Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2009-08 ze dne 10. 3. 2009

12.03.09

 

Souhrn usnesení č. 08/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 10. 3. 2009274/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 10. 3. 2009 dle předloženého návrhu.


275/09

                                                                 

Rada města   s c h  v a l u j e

přijetí likvidačního zůstatku Nadace Josefa Smutka ve Vysokém Mýtě, v likvidaci.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

Termín:       ihned


276/09


Rada města   s o u h l a s í

s úhradou případných budoucích nutných výdajů níže uvedené nadace souvisejících s ukončením likvidace Nadace Josefa Smutka ve Vysokém Mýtě, v likvidaci, maximálně však do celkové výše 10.000,- Kč.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

Termín:       ihned


277/09


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č. 120 v DPS Litomyšlská 50, pí Kalousové Jarušce, bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto, nar. 15.4.1933 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.

                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

                                                                          


278/09


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924 a pí Petrovou Markétou, nar. 23.10.1928, bytem č. 8 v DPS Javornického 432.


                                                                                 Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

279/09


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s paní Evou Bezákovou, nar. 8.6.1956, bytem č. 4 v DPS Komenského 124.

                                                                               Zodpovídá:       Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

280/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2000996/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

281/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene souhlas vlastníka dotčeného pozemku s panem Jiřím Balcarem (nar.: 15.07.1969), bytem Javornického 832, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

282/09                                            

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků označených jako p. p. č. 2435/19, 2435/20, 2443/2 a 4909/3 ostatní plocha - manipulační plocha a pozemků označených jako p. p. č.  2440/2, 2440/4 a 2441/4 ostatní plocha jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta a pozemku označeného jako p. p. č. 2450/3 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví společnosti TORO VM a.s., IČ: 25277006, se sídlem: Hradecká 251, Vysoké Mýto s doplatkem ceny ve výši 586.500,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

283/09

                                                                          

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.2031 o výpůjčce části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

284/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o pronájmu pozemku v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta dle přiloženého návrhu.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

285/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

286/09

Rada města  o d k l á d á

uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Mgr. Ivou Prudičovou, Českých bratří 743, Vysoké Mýto jako nájemce a paní Lenkou Schubertovou, Českých bratří 114, Vysoké Mýto jako podnájemce a to za účelem rozšíření kadeřnických služeb v domě č.p.116 na p.p.č.1225 v ul. Gen.závady ve Vysokém Mýtě - nebytové prostory označené dle výkresové dokumentace pod č.121 a dále jedna třetina prostoru označeného v projektové dokumentaci pod č. 122, 123, 124 a to vše o celkové výměře 31,40m2 .

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

287/09                                                                         

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce Radia OK, Velké náměstí 1, Hradec Králové a to na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 16.03.2009 od 13 do 14 hodin na ploše cca 10 m2 Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.03.2009

288/09                                                               


Rada města       s ch v a l u j e

Rozdělení příspěvků MK na opravy památek mimo městskou památkovou zónu v předloženém znění

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

289/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovými, oba bytem Javornického 2, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 1 v č.p. 2 v ulici Javornického, který manželé Vyhnálkovi nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Tomáš Kusý (nar. 02.04.1989), Vrchlického 237, Vysoké Mýto,

3.   Marcela Fikejzová (nar. 22.05.1979), V Břízkách 783, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

290/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Helenou (nar. 11.09.1938) a Josefem (nar. 06.02.1949) Černými, oba bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Vítězslav Solnička (nar. 15.06.1970), náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto,

3.   Petra Zavřelová (nar. 08.06.1987), Pivovarská 401, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

291/09                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 8 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Miroslav (nar. 05.02.1976) a Alena (nar. 25.09.1976) Juráskovi, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto za byt č. 6 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Jaromír Trunec (nar. 31.07.1931), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín: ihned

292/09                                                                         


Rada města   s c h v a l u j e


Dodatek č.1 ke Směrnici o hospodaření s majetkem města Vysokého Mýta a o jeho inventarizaci ze dne 10.1.2006.

Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

293/09


Rada města   s c h v a l u j e


Směrnici pro vedení účetnictví a pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta.

Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

294/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2009.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       25.3.2009

295/09

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


vypsání veřejné zakázky Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto, zakázce bylo přiděleno evidenční číslo 60028998 a je zveřejněno na http://www.isvzus.cz/.

Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


296/09


Rada města   s c h v a l u j e

Smlouvu o dílo č. 3718/2009 v předloženém znění s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, na zajištění autorského dozoru na akci Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto v celkové výši 73 780,- Kč vč. DPH.

Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

297/09


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Jindra - Technika pro gastronomii, Šaffova 37, 572 01 Polička, IČ: 16211910 podle cenové nabídky v celkové výši 253 183,- Kč vč. DPH.

Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

298/09


Rada města    j m e n u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení pro Město Vysoké Mýto na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve složení:

Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Ing. Oldřich Pavelka, Lubomír Dostál a Ing. František Eliáš.

Termín:       jednání komise

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


299/09


Rada města    s c h v a l u j e


mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o. na přípravu a organizaci slavnostního večera udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2008.

                                                                          Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 31. 3. 2009

300/09                                                                   


Rada města    s c h v a l u j e

Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, kterou uzavírají Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby Ústí nad Orlicí  a Město Vysoké Mýto

                                                                          Zodpovídá: starosta

                                                                           Termín: ihned


301/09

                                                                 

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, Tomáškové a Kejzlarové.
                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta