Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-39 ze dne 26.11.2008

02.12.08

 

Souhrn usnesení č. 39/08

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 26. 11. 2008

1087/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 26. 11. 2008 dle předloženého návrhu.
1088/08                                                                                                                                                                                                           

Rada města bere na vědomí

přepracovaný rozpočet na rok 2007 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                            

1089/08     

Rada města schvaluje

upravený rozpočet na rok 2008 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Mgr. Wichová

                                                                           Termín: ihned

                                                                                    

1090/08


Rada města schvaluje


operační plán zimní údržby 2008/2009.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Svatoš

                                                                           Termín: ihned

                                                                                                         

1091/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       10.12.2008


                                                                                    

1092/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Orlickému sportovnímu sdružení Ústí nad Orlicí ve výši 2 000 Kč na 40. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 2008.


                                                                   Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:     prosinec 2008


                                                                          

1093/08


Rada města n e s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Jazykové sportovní miniškole němčiny a angličtiny v Chocni na Mikulášskou maškarní němčinu a angličtinu.

                  

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       prosinec 2008


                                                                                    

1094/08


Rada města   d o p o r u č u j e


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje „Zásady města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města" a „Žádost o dotace města Vysokého Mýta na rok 2009",  dle přiloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned                                                                                       

                                                                                   1095/08


Rada města schvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta o. s. Berenika ve výši 15 000 Kč na dofinancování nákladů na topení.


                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                       Termín:      prosinec 2008


                                                                                                                                            


1096/08


Rada města: s ch v a l u j e


Novou nájemní smlouvu movitého majetku s Vodovody a kanalizacemi Vysoké Mýto s.r.o., dodatky nájemních smluv s Technickými službami Vysoké Mýto a s Obcí Pustina(viz přílohy).

                           

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       ihned 


                                                                                             1097/08


Rada města:   s ch v a l u j e


Dohodu o ukončení nájemní smlouvy se ZŠ Javornického, Vysoké Mýto, dle přiloženého návrhu.                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned                                                                                        


                                                                                    


1098/08


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu movitého majetku ZŠ Javornického, Vysoké Mýto, dle přiloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned                                                                                       


                                                                                    

1099/08


Rada města s c h v a l u j e


přijetí finančního daru ve výši 40 000 Kč od firmy EVČ s. r. o., Pardubice, IČ: 13582275, na financování kulturní činnosti, konkrétně pro Městskou galerii ve Vysokém Mýtě na realizaci výstavy Stvoření světa Jeana Effela, kterou Městská galerie uspořádala 17. 6. - 27. 7. 2008 v Litomyšli.

                    

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                       Termín:      prosinec 2008


1100/08

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003, 4/2004, 7/2005, 8/2006 a 10/2007

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Tetmín: 10.12.2008

                                                                                    

1101/08


Rada města ukládá


JUDr. Poláčkovi zapracovat návrh člena RM p. Hejhala na změnu poplatku u položky 4. za umístění restauračních předzahrádek a obdobných zařízení z 1,--Kč/m2/měsíc na 10,-- Kč/m2/měsíc.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned

1102/08

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008, kterou se mění vyhláška č. 10/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášky č. 9/2007.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: 10.12.2008


                                                                                    

1103/08

Rada města  s o u h l a s í

s umístěním vysílače internetu na budově č.p. 74 v Domoradicích.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008                                                                                    

1104/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu části budovy č.p.74 v Domoradicích se společností FORTECH, spol.s r.o.za částku 2380,- Kč/rok včetně DPH za účelem umístění technického vybavení pro šíření bezdrátového internetu v předloženém znění.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    


1105/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., Voštice 130. Předmětem výpůjčky je  část pozemku o výměře 400 m2 označeného jako  p.p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto (náměstí Přemysla Otakara II.) za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 10.-11.12.2008 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       05.12.2008


                                                                                                                  

1106/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.176 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.12.2007 mezi městem Vysokým Mýtem a společností NADĚJE o.s., K. Brance 11/19e, Praha 5 k 31.12.2008 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    

1107/08


Rada města  s ch v a l u j e


 uzavření Smlouvy č.2028 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností NADĚJE o.s., K. Brance 11/19e, Praha 5 za účelem poskytování sociálních služeb obyvatelům města Vysokého Mýta v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       01.01.2009


                                                                          

1108/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o instalaci a zajištění provozu mincovních parkovacích automatů a smlouvě nájemní, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Citymeter s.r.o. se sídlem Patočkova 712/3, Praha 6 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    

1109/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.136 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené dne 01.06.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí k 31.12.2008 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                              

                                                                                    1110/08


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření Smlouvy č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto a to za účelem provozování zdravotnického zařízení v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       01.01.2009

                                                                                    

1111/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 26 se společností STORY DESIGN, s.r.o., Moravská 949, Litomyšl k 31.12.2008 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.12.2008


                                                                 

1112/08                        

Rada města  s o u h l a s í

s provozováním prodejních trhů a to 1 x měsíčně v průběhu roku 2009, Ing. Františkem Fialou, Palackého nám.20, Kostelec nad Orlicí a to na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě. Za podmínky, že s nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva s přesnými termíny trhů za cenu nájemného 40,- Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    


1113/08


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Ptáčkem (nar. 28.03.1970), bytem Na Vrchách 125, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Vladimír Velš (nar. 16.05.1988), Hradecká 407, Vysoké Mýto,

3.   Jaroslava Hurytová (nar. 21.05.1982), Újezdec 54.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    

1114/08


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Bartošem (nar. 14.11.1977), bytem Gen. Svatoně 147, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Vladimír Velš (nar. 16.05.1988), Hradecká 407, Vysoké Mýto,

3.   Jaroslava Hurytová (nar. 21.05.1982), Újezdec 54.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    

1115/08


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Karolínou Handlovou (nar. 29.01.1980), bytem 17. listopadu 680, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 19.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jan Pokorný (nar. 30.01.1975), Tisovská 422, Vysoké Mýto,

3.   Michal Bartoš (nar. 14.11.1977), Gen. Svatoně 147, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    


1116/08


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 962/08 ze dne 21.10.2008.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


1117/08              

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem vánočního jmelí panem Jiřím Stočkem, Žďárec u Skutče 53, 539 73 Skuteč, na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech od 08.12. do 23.12.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       05.12.2008


                                                                                    

1118/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce cestovní kanceláře EXIM tours, a.s, Revoluční 23, 110 00 Praha 1 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 15.01.2009 od 9:00 do 17:00 hod. Zabraná plocha činí 12 m2. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    

1119/08

Rada města  s o u h l a s í

s výstavbou objektu na pozemku p.č. 1515/155 v k.ú. Vysoké Mýto, investorem výstavby jmenovaného objektu je společnost TVARMETAL, s.r.o., IČ: 27493202, se sídlem V Kasárnách 912, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    

1120/08


Rada města schvaluje


platový výměr řediteli Městské galerie PhDr. Pavlu Chalupovi dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2008.                                 

                                                                        Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                        Termín: 1.12.2008


                                                                                                      

1121/08


Rada města bere na vědomí


žádost ředitele Orlickoústecké nemocnice, a.s. Ústí nad Orlicí o finanční příspěvek v roce 2009 na pořízený nový CT přístroj (počítačový tomograf).


                                                                                    


1122/08


Rada města schvaluje


vyplacení odměny řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle návrhu členů rady města.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Jiraský

                                                                           Termín: ihned


                                                                                             

1123/08


Rada města bere na vědomí

informace starosty a tajemnice.  


                                                                                                                                                                                  


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta