termín 31.12.2004 na nový termín 30.4.2005.
 
                                                                              
 
                                                                               Z: p. Ing. Michal Zima
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
1122/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2005. 
 
 
                                                                               Z: p. Ing. Michal Zima
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
1123/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
 
ZM schvaluje použití části finančních prostředků ve výši 200.000,-Kč z dědictví po Janu Šindlarovi na nákup uměleckých děl, která se stanou součástí sbírek Městské galerie , organizační složky města Vysokého Mýta.
 
 
                                                                               Z: p. Ing. Michal Zima
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
1124/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení :
 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou  č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003 s p. Hanou Tomáškovou a p. Miroslavem Tomáškem, bytem Pod Kasinem 67, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na vybudování nového bytu vestavbou v domě č.p. 122, ul. Tůmova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.
 
                                                                               Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
1125/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení : 
 
ZM schvaluje příspěvek města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v  MPZ        p. MUDr. Radce Dytrychové a p. Milanu Dytrychovi, bytem Nad Nuslemi 678/19, 140 00 Praha 4 - Nusle na dům č.p. 211, nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto ve výši  43 500,- Kč a to prostřednictvím účtu p. MUDr. Radky Dytrychové.
                                                                               Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
1126/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 380/1 v k.ú. Vanice manželům Miloši Karalovi, Větrná 714, Vysoké Mýto a Jaroslavě Karalové, Vanice č.p. 9, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 80.000,-- Kč + náklady města.
  
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
1127/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků 4214/38, 4214/13, 4214/15, 4282/16, 4282/9 v k.ú. Vysoké Mýto Bohumíru Svatošovi, Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 492.440,--Kč + náklady města. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je zaplacení částky za užívání pozemků od 16. 12. 2003 do data podpisu kupní smlouvy.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
1128/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemků (dle geometrického plánu číslo 2614-7/2004) p.č. 4111/21, 4111/22, 4111/23, 4111/24, 4111/25, 4111/26, 4111/27, 4111/28, 4111/29, 4111/30, 4111/70, 4111/71, 4111/72, 4111/73  v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 
1129/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 4119/1 a 4119/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu ve výši 280,--Kč za m2.
                                                                              
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
1130/04
 
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 5312 a 5313 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu 3.516.015,-Kč.
  
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: 15. 12. 2004
 
 

  

  

 

 

Rada města mění:
 

 

1131/04
 
 

 

usnesení č. 918/04 ze dne 12.10.2004 tak, že se slova „za podmínky navrácení bytu č. 20 v č.p. 778, ul. V Břízkách městu Vysoké Mýto a přihlášení paní Jílkové k trvalému pobytu v č.p. 807, ul. Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě“ nahrazují slovy „ za podmínky přihlášení paní Evy Jílkové k trvalému pobytu v č.p. 807, ul. Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě.“
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
                                                                               T: ihned 
 
 

 

Rada města jmenuje:
 
 

 

1132/04
 
 

 

výběrovou komisi pro posouzení uchazečů na pozici vedoucí/ho odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve složení pp. Ing. Krejza, Pohorská a Mgr. Vondráček.
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
 
                                                                               T: ihned
 
 

 

Rada města bere na vědomí:
 
 

 

1133/04
 
 

 

informaci o identifikaci nemovité kulturní památky – městské opevnění, rejstř. číslo 25944/6 – 4106.
 
 

 

1134/04
 
 

 

text Smlouvy o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce a Zápis z jednání konaného dne 24. 11. 2004 na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje a ukládá  starostovi tuto smlouvu podepsat.
 
 
1135/04
 
zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29.11.2004
 
 
  
1136/04
 
sdělení p. Ing. Kubů ke změně Obecně závazné vyhlášky města Vysokého Mýta č. 2/2001 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zapracovala ho do návrhu vyhlášky.
 
1137/04
 
zápis z Kontrolního výboru
 
 
1138/04
 
informace pp. starosty, místostarosty, Tomáškové, Ledajakse a Kovaříka.
 

 

Rada města ukládá:
 
 

 

1139/04
 
 
vedoucímu OPR p. JUDr. Liboru Poláčkovi  podat žalobu na vyklizení pozemků neoprávněně užívaných firmou RENGL v případě, že nedojde k dohodě o odkoupení nebo vyklizení do 3. 12. 2004.
 
                                                                               Z: p. JUDr. Libor Poláček
 
                                                                               T: 3. 12. 2004
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 

  

  

  

  

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta