Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2009-03 ze dne 27.1.2009

04.02.09

 

Souhrn usnesení č. 03/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 27. 1. 2009
74/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 27. 1. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                    

75/09

        

Rada města  schvaluje

uzavření podnájemních smluv s:

  • - Viktor Novák, Vysoké Mýto Dostojevského 450
  • - Občanské sdružení TRIANGL, Vysoké Mýto, IČO:26588463
  • - Martin Gregor, Vysoké Mýto 717/IV
  • - Občanské sdružení Divadelní spolek ŠEMBERA, Vysoké Mýto, IČO:67441521
  • - Občanské sdružení Loutkové divadlo SRDÍČKO, Vysoké Mýto, IČO:26583739

                                                                           Zodpovídá: p. Pohorský

                                                                           Termín: ihned


                                                                                                      


                                              

76/09


Rada města   s c h v a l u j e


Dodatek č.2 ke Směrnici pro vedení účetnictví a pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta, ve znění doplňku č.1.


                                                                  Zodpovídá: Ing. M. Zima

                                                                  Termín: ihned


                                                                                             
77/09

Rada města schvaluje:

dodatek č. 3 ke smlouvě o kontrolní činnosti uzavřené s Ing. Karlem Ondráškem, IČ 10026339.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned


                                                                                             

78/09

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem akcie Iveco Czech Republic, a.s.

                                                                                             

79/09

Rada města bere na vědomí:

informaci o postupu měst proti výherním hracím automatům

                                                                                             80/09


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu v předloženém znění s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822, DIČ: CZ62508822 jako dodavatelem služeb: komplexní zajištění zakázky při přípravě, organizaci, zpracování podkladů a administrativním zajištění veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci: Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba v celkové výši 89 250,- Kč vč. DPH.


Termín:       do 28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                    
81/09

Rada města schvaluje

Kvalifikační a kritéria hodnocení nabídek předložené firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822, DIČ: CZ62508822 jako dodavatelem služeb: komplexní zajištění zakázky při přípravě, organizaci, zpracování podkladů a administrativním zajištění veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci: Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba v předloženém znění.


Termín:       do 28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             82/09


Rada města schvaluje

Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. kupní smlouvu v předloženém znění s firmou Conel s.r.o.,Sokolská 71, 562 04 Ústí nad Orlicí III., IČ: 150 28 054, DIČ: CZ15028054 jako dodavatelem zboží na zajištění dávkování glycerolu na akci: Fermentační stanice Vysoké Mýto v celkové výši 157 943,- Kč bez DPH.


Termín:       do 28.2.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


                                                                                                                                                                            


83/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


přednostní přidělení bytu manželům Heleně a Josefu Černým, oba bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto a doporučuje manž. Černým hlásit se do výběrového řízení losováním

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009
84/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009
85/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009

86/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Karolínou Dunovou (nar. 29.03.1987) a panem Josefem Giňou (nar. 14.03.1982), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                

87/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Marcelem Kopeckým (nar. 15.05.1974), bytem Malá Čermná 161 na dobu určitou do 31.05.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


        

                                                                          

88/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                             

89/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                    

90/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Markem (nar. 23.06.1975) a Hanou (nar. 03.11.1976) Medvidovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                             

91/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Giňou (nar. 24.11.1986) a paní Erikou Balážovou (nar. 09.12.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                             

92/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 20.11.964) a Natašou (nar. 10.04.1967) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Ferkovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.500,- Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                    


93/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979) a panem Romanem Cibulou (nar. 05.05.973), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                    

94/09

Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď Smlouvy o nájmu pozemku č.29 ke dni 30.04.2009. Pozemek bude uveden do původního stavu, reklamní zařízení bude demontováno.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.01.2009


                                                                                    

95/09

Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Pod Smrkem, Štefánikova 397, Vysoké Mýto a Centrem pro rodinu Kujebáček o.s., Štefánikova 397, Vysoké Mýto za účelem činnosti mateřského centra v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

96/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení 135/08 ze dne 17.9.2008 týkající se smlouvy o smlouvě budoucí se společností Eweco s.r.o., IČ: 27211924, se sídlem: Krausova 604, Praha 9 - Letňany na prodej pozemků p. p. č. 4533/1 orná půda a 5123/1 ostatní plocha - silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

                                                                                             

97/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města   schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 4533/1 orná půda a 5123/1 ostatní plocha - silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto společností Eweco s.r.o., IČ: 27211924, se sídlem: Krausova 604, Praha 9 - Letňany, za cenu 500 Kč/m2 plus náklady města. Pokud nebude kupní cena uhrazena před podpisem kupní smlouvy, bude kupní cena zajištěna zřízením zástavního práva.

Do doby případného uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, a to maximálně na dobu dvou let od jejího podpisu.


Podmínky, které musí být splněny před uzavřením kupní smlouvy:

1) Do dvou let od podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy bude vybudováno a uvedeno do veřejného užívání nové dopravní napojení průmyslové zóny (průmyslová zóna je vymezena schváleným územním plánem) na silnici I 35, včetně napojení ulice Českých bratří s ul. Husova v místě současné benzínové čerpací stanice.

2) Po uvedení do provozu dopravního napojení specifikovaného v bodě 1) bude uzavřena dohoda o termínu uvedení do provozu příjezdové komunikace k dalším pozemkům průmyslové zóny. Kupní smlouva bude uzavřena do třiceti dnů ode dne započetí oprávněného užívání příjezdové komunikace vybudované dle dohody uvedené v tomto bodě.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.02.2008

                                                                          

98/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o pronájmu, výpůjčce souboru nemovitostí dle přiloženého návrhu.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.01.2009


        

                                                                                    

99/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.210 o nájmu nebytových prostor  mezi městem Vysokým Mýtem a JUDr.Marií Fajtovou, Ústí nad Orlicí v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

        

                                              

100/09                                                                                           

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.276 o nájmu pozemku  mezi městem Vysokým Mýtem a společností Svatopluk Přidal, spol. s r.o., Vřesovice v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned                                                                                    

101/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.126 o nájmu částí pozemků  mezi městem Vysokým Mýtem a Jaroslavem Bouškou, Vysoké Mýto v předložené verzi.Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

102/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o instalaci a zajištění provozu mincovních parkovacích automatů mezi městem Vysokým Mýtem a společností Citymeter s.r.o. Praha v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

103/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č.355  mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

104/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o pronájmu pozemků dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             


105/09

Rada města  b e r e   na  v ě d o m í

nesouhlasné vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 k navýšení nájemného na cenu obvyklou v jiných městech


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

106/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemku označených jako p. p. č. 4051/4 ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 4052/18 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009


                                                                                             

107/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města odkládá prodej pozemku označeného jako p. p. č. 2917 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto do doby po rekonstrukci místní komunikace Kpt. Jaroše a po zaměření skutečného stavu stavby.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009

                                                                                             

108/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města mění usnesení č.139/08 ze dne 17.09.2008 a to slova „za celkovou cenu 20.697,-Kč" na „za celkovou cenu 14.346,-Kč".


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009


                                                                                             

109/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města trvá na usnesení č. 70/08 ze dne 11.06.2008.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009


                                                                                    

110/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002657/VB/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.02.2009


                                                                                             

111/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.02.2009

112/09                                                                                            

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4292/8 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou cenu 8.800,-Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       25.03.2009

                                                                                             

113/09


Rada města         s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Jaroslavu Horynovi z Horní Sloupnice na provoz pojízdné prodejny zajíždějící do Svařeně, Brtče, Lhůty a Vanic.


                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                    Termín:      únor 2009

                                                                                    

114/09


Rada města s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na činnost.


                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                    Termín:      únor 2009

                                                                                             


115/09


Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace ve výši 1 500 Kč MS ČČK Domoradice na uspořádání kulturních akcí pro děti.


                                                                             Zodpovídá: vedoucí OKVM                                                                     Termín:      únor 2009


                                                                                               

116/09


Rada města schvaluje


poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč oblastní pobočce Konfederace polických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OKVM

                                                                           Termín:       únor 2009


                                                                          

117/09


Rada města souhlasí

s vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě na protest proti porušování lidských práv v Tibetu a připojuje se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM                                        

                                                                                    

118/09


Rada města s c h v a l u j e


Manuál jednotného vizuálního stylu města Vysokého Mýta.

                                                       

                                                                             Zodpovídá:          vedoucí OKVM                                                                     Termín:      únor 2009


                                                                                             

119/09

Rada města bere na vědomí


dopis předsedy komise pro mládež a tělovýchovu p. Kovaříka ohledně přidělení finančních dotací sportovním klubům, organizacím a spolkům v roce 2009.


        

                                                                                    

120/09


Rada města bere na vědomí


žádost předsedy Plaveckého klubu Dr. Andrleho na snížení nájmu plaveckého bazénu.

                                                                                                      

121/09

                                                                                                                

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.   


                                                                                             

                                                                          

                                                                                                                                   

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta