Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2002-41 ze dne 23.12.2002

23.12.02

 
U s n e s e n í č. 41/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 23.12.2002


Rada města souhlasí:

823/02

s přidělením bytu č. 1 v čp. 807/IV, Čsl. Legií p. Junkové Monice (26.11.1968) a p. Hermanovi Jiřímu (11.12.1962).

Z: p. Felgr
T: ihned

824/02

s vyplacením odměn předsedům komisí rady města za měsíc prosinec 2002 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města schvaluje:

825/02

pořad schůze rady města konané dne 23.12.2002 dle předloženého návrhu.


826/02

uzavření dodatku k dohodě o používání osobního automobilu pro soukromé účely mezi Nemocnicí Vysoké Mýto a ředitelkou p. Ing. Ivanou Urešovou v předloženém znění.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

827/02

přijetí daru 50.000,- Kč od firmy TORO VM a.s.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

828/02

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb s JUDr. Ivou Drahošovou v předloženém znění.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

829/02

uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o koupi najaté věci se společností TOMIL, s.r.o., IČ: 25281470, se sídlem Gen.Svatoně 149/IV, Vysoké Mýto jako nájemcem a budoucím kupujícím těchto nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto:
pozemek p.č. : 1515/68 ostatní plocha
1515/48 ostatní plocha
1515/47 ostatní plocha
1515/46 ostatní plocha
1515/49 ostatní plocha
1515/45 sklad
1515/39 sklad
1515/37 sklad
1515/35 ostatní plocha
1515/36 sklad
1515/34 garáže
1515/38 ostatní plocha (plechová garáž)
1515/40
za níže uvedených podmínek:

  • Prodejní částka 16 300 000,- Kč bude splácena formou nájemného se zůstatkovou kupní cenou 4 000,- Kč k 15.dni měsíce po dobu 10-ti let ode dne podpisu smlouvy dle splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy.

Jako záruka pro město budou stanoveny tyto podmínky včasných splátek : - v případě zpoždění úhrady zaplatí firma smluvní pokutu ve výši
1 000,- Kč za každý den prodlení
- v případě zpoždění úhrady o 120 dnů může město od smlouvy odstoupit bez náhrady kupujícímu.
Firma v rámci podnikatelského záměru bude realizovat :
a) generální oprava - rekonstrukce oplocení do jednoho roku.
b) stavba výrobního, nebo skladovacího, nebo technologického objektu, nebo objektů o minimální rozloze 2 000 m2 do tří let.
c) stavba výrobních, nebo skladovacích, nebo technologických objektů o minimální celkové rozloze 4 000 m2 včetně dořešení komunikací, zelených ploch apod. do 6 let.
Jako záruka pro město bude stanovena tato podmínka :
- pokud výše uvedený podnikatelský záměr nebude splněn, zaplatí firma městu smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč a město má právo od smlouvy ustoupit.
Firma do 5-ti let od podpisu smlouvy zvýší zaměstnanost firmy o 20 pracovníků nad stav v době podpisu smlouvy. V případě nezvýšení zaměstnanosti firmy na stanovený počet 20 pracovníků zaplatí firma městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každého pracovníka.

  • Firma se zavazuje ponechat v podnájmu tyto firmy za stávajících podmínek do 30.9.2003 a to :

- společnost Variant vm s.r.o. Vysoké Mýto, Žerotínova 437
- pana Jana Sobotku, Vysoké Mýto, Žerotínova 437
- pana Emila Kočího, Vysoké Mýto, Odbojářská 547
- pana Miroslava Popelku, Vysoké Mýto, V Peklovcích 479
- pana Drahoslava Nováka, Vysoké Mýto, U Potoka 755
- Kobra Cargo s.r.o., Vysoké Mýto.
- Firma se zavazuje ponechat v podnájmu firmu Kobra Cargo s.r.o. Vysoké Mýto za stávajících podmínek do 31.12.2005 a to v objektech č. 9 a 10 stojících na pozemcích p.č. 1515/36 a 1515/45 v k.ú. Vysoké Mýto.

  • Firma se zavazuje ponechat v užívání subjekty dle smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a ČR Ministerstvem obrany.
  • Nájemce je oprávněn koupit najaté věci po ukončení nájemní smlouvy.Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

830/02

uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o koupi najaté věci se společností KOBRA – CARGO s.r.o., IČ: 49815903, se sídlem Vraclavská 169/II, Vysoké Mýto jako nájemcem a budoucím kupujícím těchto nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto:

1515/1 ostatní plocha
1515/50 ostatní plocha
1515/41 stavba – garáž
1515/42 ostatní plocha
1515/43 administrativní budova
1515/44 se stavbou - garáž
4557/1 trafostanice
4557/2 ostatní plocha - přístřešek
4557/3 ostatní plocha - přístřešek
4557/4 zastavěná plocha – technicko provozní budova
1515/51 zastavěná plocha – sklad
4864/4 ostatní plocha
4552 zastavěná plocha s čp. 452
4558/5 zastavěná plocha - sklad
4558/6 zastavěná plocha - sklad
4558/1 ostatní plocha
4558/7 zastavěná plocha – sklad
4560/3 zastavěná plocha – sklad
4560/2 pozemek s přístřeškem
4560/4 ostatní plocha – přístřešek
4560/5 pozemek + přístřešek
4560/6 pozemek + přístřešek
4560/7 zastavěná plocha s halou
4554 pozemek s přístřeškem
4863 přístřešek
1515/74 ostatní plocha
1515/73 ostatní plocha
1515/41 zastavěná plocha
1515/60 ostatní plocha
1515/63 ostatní plocha
za níže uvedených podmínek:

  • prodejní částka 20 663 000,- Kč bude splácena formou nájemného se zůstatkovou kupní cenou 5 000,- Kč k 15.dni měsíce po dobu 10-ti let ode dne podpisu smlouvy dle splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy.

Jako záruka pro město budou stanoveny tyto podmínky včasných splátek : - v případě zpoždění úhrady zaplatí firma smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení
- v případě zpoždění úhrady o 120 dnů město může od smlouvy odstoupit bez náhrady kupujícímu.

  • firma do rozvoje společnosti investuje do 5-ti let od podpisu smlouvy 25 000 000,- Kč, v dalších 5-ti letech dalších 25 000 000,- Kč.

Jako záruka pro město je umožnění kontroly účetnictví.

  • Firma do 5-ti let od podpisu smlouvy zvýší zaměstnanost firmy o 10 pracovníků a v dalších 5-ti letech o 10 pracovníků nad stav v době podpisu smlouvy.

Jako záruka pro město budou stanoveny tyto podmínky :
- za každých neinvestovaných 1.000.000,- Kč zaplatí firma městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč
- v případě nezvýšení zaměstnanosti firmy na stanovený počet 10 pracovníků zaplatí firma městu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každého pracovníka.

  • Firma se zavazuje ponechat v užívání subjekty dle smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a ČR Ministerstvem obrany.
  • Nájemce je oprávněn koupit najaté věci po ukončení nájemní smlouvy


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned831/02

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a Agrokiwi s.r.o. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


832/02

dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi Městem Vysoké Mýto a RadioMobil a.s. Praha v předložené verzi.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

833/02

darovací smlouvu mezi ČR - OkÚ Ústí nad Orlicí a Městem Vysoké Mýto na movitý majetek dle předloženého seznamu.


Z: p. Pohorská
T: ihned

834/02

vyplacení mimořádné odměny za II. pololetí roku 2002 pro ředitelku p. Ing. Ivanu Urešovou dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

835/02

předložený předpoklad vývoje hospodářského výsledku k 31.12.2002, splátkový kalendář k faktuře č. 210445, souhrn investičních potřeb – přístrojové vybavení, souhrn hlavních investičních potřeb nemovitosti, náklady a výnosy celkem (období: 11/2002).


836/02

udělení souhlasu s odvoláním pp. Mgr. Heleny Mandíkové, ředitelky ZŠ Vysoké Mýto, Knířov, Mgr. Hany Štindlové, ředitelky MŠ Žerotínova, Vysoké Mýto, Jaroslavy Jílkové, ředitelky MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Stanislavy Brandové, ředitelky MŠ Pivovarská, Vysoké Mýto, Věry Pešinové, ředitelky MŠ Slunečná, Vysoké Mýto, Irmy Novákové, ředitelky MŠ Lidická, Vysoké Mýto.


Rada města odkládá:

837/02

uzavření nájemní smlouvy s fy Ahold Czech Republic a.s. Brno na část pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro umístění parkboxu


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

838/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje části pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihnedRada města ukládá:


839/02

p. Ing. Urešové, ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto předložit RM plán nákupu investic na rok 2002 a 2003 a odpisový plán na rok 2002 a 2003 v Nemocnici Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Urešová
T: ihnedBohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta