Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2004-38 ze dne 16. 11. 2004

14.01.05

 
U s n e s e n í    č. 38/04
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16. 11. 2004
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
1037/04
 
pořad schůze rady města konané dne 2. 11. 2004 dle předloženého návrhu.
 
 
1038/04
 
ukončení nájemní smlouvy s DDM MIKÁDO ke dni 31. 12. 2004 dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: 31. 12. 2004
 
1039/04
 
operační plán zimní údržby na rok 2004 – 2005.
                                                                            Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                            T: ihned
 
1040/04
 
ukončení nájemní smlouvy č. 1572 N 98/50 uzavřené dne 06.04.1998 mezi Pozemkovým fondem České republiky a městem Vysoké Mýto k 30.11.2004.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1041/04
 
uzavření nájemní smlouvy č. 389 N 04/50 mezi Pozemkovým fondem České republiky a městem Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
1042/04
 
uzavření smlouvy č.168 o nájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 190 a 457 v k.ú. Brteč, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 329 v k.ú. Vanice, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 293/4, 556, 769, 770, 774 a 780 a pozemků p.č. 228, 774 a 791 vše v k.ú. Svařeň, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 1515/6, 2593, 2608 a 6031 a pozemků p.č. 2829, 10021, 10024, 10063, 10083, 10145, 10158, 10238, 10245, 10249, 10256, 10269, 10355 a 10406 vše v k.ú. Vysoké Mýto, ideální poloviny pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 451 v k.ú Brteč a ideální polovinu pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 5416/1 a ideálních polovin pozemků p.č. 10085, 2628/19, 2628/23, 2628/28, 2628/33, 2628/36, 10246, 10250, 10254, 10257, 10260, 10270, 10227, 10016 a 10224 vše v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 110.442 m2, mezi městem Vysoké Mýto a společnosti ZEVAS Vraclav a.s., se sídlem Vraclav č.p. 169, IČ: 64829219, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Celkové roční  nájemné ve výši 6.501,- Kč bude uhrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1043/04
 
zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytového  prostoru v objektu ev.č. 15 na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě  o výměře 66m2.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1044/04
 
zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemků p.č. 4289/69 a 4289/3 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1045/04
 
zveřejnění informace o pronájmu pozemků p.č. 226 a 227 v k.ú. Vysoké Mýto a nebytových prostor v budovách č.p. 167 a 163 stojících na těchto pozemcích.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1046/04
 
zveřejnění informace o pronájmu pozemku p.č. 1813 v k.ú. Vysoké Mýto a nebytových prostor v budově č.p. 761 stojící na tomto pozemku.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1047/04
 
zveřejnění informace o pronájmu pozemků p.č. 1072, 1073 a 1074 v k.ú. Vysoké Mýto a nebytových prostor v budovách č.p. 64, 151 a 100 stojících na těchto pozemcích.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1048/04
 
uzavření smlouvy č.450 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto vedeného v evidenci nemovitostí o výměře 20 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaroslavem Bártou a Věrou Bártovou, Odbojářská 463, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
1049/04
 
uzavření smlouvy č.493 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 vedeného ve zjednodušené evidenci mezi městem Vysoké Mýto a manželi Stanislavem Kotrbou a Marií Kotrbovou, Odbojářská 600, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 60,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
1050/04
 
uzavření smlouvy č.500 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaromírem Mokrejšem a Martou Mokrejšovou, Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
 
1051/04
 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 524 o nájmu pozemku ze dne 23.06.1997 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Petrem Bartošem, Dostojevského 451, Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí v předložené verzi.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
1052/04
 
zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostor (zasedací místnost) v č.p. 91, Nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
1053/04
 
služební cestu p. starostovi do Bruselu ve dnech 7. 12. – 8. 12. 2004 za účelem návštěvy europoslanecké kanceláře pí. Bobošíkové.
 
                                                                            Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
 
1054/04
 
návrh na vzájemné uznání závazků a pohledávek mezi Městem Vysoké Mýto a družstvem MVMB DOMUS.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
1055/04
 
Smlouvu o implementaci informačního systému s firmou PVT, a. s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 – Libeň v předloženém znění.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
1056/04
 
Smlouvu o dílo (označení MIS/2004/Vysoké Mýto) s firmou GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790, 530 03  Pardubice v předloženém znění.
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
1057/04
 
s prominutím nájmu za použití prostoru M-Klubu na pondělí 6. 12. 2004 na dobu od 15:00 do 18:00 hod.  na pořádání přednášky europoslankyně pí. Ing. Jany Bobošíkové za předpokladu, že nebude vybíráno vstupné.
 
                                                                            Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                            T: 6. 12. 2004
 
Rada města doporučuje:
 
1058/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup pozemků p.č. 3352, 3353, 3354, 3355, 3356 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 5118/1, 5118/2, 5118/3, 5118/4, 5119, 5120, 5124, 5125, 5126, 5134, 5137  vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1059/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup pozemků p.č. 153/2 a 153/5 v k.ú. Pustina.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1060/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5022/3 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Mikuleckým, Jana Nálepky 216, Vysoké Mýto za cenu dohodu ve výši 1.750,--Kč + náklady města.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1061/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 4644/68 v k.ú. Vysoké Mýto Petru Duškovi, Lidická 686, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1062/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 776/4 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1063/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 z nebytových jednotek – garáží č. 11/813, 12/813, 13/813, 14/813,15/813, 11/814, 12/814, 13/814, 14/814, 15/814. K jednotlivým nebytovým jednotkám se váže spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích 4664/69 a 4664/70 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 230/10000.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1064/04
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje žádost o odkoupení budoucího podílu na čp. 817 a čp. 818 a navržený splátkový kalendář s tím, že každý rok bude částka přepočítána inflačním koeficientem.
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
Rada města poskytuje:
 
1065/04
 
dotaci ve výši Kč 20.000,- občanském sdružení MEMORIAE ARMIS na pamětní desku Vojenský odboj ve Vysokém Mýtě 1939 – 1945.
 
                                                                            Z: v.z. Hana Rozlivková
                                                                            T: ihned
Rada města bere na vědomí:
 
1066/04
 
informaci o údržbě válečných hrobů ve Vysokém Mýtě.
 
1067/04
 
částečnou úhradu nákladů vzniklých Autoklubu Karosa Vysoké Mýto s provozem dětského dopravního hřiště a skateparku na autodromu ve Vysokém Mýtě v částce Kč 150.000,--.
 
1068/04
 
informaci o změně služeb městských strážníků Vysoké Mýto dle předloženého znění.
 
1069/04
 
žádost p. PaedDr. Augustina Andrleho o přidělení dotace či grantu na podporu vydání knihy od autorů Doc. PhDr. Jana Klímy a PaedDr. Augustina Andrleho a odkládá přijetí usnesení po projednání v Kulturní komisi
 
 
1070/04
 
informace pp. starosty, místostarosty, Ledajakse, Mgr. Vondráčka a Perthena.
 
Rada města zrušuje:
 
1071/04
 
usnesení číslo 923/04 ze dne 12.10.2004.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1072/04
 
usnesení 957/04 ze dne 12. 10. 2004.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza 
                                                                            T: ihned
 
Rada města pověřuje:
 
1073/04
 
M- KLUB zajištěním výlepových služeb ve Vysokém Mýtě od 1. 12. 2004.
 
                                                                            Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                            T: 1. 12. 2004
1074/04
 
Technické služby Vysoké Mýto  zajištěním technického zabezpečení a údržby výlepových ploch ve Vysokém Mýtě a jeho místních částech.
 
                                                                            Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                            T: 1. 12. 2004
 
 
Rada města odkládá:
 
1075/04
 
schválení prodeje pozemku p.č. 4664/92 v k.ú. Vysoké Mýto Družstvu MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města ukládá:
 
1076/04
 
OPR vypracovat dodatky ke smlouvám MVMB DOMUS o sdružení a předložit je na jednání ZM dne 15. 12. 2004. 
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 15. 12. 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bohuslav  F e n c l

starosta
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta