Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-06 ze dne 24.2.2009

04.03.09

 

Souhrn usnesení č. 06/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 24. 2. 2009


184/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 24. 2. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                 

185/09


 Rada města schvaluje


rozpočet  Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2009 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš


                                                                                    

186/09


Rada města schvaluje


předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2009.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

                                              

                                                                                             


187/09


Rada města schvaluje  


limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2009 dle  předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš188/09


Rada města  s o u h l a s í    


se zřízením funkce manažera prevence kriminality na MěÚ Vysoké Mýto. Tuto funkci budou vykonávat zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Tomáš Salášek, Petra Dostálová.

                                                                                             

                                                        Zodpovídá:           Ladislava Pohorská

                                                        Termín:       24. února 2009

                                                                                             
189/09


Rada města s o u h l a s í   


s ustanovením Pracovní skupiny prevence kriminality města Vysokého Mýta, v personálním složení - viz. přiložená tabulka, za účelem koordinace preventivních opatření ve městě i jeho přilehlých částech.

        

                                                                  Zodpovídá:           Tomáš Salášek - OSZ

                                                                  Termín:       24. února 2009


                                                                                    190/09


Rada města s o u h l a s í 


s podáním projektů, za město Vysoké Mýto, do programu „Podpora programů prevence kriminality Pardubického kraje" vyhlášeno Usnesením rady Pardubického kraje č. R/77/09 ze dne 14.01.2009, včetně 20% spoluúčasti, ve výši 50.009,- Kč.


                                                                          

                                                                 Zodpovídá:  Tomáš Salášek - OSZ

                                                                  Termín:       24. února 2009

191/09

                                                                                    

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města schválit usnesení, ve kterém schvaluje podání jednotlivých projektů do programu „Podpora programů prevence kriminality Pardubického kraje" vyhlášeno Usnesením rady Pardubického kraje č. R/77/09 ze dne 14.01.2009, včetně 20% spoluúčasti města ve výši 50.009,-- Kč.


Zodpovídá:  Tomáš Salášek - OSZ

                                                                  Termín: 25.3.2009
192/09


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č. 120 v DPS Litomyšlská 50, manželům Bezdíčkovým z Hrušové č. 58 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky a

přidělení bytu č. 124 v DPS Litomyšlská 50 panu Josefu Votřelovi, nar. 12.1.1924, bytem Brandlova 355, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned                                                                                      

193/09


Rada města s c h v a l u j e    


prodloužení nájemní smlouvy na další 3 roky u pí Němečkové Dagmar, nar. 30.4.1948, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

                                              
194/09

                                                                          

Rada města s c h v a l u j e    


Ceník pečovatelských úkonů za sociální služby poskytované odborem sociálních služeb.


                                                                          Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned


                                                                                    

195/09 


Rada města s c h v a l u j e     


stanovení ceny za úkon pečovatelské služby dle předloženého návrhu.


                                                                               Zodpovídá:       Fajglová Iveta

                                                                          Termín:           ihned


                                                                                    

196/09


Rada města s c h v a l u j e


výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2008 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.            


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       únor 2009


                                                                                             

197/09

Rada města schvaluje


smlouvu o spolupráci a propagaci na rok 2009 s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Via Alta, se sídlem Tisová 20, 566 01 Vysoké Mýto,  IČ 73746833.


                                                                           Zodpovídá: Mgr. Lněničková

                                                                           Termín: ihned

198/09

                                                                                             

Rada města schvaluje


smlouvu o partnerství a propagaci při přípravě putovní výstavní expozice Slavné vily Pardubického kraje 2009/2010 s firmou FOIBOS, a. s. se sídlem Bartošova 1448/26, 140 00 Praha 4, IČ  63079780.


Zodpovídá: Mgr. Lněničková

                                                                           Termín: ihned

199/09                                                                                           


Rada města schvaluje


smlouvu o partnerství a propagaci při přípravě publikace Slavné vily Pardubického kraje s firmou FOIBOS, a. s. se sídlem Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, IČ  63079780.

                                                                           Zodpovídá: Mgr. Lněničková

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             

200/09

Rada města schvaluje


smlouvu o poskytování služeb při prodeji vstupenek s firmou IRSnet CZ, s. r. o. se sídlem Radlická 28/663, 15000 Praha 5 Smíchov, IČ 26732122.

Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: ihned                         

201/09


Rada města bere na vědomí

zápis ze stavební komise ze dne 5.2.2009 v předloženém znění.


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

                                                                                    

202/09

Rada města schvaluje


Kupní smlouvy v přeloženém znění s firmou RESTA s.r.o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I-Město na dodávku zboží na akci „Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto- dodávka strojů, zařízení, dodávka kontejnerů a nádob pro shromažďování odpadů do sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, včetně zajištění publicity projektu" v celkové výši 11 766 699 Kč vč. DPH.


Termín:       28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


203/09


Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou ELTODO dopravní systémy s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25755811, DIČ: CZ25755811 jako dodavatelem akce: Dodávka a instalace 1 ks parkovacího automatu SITY 5 na Tyršově náměstí ve Vysokém Mýtě v celkové výši 118 643,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 30.4.2009.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                    


204/09

Rada města bere na vědomí


vypsání veřejné zakázky Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba, zakázce bylo přiděleno evidenční číslo 60028187, zveřejněno je na http://www.isvzus.cz/


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


205/09


Rada města schvaluje

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby, zadávací dokumentaci pro výběrové řízení a smlouvu o dílo na akci: Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

                                                                                    

206/09

Rada města jmenuje

Komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na akci: Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto ve složení:

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města (Ing. Roman Baťa, zastupitel města )

Člen komise - Ing. Luboš Karmín               (Ing. Václav Nádvorník)

Člen komise - Ing. Zdeněk Herman             (Ing. Michal Holý)

Člen komise - Ing. František Eliáš               (Marcela Kubešová)

Člen komise - Ing. Jiří Fišer                        (Ing. Jana Stříteská)


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             

207/09

Rada města bere na vědomí


Upřesněnou trasu rychlostní silnice R35 od projekční firmy Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 zakázkové číslo 08LI320009.


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


208/09


Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.1832/08 s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto PSČ 566 01, IĆ: 150 30 709 na vypracování projektové dokumentace k výběrovému řízení a související s podáním žádostí o dotaci z OPŽP na akci: „Mateřská škola  Slunečná, Pod Smrkem, Lidická a Žerotínova ve Vysokém Mýtě". 


Termín:       do 28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


209/09


Rada města doporučuje ZM

přijmout toto usnesení :


Zastupitelstvo města vydává

změnu č.2 územního plánu Vysokého Mýta jako opatření obecné povahy.


Termín:       do 31. 12. 2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


210/09


Rada města odkládá

návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku na služby: Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na akci: Regenerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

211/09

Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou SELLA & AGRETA s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 25935721 na zajištění autorského dozoru na akci: Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - vybudování sběrných dvorů v ul. Průmyslová, ul. Gen. Svatoně a Kpt. Poplera v celkové výši 114 783 Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.3.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             

212/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                          


213/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                   

214/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


                                                                                             

215/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Giňovou (nar. 18.03.1974), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                             

216/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


                                                                                             

217/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009                                                                                             

218/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Darinou (nar. 21.04.1971) a Michalem (nar. 26.12.1968) Mikerovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                             

219/09

Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                             

220/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Helenou (nar. 18.03.1974) a Františkem (nar. 03.05.1975) Horvátovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


                                                                                             

221/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                             

222/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Jindřichem (nar. 15.07.1948) a Ilonou (nar. 21.05.1953) Husákovými, oba bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


223/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 46 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na paní Darinu Husárovou (nar. 22.11.1987) a pana Jaroslava Daduče (nar. 07.06.1986), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

224/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar. 07.06.1986), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


225/09                                                                                  


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 93/09 ze dne 27.01.2009.


         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

226/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979) a panem Romanem Cibulou (nar. 05.05.1973), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


                                                                                             

227/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Miloslavem Jindrou (nar.: 05.08.1962), bytem Na Stráni 503, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                                             

228/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků označených jako p. p. č. 2206/4, 1098/2, 4644/105, 4644/106, 5460, 5461, 5462, 4668/3, 4668/4, 4668/24, 4668/23, 5476, 5477, 5478 a 5479 vše zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města za pozemky označené jako p. p. č. 1173/15, 4644/250 a 4923/3 vše ostatní plocha - ostatní komunikace a pozemku označeného jako p. p. č. 2202 zastavěná plocha nádvoří - zbořeniště vše v obci a k.ú Vysoké Mýto ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                                             

229/09


Rada města     s o u h l a s í

Uzavřením dohody  o udělení souhlasu k převodu nemovitostí s panem Milanem Šplíchalem (nar.: 08.01.1976), bytem Husova 466, Vysoké Mýto v předloženém znění.

                  

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.03.2009

                                                                                    

230/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.177 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a Zemědělsko obchodním družstvem Zálší ke dni 01.03.2009 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.02.2009


                                                                                             

231/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.600 o nájmu nemovitostí a souboru movitých věcí, uzavřené dne 31.12.2008 mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto , s.r.o. a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.02.2009

                                                                                             

232/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.301 o nájmu pozemků mezi společností Technické služby Vysoké Mýto, s.r.o. a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.02.2009


                                                                                             

233/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.300 o nájmu pozemků mezi Petrem Sedlákem a Michaelou Sedlákovou oba bytem Ve Vilkách 272, Moravany a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.02.2009

                                                                                             

234/09

Rada města schvaluje:

přijetí likvidačního zůstatku Nadace Samuela Václava Hataše, v likvidaci.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

235/09                                                                                  

Rada města schvaluje:

přijetí likvidačního zůstatku Nadace pro hrobníka Vysokomýtského, v likvidaci.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček236/09                

                                                                          

Rada města souhlasí:

s úhradou případných budoucích nutných výdajů níže uvedených nadací souvisejících s ukončením likvidace Nadace Samuela Václava Hataše, v likvidaci a Nadace pro hrobníka Vysokomýtského, v likvidaci, maximálně však do celkové výše 10.000,- Kč za každou jmenovanou nadaci.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                                             

237/09


Rada města   schvaluje


rozpočet Mateřské školy Lidická Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                                  Zodpovídá: Mgr. Wichová

                                                                                             

238/09


Rada města schvaluje


odpisový plán Mateřské školy Lidická Vysoké Mýto na rok 2009.


Zodpovídá: Mgr. Wichová


                                                                                             

239/09


Rada města   schvaluje


rozpočet Mateřské školy Kamarádi Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                                  Zodpovídá: Mgr. Štindlová


                                                                                             

240/09


Rada města schvaluje


odpisový plán Mateřské školy Kamarádi Vysoké Mýto na rok 2009.


Zodpovídá: Mgr. Štindlová                                                                                    

241/09


Rada města bere na vědomí


informaci o záměru společnosti juwi s. r. o., zpracovat studii připojitelnosti, týkající se možnosti využití pozemků    soukromých vlastníků, označených jako parcely katastru nemovitostí (KN) č. 10178, 10179, 10180, 10181 a 10182, vedených Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí pro obec Vysoké Mýto a katastrálním území Vysoké Mýto, pro stavbu fotovoltaické elektrárny včetně příslušenství a jednat o vyvedení výkonu do distribuční soustavy ČEZ Distribuce na katastru obce Vysoké Mýto a z tohoto pohledu tedy rada města nemá námitek.

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí vydaná ve správních a jiných řízeních (zejména pak stavební povolení), ale umožňuje společnosti juwi s. r. o. jednat s provozovatelem veřejné distribuční sítě o možnosti připojení.


                                                                                    


242/09


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové a PaedDr. Podroužka.


                                                                                             


                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta