Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-10 ze dne 25. 3. 2009

30.03.09

 

Souhrn usnesení č. 10/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 25. 3. 2009348/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 24. 3. 2009 dle předloženého návrhu.


349/09


Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í


prodloužení činnosti přípravné třídy při ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto.

                                                                          

350/09

Rada města    s c h v a l u j e


dodatek č. 4 v předloženém znění smlouvy o dílo s firmou SAREKO s.r.o., Husova 187, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 45539197 na opravu střechy ZŠ Javornického ve výši 70 561,- Kč vč. DPH..

Termín:       do 31.10.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


351/09


Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2009 ve Vysokém Mýtě tyto tři památky :

- ZŠ Javornického 2, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

- Chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

352/09

Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2009 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 330 000,-Kč s tím, že tato dotace bude poskytnuta následujícím způsobem s těmito podmínkami pro:

- Město Vysoké Mýto, IČ:0027977 pro památku ZŠ Javornického, Vysoké Mýto ve výši 925 384,50 Kč z toho ministerstvo kultury ČR 462 000,- Kč a podíl města Vysokého Mýta ve výši 463 384,50 Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku Chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto ve výši 775 011,50 Kč z toho ministerstvo kultury ČR 542 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 155 509,50 Kč a podíl Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto 77 502,- Kč

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto ve výši 466 200,-- Kč z toho ministerstvo kultury ČR 326 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 93 500,- Kč a podíl Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  46 700,-Kč

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


353/09


Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, spočívající v restaurování vitráží, kamenného ostění na západním, jižním, severním a východním průčelí na chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. 14570/6-4109, ve výši 155 509,50 Kč.

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
354/09


Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v opravě stropní konstrukce a krovu, opravě střešní konstrukce ve výši 93 500 Kč.

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


355/09


Rada města   s c h v a l u j e

smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 3, Za Brumlovkou 266/2,  140 22 Praha 4 - Michle, IČ : 60193336, DIČ : CZ60193336 na akci :Rekonstrukce Družstevní ulice ve Vysokém Mýtě.

Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


356/09 


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, dle předloženého návrhu


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned  

357/09                                                                         


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, dle předloženého návrhu

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned      

358/09

                                                                 

Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, dle předloženého návrhu


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned 

                                                                          

360/09


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned   

361/09                                                                         


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném zněmí u Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned       

362/09                                                                         


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto,dle předloženého návrhu


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned   

                                                                          


363/09


Rada města   d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto,dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned     

                                                                          

364/09


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto-Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 7.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:


15.12.2009            7.000,-Kč.

                                                                                                              Zodpovídá: ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

                                                                 

365/09


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto-Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, použít prostředky rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned

366/09                                                                                                          


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.566.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


15.04.2009            391.500,-Kč

15.06.2009            391.500,-Kč

15.09.2009            391.500,-Kč

15.12.2009            391.500,-Kč.

                                                                                                              Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

367/09

                                                                 

Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi Vysoké Mýto, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998701 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 94.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


15.04.2009            23.500,-Kč

15.06.2009            23.500,-Kč

15.09.2009            23.500,-Kč

15.12.2009            23.500,-Kč.

                                                                 Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

368/09                                                               


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998680 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 50.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


15.06.2009            25.000,-Kč

15.12.2009            25.000,-Kč.


                                                                  Zodpovídá:   ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

369/09

                                                                 

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998680, použít prostředky rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned

370/09                                                               


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 31.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města
ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


15.06.2009            15.000,-Kč

15.12.2009            16.000,-Kč.

                                                                  Zodpovídá:   ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

371/09

                                                                 

Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998698 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 230.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve  4splátkách v následujících termínech a výši:


15.04.2009            57.500,-Kč

15.06.2009            57.500,-Kč

15.09.2009            57.500,-Kč

15.12.2009            57.500,-Kč.


                                                                                                              Zodpovídá:   ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

372/09                                                               


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.180.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

15.04.2009            545.000,-Kč

15.06.2009            545.000,-Kč

15.09.2009            545.000,-Kč

15.12.2009            545.000,-Kč.

                                                                                                              Zodpovídá:   ředitel organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

373/09

                                                                 

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít prostředky rezervního fondu v plné výši na úhradu ztráty minulých let.

                                                                  Zodpovídá:           ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned

374/09

                                                                 

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt neuhrazenou ztrátu minulých let zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.

                                                                  Zodpovídá: ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned

375/09                                                               


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického , IČ: 49317032 , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 525.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


15.04.2009            131.250,-Kč

15.06.2009            131.250,-Kč

15.09.2009            131.250,-Kč

15.12.2009            131.250,-Kč.

                                                                                                              Zodpovídá:   ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2009

376/09                                                               


Rada města    s o u h l a s í

s přijetím finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od firmy :

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 123, okres Ústí nad Orlicí, PSČ  566 01

IČ: 259 48 121


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP

377/09


Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od  :

Ivan Ševčuk,  Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí,   IČ 13218107


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


378/09


Rada města souhlasí

s rozdělením dotačních finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2009 na projekty v oblasti životního prostředí dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OŽP

Termín:       ihned

379/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 10.04.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       03.04.2009

380/09

                                                                          

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.450 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a paní  Věrou Bártovou, Odbojářská 463,  Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

381/09                                                                         

Rada města  b e r e   na  v ě d o m í

nesouhlasné vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 k navýšení nájemného na cenu obvyklou v jiných městech

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

382/09                                                                         

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č.355  mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

383/09                                                               

Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í


výpověď smlouvy o nájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 01.03.2009 a končí 31.05.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

384/09

                  

Rada města  s o u h l a s í


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

385/09                                                                         


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 4128/261 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu RD v lokalitě PRŮHONY III, Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       25.03.2009

386/09                                                               


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IZ-12-2000111/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

387/09

                                                                          

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí o směně a prodeji pozemků uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a panem Zdeňkem Burešem, (nar.:02.09.1974), bytem Jiráskova 478, Vysoké Mýto dne 08.01.2008. Dodatek upravuje článek 1., kde se mění termín, do kterého má být uzavřená smlouva o směně a prodeji pozemků z 31.12.2008 na 31.12.2009.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.06.2009

388/09                                                                         

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o prodeji pozemků v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

389/09                                                               


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

konání zasedání zastupitelstva města dne 17. června 2009 a 16. září 2009.


390/09


Rada města   j m e n u j e

pracovníka oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Milana Mariánka členem komise pro regeneraci památek a památkových zón.

Zodpovídá:  tajemnice

                                                                           Termín:       ihned

391/09


Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové, PaedDr. Podroužka a Mgr. Junka.                                                                                    

                                              


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta