Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2009-12 ze dne 7. 4. 2009

10.04.09

 

Souhrn usnesení č. 12/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 7. 4. 2009

                                                                 

408/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 7. 4. 2009 dle předloženého návrhu.


409/09


Rada města   s c h v a l u j e


rozpočet Městské knihovny Vysoké Mýto na rok 2009 v předloženém znění.


                                                                           Z: Ing. Sabolčíková

                                                                           T: ihned

410/09


Rada města   s c h v a l u j e


rozpočet Městské galerie Vysoké Mýto na rok 2009 v předloženém znění.


                                                                           Z: PaedDr. Pavel Chalupa

                                                                           T: ihned

411/09                                                                         

                                                                       

Rada města s c h v a l u j e   


rozdělení dotací města Vysokého Mýta na  podporu sociálních služeb, zdravotnictví a  rodiny na rok 2009 podle pozměněného návrhu.

                                                       

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSZ

                                                                           Termín:       duben 2009

412/09                                                               

              

Rada města s c h v a l u j e    


složení výběrové komise pro veřejnou zakázku č. 09OSS001 v předloženém znění.

                                                                               Zodpovídá:       Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

413/09                                                                                                                        

Rada města s c h v a l u j e    


text výzvy k nabídkám na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 09OSS001 na koupi užitkového vozu dle přílohy a seznam obesílaných dodavatelů.


                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

414/09                                                                         


Rada města   v y h l a š u j e


v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na místo ředitelky Mateřské školy Slunečná

, Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem nejpozději od 1.8.2009, dle přiloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned                                                                                       

415/09

                                                                         

Rada města s c h v a l u j e    


odměny ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši.


                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

416/09                                                                              


Rada města  s c h v a l u j e

1/       zadání  výběrového  řízení na výpočetní techniku dle předloženého návrhu

2/       oslovení navržených firem

3/       komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu

                           

                                                                  Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                  Termín:       14. 4. 2009

                                                                


417/09


Rada města    s c h v a l u j e


mandátní smlouvy s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o. na přípravu a organizaci Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, Evropského svátku hudby, promenádních koncertů, Kinematografu bratří Čadíků, Týdne hudby, Mezinárodních partnerských dnů a řemeslných jarmarků.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 30. 4. 2009

418/09

                                                       

Rada města souhlasí


s tím, aby Michaela Kotrbová zastupovala město Vysoké Mýto ve výkonném výboru svazku obcí Královská věnná města a Marie Lněničkové ve výkonném výboru svazku obcí Českomoravské pomezí.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 31. 5. 2009

419/09

                                                                 

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


zápis ze zasedání Kulturní komise.

                                                                 

420/09


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


rezignaci organizačního štábu Čermákova Vysokého Mýta .


421/09

                                                                   

Rada města   z r u š u j e


Usnesení č. 210/09 ze dne 24.02.2009.


422/09


Rada města    s c h v a l u  j e

návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku na služby: Zpracování projektové dokumentace na akci: Regenerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě.

Termín:            do 31.12.2009

Zodpovídá:      Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


423/09


Rada města   s c h v a l u  j e

přípravu všech podkladů a zajištění žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie ve školských zařízeních pro objekty Speciální základní škola Jiráskova a Základní škola Jiráskova ve Vysokém Mýtě.

Termín:       termín výzvy

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


424/09


Rada města   s c h v a l  u j e

přípravu všech podkladů k realizaci a zajištění stavebního povolení na rekonstrukci ulice Čsl.armády 2.etapa ve Vysokém Mýtě.

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

425/09

Rada města   s c h v a l u j e

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2009-110 s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Energeticky úsporná opatření v objektu MŠ Lidická, Vysoké Mýto s upřesněným termínem realizace do 30.9.2009.

Termín:       do 8.4.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

426/09

Rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2009-111 s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Energeticky úsporná opatření v objektu MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto s upřesněným termínem realizace do 30.8.2009.

Termín:       do 8.4.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

427/09

Rada města    s c h v a l  u j e


Smlouvu o dílo s firmou Vzduchotechnika Veselý s.r.o. 565 53 Sloupnice 198, IČ: 25917056, DIČ: CZ 25917056 na zprovoznění vzduchotechniky v Městském klubu Vysoké Mýto za celkovou cenu 187 091,- Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.4.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


428/09


Rada města   s c h v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Energeticky úsporná opatření v objektu MŠ Slunečná, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 9 103 532,- Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.4.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


429/09


Rada města    s c h v a  l u j e


smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Energeticky úsporná opatření v objektu MŠ Žerotínova, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu ve výši 6 588 916,- Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.4.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

430/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku č.109 mezi paní Miroslavou Šilarovou,Dvořákova 272, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem ke dni 30.04.2009 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.04.2009

431/09                          

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy nájmu části pozemku č.115 mezi panem Josefem Truhlářem. Jaroslav 17, Holice v Čechách ke dni 01.05.2009 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.04.2009

432/09                                                                         

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.2032 o výpůjčce mezi panem Václavem Brandejským, Jiřinou Brandejskou, oba bytem Vinice 189, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem ke dni 01.05.2009 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.04.2009

433/09

                                                                 

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním kaskadérského vystoupení s auty na Masarykově náměstí. ve Vysokém Mýtě dne 23.04.2009. Zabraná plocha činí cca 300 m2. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 500,-Kč/den, tzn. celkem za dva dny 1000,- Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.04.2009

434/09                                                                         

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě č.101 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a Českou poštou, s.p.Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                               Termín:  07.04.2009435/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar. 10.01.1976) Giňovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

436/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 676 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s manželi Jurajem (nar. 17.09.1972) a Lenkou (nar. 19.06.1975) Kaťuchovými, oba bytem Větrná 676, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

437/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Andreou Burešovou (nar. 26.05.1971), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto a Kamilem Burešem (nar. 29.07.1970), bytem Dobříkov 137 na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

438/09

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Zelenkou (nar. 13.03.1973), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009
439/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Pechancovou (nar. 24.03.1976), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

440/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Kozákovou (nar. 03.09.1971), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

441/09       

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Menclíkovou (nar. 08.03.1979), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

442/09


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 4 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Nadi Klenorové na paní Ivanu Opravilovou (nar. 31.12.1957), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

443/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jindřichem Soukalem (nar. 24.06.1984), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Oldřich Strapina (nar. 26.03.1978), Choceňská 97, Vysoké Mýto,

3.   Jaroslava Hurytová (nar. 21.05.1982), Újezdec 54.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

444/09

                                                                          

Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Bílkovou (nar. 20.07.1971), bytem Zádolí-Stříhanov 16. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud paní Bílková byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

3.   Oldřich Strapina (nar. 26.03.1978), Choceňská 97, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

445/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Radkem Nešporem (nar. 01.01.1986), bytem Hrušová 118. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Miroslav Filipi (nar. 29.03.1968), Tisovská 422, Vysoké Mýto,

3.   Jan Pavlíček (nar. 10.09.1980), 17. listopadu 682, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

446/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kopeckým (nar. 13.03.1979), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marie Šlágrová (nar. 27.11.1983), Ležáků 674, Vysoké Mýto,

3.   Jakub Drnek (nar. 06.10.1987), U Potoka 756, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

447/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě paní Stanislavou Drábkovou (nar. 07.07.1973), bytem V Peklovcích 455, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 27.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jaroslava Hurytová (nar. 21.05.1982), Újezdec 54,

3.   Ivana Šárová (nar. 27.11.1966), Českých bratří 140, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

448/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě (na bazénu) s paní Pavlou Svobodovou (nar. 25.07.1986), bytem Na Stráni 243, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

449/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přeložku komunikačního vedení na p.p.č 4902, k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.                            

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

450/09

                                                                          

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


upozornění fy Hobby na současnou situaci na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě


451/09                                                               

Rada města    b e r e    n a    v ě d o m  í

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové a Kejzlarové.

                                                                 
                                                                                                      

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta