Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2009-04 ze dne 3.2.2009

09.02.09

 

Souhrn usnesení č. 04/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 3. 2. 2009

122/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 3. 2. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

123/09


Rada města   schvaluje


rozpočet Základní školy Jiráskova Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                                  Zodpovídá: Mgr. Miroslav Miška


                                                                                                                                                                        

124/09


Rada města schvaluje


odpisový plán Základní školy Jiráskova Vysoké Mýto na rok 2009.


Zodpovídá: Mgr. Miroslav Miška                                                                                             

125/09


Rada města   schvaluje


rozpočet Základní školy Javornického Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                                  Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá126/09                                                                                                                                                    

Rada města schvaluje


odpisový plán Základní školy Javornického Vysoké Mýto na rok 2009.


 Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá


                                                                                                                                                               

127/09


Rada města   schvaluje


rozpočet Základní školy Knířov Vysoké Mýto na rok 2009.


                                                        Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková


                                                                                                                                                                                  

128/09


Rada města schvaluje


odpisový plán Základní školy Knířov Vysoké Mýto na rok 2009.                                                        Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková


                                                                                                      


129/09

                                                

Rada města svěřuje

odboru životního prostředí působnost rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce na Compostainery s občany města.


Zodpovídá: Ing. Jetmarová 

Termín:   ihned


                                              

130/09                                                                                                                                 

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.530 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 01.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Věrou Voráčkovou, Talafusova 530, Vysoké Mýto ke dni 28.02.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.02.2009


                                                                                    

131/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o pronájmu pozemků v k. ú. Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

132/09


Rada města  s o u h l a s í


se zveřejněním informací o pronájmu pozemků v k.ú. Brteč dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                    

133/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o prodeji nebo směně pozemků v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

134/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.34 o nájmu nebytových prostor a pozemků , uzavřené dne 05.06.2006 mezi městem Vysokým Mýtem a AUTOKLUBEM KAROSA klub v AČR, Dráby 5, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.02.2009                                                                                    

135/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.60 o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a AUTOKLUBEM KAROSA klub v AČR, Dráby 5, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.02.2009


                                                                                             

136/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                                             

137/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK č. 211 a 212/1 vše v obci Vysoké Mýto a k.ú. Brteč.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                                    

138/09


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 4128/261 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu RD v lokalitě PRŮHONY III, Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       10.02.2009

                                                                                   

139/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 905/08 ze dne 23.09.2008.


         Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


140/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Marii (nar. 26.06.1964) a Františka (nar. 22.09.1961) Giňovi, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

141/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

                                                                                             


142/09


Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Stavitelství -Trunec s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545, DIČ: CZ27528545 jako dodavatelem akci: Rekonstrukce sociálního zařízení a stavební úpravy kuchyně Městského klubu ve Vysokém Mýtě v celkové výši 1 100 000,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 12.3.2009.


Termín:       do 28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


143/09


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

projekt firmy OPTIMA, spol. s r.o. - Regenerace panelového sídliště Za pivovarem ve Vysokém Mýtě a v případě obdržení dotace schvaluje poskytnutí finanční částky z rozpočtu Města Vysokého Mýta ve výši min. 30% rozpočtových nákladů na realizaci stavby.


Termín:       do 28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

                                                                                    

144/09


Rada města schvaluje

Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s Ing. Milošem Měkotou, Teplého 2061, 530 02 Pardubice jako dodavatelem akce: „aktualizace technické mapy města Vysokého Mýta".


Termín:       do 31.03.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             

145/09


Rada města s o u h l a s í


s prezentací města Vysokého Mýta v publikací Jarmily Doležalové věnované vězněným, mučeným a  popraveným občanům Pardubického kraje.   


                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                    Termín:      únor 2009


                                                                                             

146/09

                                                                                                                

Rada města bere na vědomí

informace starosty.     


                                                                                             

                                                                                    

                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta