Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2009-14 ze dne 21. 4. 2009

24.04.09

 

Souhrn usnesení č. 14/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 21. 4. 2009474/09


                                                                                                               

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 21.4.2009 dle předloženého návrhu.


475/09                                   


Rada města s c h v a l u j e    


Nákup užitkového vozu Volkswagen Caddy v ceně Kč 355 000,- včetně DPH pro potřeby odboru sociálních služeb

                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

476/09                                                               


Rada města  u k l á d á

uzavřít kupní smlouvu s Autocentrem Pardubice, a.s. Hůrka, Pardubice - Dubina na nákup užitkového vozu Volkswagen Caddy v ceně Kč 355 000,- včetně DPH dle nabídky.

                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

477/09

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í


s pořádáním koncertu skupiny Dizmas. Akci pořádá Sbor Církve bratrské Vysoké Mýto v rámci kampaně pro mládež s názvem Exit Tour na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 07.05.2009 od 16 hodin formou bezplatného pronájmu plochy.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.05.2009

                           


478/09


Rada města  s o u h l a s í


s pořádáním předvolebního mítinku na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 23.04.2009 od 15 do 17 hodin. Akci pořádá politická strana SNK- Evropští demokraté. Malá Štěpánská 7, Praha 2. Zabraná plocha činí cca 20 m2. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce činí částku 10,-Kč/m2/den celkem 200,- Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

479/09

Rada města  s o u h l a s í


s pořádáním produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CDs  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 24.04.2009 od 10:00 do 17:00 hodin. Akci pořádá Ernesto Bernal Pieda, Žlíbek 68, 664 58  Prace, Brno Venkov, zábor činí 3 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství 30,- Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

480/09

Rada města  s o u h l a s í


s uskutečněním reklamní akce pořádané panem Jindřichem Valentou před prodejnou Elko Valenta  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 23.04.2009, zábor činí 6 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství 60,- Kč. Na chodníku musí být zachován volný průchod pro chodce min. 1,5 m.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

481/09


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním koncertu dětských/mládežnických orchestrů v rámci akce - „Hudební kytička maminkám". Akci pořádá Orel na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 10.05.2009 odpoledne formou bezplatného pronájmu plochy.

        Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                               Termín:            30.05.2009

482/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 17/09 ze dne 06.01.2009.

         Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

483/09                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na paní Marcelu Bykarovou (nar. 28.10.1988) a pana Filipa Giňu (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                 

484/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2008 do 30.04.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

485/09                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009, za podmínky, že před podpisem této nájemní smlouvy bude uhrazen nájem + splátka za měsíc duben 2009 v plné výši.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

486/09                                                                         


Rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4128/261 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 1 182 m² manželům Jaroslavě (nar.:12.12.1981) a Josefu (nar.:15.04.1977) Pecháčkovým, oba bytem V Peklovcích 813, Vysoké Mýto za celkovou cenu 861.382,-Kč.

V kupní smlouvě na pozemek bude uvedeno :

Předkupní právo věcné mezi účastníky smlouvy. Podklady k výmazu předkupního práva budou předány po zahájení užívání rodinného domu, které budou v souladu s obecně závaznými předpisy.

Kupující je povinen při projektové přípravě a při provádění stavby RD řídit uspořádáním zástavby dle zastavovací studie a dodržet regulativy stanovené Ing. arch. Milanem Košařem - architektem města.

Kupující je povinen dokončit stavbu RD v takovém rozsahu, aby bylo možné ji užívat dle §119 zákona 183/2006 Sb., včetně fasády, a to nejpozději do 5 let od uzavření kupní smlouvy.  

Pokud kupující nedokončí stavbu ve sjednané době, zavazuje se uhradit Městu Vysokému Mýtu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a každý následující započatý rok až do dokončení stavby RD se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

                                                                                              Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.06.2009

487/09                                                                         


Rada města    s o u h l a s í

dle Vnitřní směrnice č. 6 čl. 2.3.4. s  řešením veřejné zakázky dodávky kopírovacího stroje pro městský úřad dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       30. 4. 2009

488/09                                                                         


Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í


Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání.


                                                                          


489/09


Rada města    s c h v a  l u j e


Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.1873 s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 Vysoké Mýto jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby a dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele akce: Přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě s prodloužením termínu dokončení do 30.09.2009.

Termín:       do 30.9.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

490/09

Rada města    s c h  v a l u j e

Smlouvu o smlouvě budoucí č.4120426995 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 na akci lokalita Domov důchodců a Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto v  celkové výši 250 000,-Kč.

Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

491/09

Rada města    s c h  v a l u j e


Dodatek č.1 obchodní kupní smlouvy v přeloženém znění s firmou RESTA s.r.o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I-Město na dodávku zboží na akci „Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto- dodávka strojů, zařízení, dodávka kontejnerů a nádob pro shromažďování odpadů do sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, včetně zajištění publicity projektu - část 1 - dodávka strojů a zařízení" (mobilní drtící jednotku) v celkové výši 8 027 139 Kč vč. DPH.

Termín:       31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

492/09

Rada města   s c h v a l u j e

kupní smlouvu č.60/09/KS-1509000223 o prodeji plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č.60/VII/08 ze dne 15.4.2008 s firmou VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 , IČ: 27495949, DIČ: CZ27495949 na akci STL plynovodu a přípojek plynovodu v lokalitě Průhony III. - 2.etapa v  celkové výši 115 430,-Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


493/09

Rada města    d o p o r  u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.60/09/KS-1509000223 o prodeji plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č.60/VII/08 ze dne 15.4.2008 s firmou VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 , IČ: 27495949, DIČ: CZ27495949 na akci STL plynovodu a přípojek plynovodu v lokalitě Průhony III. - 2.etapa v  celkové výši 115 430,-Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


494/09


Rada města   n e s c h v a l u j e

návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku na služby:  Zajištění činností koordinátora BOZP pro město Vysoké Mýto pro akce podle přílohy.

Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


495/09


Rada města    n e s c h v a l u j e

obeslání uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby:  Zajištění činností koordinátora BOZP pro město Vysoké Mýto pro akce podle přílohy.

Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
496/09


Rada města    z r u š  u j e

usnesení č. 345/08.

Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

497/09

Rada města    u k l á d á


 zajistit přípravu se všemi náležitostmi pro podání žádosti o dotaci z prostředků Evropské unie, v oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu  na projekt Muzeum českého karosářství v budově bývalé staré radnice (soudu) a vězení do další výzvy.

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


498/09


Rada  města  s t a n o v u j e

k  1. 5. 2009 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu na 112 + 8 strážníků Městské policie.

 Zodpovídá:   tajemnice

                                                                           Termín:        1. 5. 2009

499/09                                                               


Rada města   s c h v a l u j e

platový výměr ředitele Technických služeb dle upraveného návrhu členů Rady města s účinností od 1. 4. 2009.

Zodpovídá:   místostarosta

                                                                           Termín:        ihned

500/09                                                                         


Rada města    u k l á d á


p. místostarostovi smluvně zajistit, aby provozovna vinárny Lyra byla definována jako nekuřácká.

termín : 15.05.2009

zodpovídá : Ing. Jiraský

501/09

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, tajemnice a Mgr. Junka.


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Eva    T o m á š k o v á

členka rady města