Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-09 ze dne 17.3.2009

24.03.09

 

Souhrn usnesení č. 09/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 17. 3. 2009302/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 17. 3. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                              

303/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města trvá na usnesení č. 186/08 ze dne 10.12.2008


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


                                                                                    

304/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 568/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Slatina a k.ú. Slatina u Vysokého Mýta.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                             

305/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 1889/24 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 200,-Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009                                                                                             

306/09

Rada města  s ch v a l u j e

nahrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č.6/2008 odst.6. za umístění reklamního zařízení nad 1 m2, který činí paušální částku 20.000,- Kč/rok.  pro společnost Iveco Czech Republic, a.s. Dobrovského 74, Vysoké Mýto, náklady na údržbu trávníku v lokalitě, kde se reklamní zařízení nachází - p.č.1522/1.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


        

                                                                                    

307/09

Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Mgr. Ivou Prudičovou, Českých bratří 743, Vysoké Mýto jako nájemce a paní Lenkou Schubertovou, Českých bratří 114, Vysoké Mýto jako podnájemce a to za účelem rozšíření kadeřnických služeb v domě č.p.116 na p.p.č.1225 v ul. Gen.závady ve Vysokém Mýtě - nebytové prostory označené dle výkresové dokumentace pod č.121 a dále jedna třetina prostoru označeného v projektové dokumentaci pod č. 122, 123, 124 a to vše o celkové výměře 31,40m2 za podmínky uzavření dodatku nájemní smlouvy, který bude upravovat nájemné na aktuální částku tj.800/Kč/m2/rok(nájem - nebytové prostory - Město).


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


                                                                                             


308/09


Rada města  s o u h l a s í


se zveřejněním informací o možnosti výpůjčky  pozemku označeného jako p. p. č. 3366 trvalý travní porost  v předložené verzi za podmínky, že bude využíván pouze k sekání trávy pro domácí zvířata.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned                                                                                             

309/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení bytu v zájmu města panu Radku Nešporovi, bytem Hrušová 118 a doporučuje p. Nešporovi hlásit se do výběrového řízení losováním.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                             

310/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


udělení výjimky z podmínek daných ve Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/08 pro pana Jana Havla, bytem Weinfurtherova 31, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

                                                                                             

                                                                                             

311/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 773 náměstí naděje ve Vysokém Mýtě s paní Vlastou Daškovou (nar. 30.11.1949), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                                                

312/09                          


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Stejskalovou (nar. 04.05.1972), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                             

                           

313/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Horníčkem (nar. 21.11.1975), bytem Fibichova 135, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                             

314/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Gajdošíkem (nar. 24.09.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2010.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009
                                                                                             

315/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Evou Habrmanovou (nar. 28.04.1955), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2010.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

316/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                                               

317/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                          

318/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

                                                                                             

319/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009320/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                             


321/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

                                                                                             

322/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Dudovou (nar. 27.04.1983), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       30.04.2009

                                                                                             

323/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


                                                                                    

324/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Kornelií Ferkovou (nar. 23.10.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy Kornelie Ferková uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 2.000,- Kč.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009

                                                                                             


325/09

Rada města schvaluje

Smlouvu č.Z_S14_12_8120019197 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci třech přeložek distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Regenerace panelového sídliště Za pivovarem ve Vysokém Mýtě s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 v předběžné celkové výši 396 912,-Kč.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
326/09                                                                                           

Rada města schvaluje

Smlouvu č.Z_S14_12_8120019196 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Domov důchodců Vysoké Mýto -novostavba s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 v předběžné celkové výši 299 570,-Kč.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             

327/09

Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Energeticky úsporná opatření v objektu MŠ Lidická, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 3 614 779,- Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                    


328/09

Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Energeticky úsporná opatření v objektu MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 1 380 317,- Kč  vč. DPH.

Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


329/09

Rada města schvaluje


Realizaci nabídky Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r. o., Voštice 130, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25951378 na kácení stromů v souvislosti s výstavbou Centra sociálních služeb Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 30 369,- Kč vč. DPH s termínem realizace do 31.3.2009.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP330/09

Rada města schvaluje


podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. realizaci nabídky firmy Vzduchotechnika Veselý s.r.o. 565 53 Sloupnice 198, IČ: 25917056, DIČ: CZ 25917056 na zprovoznění vzduchotechniky v Městském klubu Vysoké Mýto za předběžnou nabídkovou cenu 177 000,- Kč vč. DPH.


Termín:       do 30.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
331/09

Rada města schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavitelství -Trunec s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545, DIČ: CZ27528545 jako dodavatelem akce: Rekonstrukce sociálního zařízení a stavební úpravy kuchyně Městského  klubu  ve  Vysokém  Mýtě  podle  cenové  nabídky  v  celkové   výši

35 301,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31.3.2009.

Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
332/09


Rada města s ch v a l u j e


dohodu o splátkách pohledávky města Vysokého Mýta se společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. ve výši 345.074,27Kč a to následovně:

k 20.03.2009 ve výši  145.074,27Kč, k 20.4.2009 ve výši 100.000,-Kč

a  k 20.5.2009 ve výši 100.000,-Kč.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       20.5.2009


                                                                                             

333/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve výši 145 000 Kč na kulturní a vědeckou činnost muzea související s historií regionu Vysokomýtska.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       duben 2009


                                                                                    

334/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici ve výši 60 000 Kč na přístrojové vybavení oddělení LDN, ul. Žižkova. 

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       duben 2009

                                                                                             

335/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta DDM Mikádo ve výši 50 000 Kč na provozní náklady.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       duben 2009


                                                                                             

336/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 100 000 Kč na předfinancování projektu Českomoravské pomezí hraje všemi barvami - propagační a koordinační kampaň turistické oblasti.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       duben 2009

                                                                                    

337/09

                                                                                                                                                         

Rada města s c h v a l u j e


udělení dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2009 dle upraveného návrhu členů RM.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       duben 2009


                                                                                    

338/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta  občanskému sdružení NO PASIVO, o. s. na karneval Rio de Mejto ve výši 50 000 Kč.

                                                                               Zodpovídá:       vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       duben 2009


                                                                                    

339/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města  přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo  města  schvaluje

podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na upgrade pracoviště CZECH POINT ve Vysokém Mýtě.

                           

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       30.3.2009


                                                                                    


340/09


Rada města s c h v a l u j e

  

rozdělení finančních prostředků  na aktivity škol a školských zařízení na rok 2009 dle upraveného návrhu členů RM.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                                                      

 

 

                                                                          

341/09

Rada města s c h v a l u j e

  

rozdělení finančních prostředků  na sportovní aktivity na rok 2009 nad 50 tis. Kč schvalovaných ZM dle návrhu č. 1v celkové výši 432 tis. Kč (3 subjekty).


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                                                                                                                                  

342/09


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace sportovním klubům FC Nejzbach, Plavecký klub a SK Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


                                                                                             


343/09

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek. č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, a to v předloženém znění.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                 

                                                                                             

344/09              


Rada města stanovuje


k 1.5.2009 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu na 113 + 8 strážníků Městské policie.                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: 1.5.2009

                                                                                             

345/09


Rada města stanovuje

k 1.5.2009 počet zaměstnanců obce v Městské knihovně na 6 a v Městské galeriii na 2.

                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: 1.5.2009

346/09

Rada města bere na vědomí

zápis z jednání komise pro regeneraci památek a památkových zón konané dne

13.3.2009.


347/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemnice a PaedDr. Podroužka.


                                                                                    

                                              


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta