Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 27.5.2020

Usnesení RM č. 2009-16 ze dne 5. 5. 2009

12.05.09

 

Souhrn usnesení č. 16/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 5. 5. 2009

                                                                                             

524/09

Rada města    s c h v a l u j e

pořad schůze rady města konané dne 5. 5. 2009 dle předloženého návrhu.


525/09                                                                                  


Rada města s c h v a l u j e    

prodloužení nájemních smluv na 1 rok pro paní Radku Hyksovou, nar. 15.11.1971 a pana Petra Hyksu, nar. 22.9.1976, byt č. 14 v DPS Komenského 124.

                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

526/09       

                                                                 

Rada města    s c h v a l  u j e

 podání odvolání proti rozsudku  Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích spis. zn.  44 Cm 62/2006 ze dne 06.03.2009 ve věci určení pohledávky města Vysokého Mýta za úpadcem KOBRA - CARGO společnost s ručením omezeným (s.r.o.), v likvidaci, IČ: 49815903.

Zodpovídá:  JUDr. Libor Poláček

                                                                  Termín:           ihned

527/09


Rada města  r u š í  

usnesení RM č. 487/09.

Zodpovídá:          vedoucí OVV

                                                                           Termín:       14. 5. 2009

                                                       

528/09


Rada města   s o u h l a s í

dle Vnitřní směrnice č. 6 čl. 2.3.4. s  řešením veřejné zakázky dodávky kopírovacího stroje pro městský úřad podle nového předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       14. 5. 2009

529/09                                                                         

Rada města    s c h v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění na akci : „Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba s firmou PROFISTAV LITOMYŠL, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, DIČ: CZ27742741 v celkové výši 149 491 633,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31.08.2010.

Termín:       31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

530/09

Rada města    s c h v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění na akci : „Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto s firmou OLSPOL s.r.o.,Svitavy, T.G.Masaryka č.p. 30, PSČ 568 02, IČ: 27466701, DIČ: CZ27466701 v celkové výši 50 845 721,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31.05.2010.

Termín:       31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

531/09

Rada města   s c h v a l  u j e

Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto v celkové výši 321 871 Kč vč. DPH.

Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

532/09


Rada města    s c h v a l u j e

Návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku stavební práce na akci:  Výměna oken na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě.

Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


533/09


Rada města    s c h v a l u j e

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou na stavební práce na akci:  Výměna oken na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě:

Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


534/09


Rada města    d e l  e g u j e

starostu města Ing. Martina Krejzu a Michaelu Kotrbovou jako zástupce města do valné hromady svazku obcí Královská věnná města.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned

535/09

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace místostarosty, tajemnice, Tomáškové a Hejhala.


                  

                                     

                                                                 


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta
Eva  T o m á š k o v á

členka rady města