Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2009-05 ze dne 10.2.2009

23.02.09

 

Souhrn usnesení č. 05/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 10. 2. 2009

147/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 10. 2. 2009 dle předloženého návrhu.


                  

                                                                                             

148/09                                                                                           


Rada města   schvaluje


rozpočet Mateřské školy Slunečná  Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                                  Zodpovídá: Jaroslava Pešinová149/09


Rada města schvaluje


odpisový plán Mateřské školy Slunečná  Vysoké Mýto na rok 2009.


Zodpovídá: Jaroslava Pešinová


                                                                                                      

150/09

Rada města   schvaluje


rozpočet Mateřské školy Pod Smrkem  Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                                  Zodpovídá: p. Edita Lipavská


                                                                                             151/09

Rada města schvaluje


odpisový plán Mateřské školy Pod Smrkem Vysoké Mýto na rok 2009.


Zodpovídá: p. Edita Lipavská152/09                                                                                           


Rada města  s ch v a l u j e

finanční náhradu za opravu přístřešku u vážního domku na pozemku označeného jako p. p. č. 5564 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú Vysoké Mýto, který je ve vlastnictví Českých drah, a. s. ve výši 20.000,-Kč.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

153/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o pronájmu pozemků v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

154/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako st. 81 zastavěná plocha a pozemků označených jako p. p. č. 432/1, 432/2, 432/3, 432/4 a 432/5 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Marku Mandíkovi (nar.:17.07.1986), bytem Jiráskova 347, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 122 277,-Kč

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          

155/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu č.j. UZSVM/HUO/7185/2008 - HUOM - Sp 3/2007 Ty mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

156/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.167 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 01.02.2007 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Jaroslavou a Milošem Zavřelovými, Svařeň 23 ke dni 31.12.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                          


157/09


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č. 1239/08 ze dne 16.12. 2008 o uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování fermentační stanice č.171 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                 

158/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy  o nájmu a provozování fermentační stanice č.171 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


159/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.2030 o výpůjčce a provozování fermentační stanice mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    


160/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.1021 o nájmu pozemku s Ing. Stanislavem Brunclíkem, bytem Sruby 1  a městem Vysokým  Mýtem, B.Smetany 92 na pozemek p.p.č. 4709/2  ostatní plocha - neplodná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        28.02.2009

                                                                 


161/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě č.1021 o nájmu pozemku s Ing. Stanislavem Brunclíkem, bytem Sruby 1  a městem Vysokým  Mýtem, B.Smetany 92 na pozemek p.p.č. 4709/2  ostatní plocha - neplodná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        28.02.2009   

                                                                 


162/09


Rada města       s ch v a l u j e

Přiznání podpory města Vysoké Mýto dle přílohy. Podmínkou přiznání podpory je přidělení grantu.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        28.02.2009   

        

163/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 4111/129, 4111/130 a 4111/131 vše orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                 

164/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města mění usnesení ZM č. 31/08 ze dne 19.03.2008 a to slova „za cenu 18 600,-Kč" na „za cenu 19.600,-Kč".


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          


165/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Ivanou (nar. 15.11.1973) a Ivanem (nar. 08.09.1967) Pavlákovými, oba bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                 

166/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Jirečkem (nar. 13.09.1982), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          

167/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jindřichem Kopsou (nar. 16.05.1972), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          


168/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Steinerem (nar. 14.03.1977), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          


169/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Kopeckým (nar. 11.11.1946), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          

170/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Horvátovou (nar. 07.08.1963), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                          

171/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Ivanem Mrázkem (nar. 28.04.1972), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                          


172/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s Mgr. Ivanou Wintrovou (nar. 20.02.1964), bytem náměstí Naděje, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Mgr. Winterová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána ve školství ve Vysokém Mýtě.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                          

173/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Suchým (nar. 05.05.1986), bytem Sportovní 215, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Petra Zavřelová (nar. 08.06.1987), Pivovarská 401, Vysoké Mýto,

3.   Marie Drahošová (nar. 23.04.1962), B. Smetany 92, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                          

174/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Novákem (nar. 25.03.1978), bytem Dlouhá Loučka 170. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 41.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jana (nar. 18.01.1978) a Daniel (nar. 24.09.1975) Hoškovi, náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto,

3.   Josef (nar. 11.07.1967) a Jaroslava (nar. 05.01.1967) Částkovi, Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                          

175/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 3 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Monice Giňové (nar. 22.02.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                          


176/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 6 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Zdeňku Ondo (nar. 07.10.1983), bytem Rašínova 116, Vysoké Mýto a slečně Evě Staňkové (nar. 18.09.1990), bytem Libecina -Javorníček 64.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku.                                                                                                                                                                                                                                      Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                  Termín:       28.02.2009

                                     

177/09


Rada města: s ch v a l u j e

Dodatek č.4 ke smlouvě č.136 mezi Městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí o nájmu nebytových prostor a pozemků


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:          24.2.2009

                                                                          

178/09


Rada města: s ch v a l u j e

uzavření  smlouvy na provedení atestace dlouhodobého řízení ISVS Města Vysokého Mýta a konzultační služby spojení s přípravou atestací s firmou Equica, a.s., Praha 9,  dle předloženého návrhu.                          

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       20.2.2009

                                                                          


179/09


Rada města: s ch v a l u j e

vypovězení  smlouvy s firmou YAMACO Software, Plumlov.                    


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                           Termín:       20.2.2009

                                                                          

180/09


Rada města: s ch v a l u j e


přijetí daru 18 obrazů (18 olejů na plátně) malíře vysokomýtského rodáka Zdeňka Chotětovského od paní Jitky Hanicové, Spojovací 403, 252 45 Zvole, vdově po akademickém malíři Zdeňku Chotětovském.

                                                       

181/09


Rada města: s ch v a l u j e


přijetí daru od pana jiřího Hejny, av.des Freres Voisin, Paříž, který věnuje soubor svých 16 obrazů, olejů na plátně, Městské galerii ve Vysokém Mýtě.


                                                                          


182/09


Rada města: bere na vědomí


nákup obrazu Znovuzrození Atlantidy, olej na plátně z roku 1964, 97 x 140 cm, od Jiřího Hejny v částce 5.000 EURO.


                                                                          


183/09

                                                                                             

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Tomáškové, Kejzlarové, PaedDr. Podroužka a Mgr. Junka.                                                                                                 

                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta