Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-39 ze dne 23.11.2004

14.01.05

 
U s n e s e n í    č. 39/04
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 23.11.2004
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
1077/04
s přidělením bytu č. 11 v č.p. 773 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě panu Josefu Kysilkovi, nar. 10.3.1948, Česká rybná 34, Proseč za podmínky, že se pan Kysilka přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 773, ul. Nám. Naděje, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1078/04
s přidělením bytu č. 12 v č.p. 773 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě paní Lence Záleské, nar. 21.1.1975, U Staré zastávky 496, Vysoké Mýto za podmínky, že se paní Záleská přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 773, ul. Nám. Naděje, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1079/04
s přidělením bytu č. 5 v č.p. 357 v ul. Brandlova ve Vysokém Mýtě slečně Kateřině Hylišové, nar. 19.5.1980, Mírová 553, Havlíčkův Brod za podmínky, že se slečna Hylišová přihlásí k trvalému pobytu v  č.p. 357, ul. Brandlova, Vysoké Mýto.
 
                                                                                                 Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1080/04
s přidělením bytu č. 5 v č.p. 356 v ul. Brandlova ve Vysokém Mýtě panu Pavlu Koblížkovi, nar. 14.3.1972, Brandlova 356, Vysoké Mýto a Evě Koblížkové, nar.8.10.1975, Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto za podmínky, že se manželé Koblížkovi přihlásí k trvalému pobytu v  č.p. 356, ul. Brandlova, Vysoké Mýto.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1081/04
s přidělením bytu č. 6 v č.p. 356 v ul. Brandlova ve Vysokém Mýtě manželům Davidu Lexovi, nar. 14.5.1973, Palackého 509, Vysoké Mýto a Renatě Lexové, nar.8.2.1977, Palackého 509, Vysoké Mýto za podmínky, že se manželé Lexovi přihlásí k trvalému pobytu v  č.p. 356, ul. Brandlova, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1082/04
s prodejem  bytu č.2 Ing. Lubomíra Paculy v č.p. 490 v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě  panu Martinu Prachařovi, nar. 28.6.1980, Větrná 668, Vysoké Mýto za podmínky současného převodu zástavního práva k tomuto bytu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1083/04
s pořízením investičního majetku z investičního fondu MŠ Pod Smrkem dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Jílková
 
 
 
Rada města schvaluje:  
 
1084/04
pořad schůze rady města konané dne 23.11.2004 dle předloženého návrhu.
 
 
1085/04
zveřejnění informace o možnosti prodeje obálkovou metodou bytu č. 2 v č.p. 402, ul. Pivovarská ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 254/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 4668/20 a 4668/21 v k.ú. Vysoké Mýto. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši 288.633,--Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1086/04
uzavření smlouvy č.342 o nájmu pozemků p.č. 730, 731 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 733 vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 1 682 m2 mezi městem Vysoké Mýto a společností V S Lhůta, společnost s ručením omezeným, se sídlem Lhůta 11, Vysoké Mýto – Lhůta za účelem užívání k zemědělské činnosti. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 101,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1087/04
uzavření smlouvy č.449 o nájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 11 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Františkem Vojčem a Evou Vojčovou, Odbojářská 600, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 44,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1088/04
uzavření smlouvy č.481 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 mezi městem Vysoké Mýto a panem Karlem Miřiňovským, Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1089/04
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Českým Telecomem, a.s. IČ: 601 93 336 se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích p.č. 4132/2, 4132/5, 4269/28, 4269/30, 4269/40 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č.3909 a 3910 vše v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 6459,-Kč. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
1090/04
vyplacení pololetní odměny za mimořádnou práci ve výši jednoho měsíčního platu řediteli M-klubu Vysoké Mýto a řediteli TS Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
1091/04
vyplacení pololetní odměny za mimořádnou práci ve výši 0,5 měsíčního platu ředitelce Městské knihovny Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
1092/04
předložení návrhu vyhlášky č. 4/2004 a rozhodne o něm na svém příštím zasedání.
 
1093/04
oznámení Mládeže ČČK o konání shromáždění - Svíčkového průvodu za oběti AIDS dne 01.12.2004 od 18.00 do 19.30 hod.
 
 
1094/04
informace starosty a místostarosty.
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
1095/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4664/92 v k.ú. Vysoké Mýto Družstvu MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto za cenu dle znaleckého posudku  ve výši 37.423,--Kč + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.12.2004
 
1096/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 5315 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 352.450,-Kč od spoluvlastníka pozemku.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.12.2004
 
 
1097/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 2795/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.12.2004
 
 
 
1098/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje v souladu s vyhl. č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003   o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1)     Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí                  486 514,- Kč
2)     Účel, na který se poskytují úvěry :
a)   obnova střechy starší 10 let
b)   zřízení plynového, elektrického, nebo vytápění z obnovitelných zdrojů
      náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c)   zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d)   připojení na městskou kanalizaci
e)   zřízení vodovodní přípojky
f)   dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g)   obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h)   zateplení obvodového pláště domu
i)   vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j)    vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.
3)     Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4)     Období, ve kterém budou úvěry poskytovány :   do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5)     Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6)     Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 29.4.2005  na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).
 
 
Z: p. Ing. Pavelka
T: 15.12.2004
 
 
1099/04
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s  ukončením členství ve svazku obcí Euroregion Glacensis dohodou k 31.12. t.r.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
Rada města pověřuje:
 
1100/04
místostarostu zjištěním možnosti navázání oficielních kontaktů s městem Chioggia v Itálii.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
1101/04
tajemnici vyzvat Ing. Kubů, aby předložil RM písemně připomínky k Obecně závazné vyhlášce města Vysokého Mýta č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
                                                                                    Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta