Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2002-40 ze dne 16.12.2002

16.12.02

 
U s n e s e n í č. 40/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 16.12.2002


Rada města souhlasí:

809/02

s předloženým návrhem výše ročního nájemného za pronájem kiosku na KPB ve Vysokém Mýtě.


810/02

s udělením státního občanství ČR Natalji Vjačeslavovně Pátečkové, nar. 21.03.1974,¨bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, V Peklovcích čp. 811.


Z: p. Pacltová
T: ihned

811/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 tis. Kč Českému svazu ochránců přírody, základní organizace 44/03 Novohradka Bor u Skutče jako finanční příspěvek na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů.

Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihnedRada města schvaluje:

812/02

pořad schůze rady města konané dne 16.12.2002 dle předloženého návrhu.


Rada města doporučuje:

813/02

ZM schválit žádost o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události ve prospěch Raiffeisenbank a.s. pro bytové družstvo Horizont.


814/02

ZM přijmout toto usnesení:
Bod č. 252/02 z usnesení ZM č. 8/02 ze dne 13.11.2002 se doplňuje o pozemek p.č. 1515/40 a 1515/68 a vypouští se část pozemku p.č. 1515/1.

Bod č. 252/02 c) se doplňuje takto:
Firma se zavazuje ponechat v podnájmu firmu Kobra Cargo s.r.o.Vysoké Mýto za stávajících podmínek do 31.12.2005 a to v objektech 9 a 10 stojících na pozemcích p.č. 1515/36 a 1515/45 v k.ú. Vysoké Mýto.

Bod č. 253/02 se mění takto: vypouští se část pozemku 1515/1, bude pouze pozemek p.č. 1515/1 a dále se vypouští p.č. 1515/40.
Doplňuje se o pozemek p.č. 1515/74, 1515/73, 1515/41, 1515/60 a 1515/63 v k.ú. Vysoké Mýto vše dle geometrického plánu č. 2373-52/2002 .815/02

ZM schválit plán zasedání ZM na rok 2003.
19. února 2003 ZM (Výroční ceny města)
12. března 2003
11. června 2003
10. září 2003
12. listopadu 2003
17. prosince 2003


816/02

ZM schválit prodloužení lhůty splatnosti překlenovacího úvěru poskytnutého na základě usnesení ZM 7/02 družstvu MVMB DOMUS s.r.o. Vysoké Mýto do 15.2.2003.

Rada města ruší:

817/02

na základě písemného sdělení p. Ing. Vladimíra Slavíka část usnesení RM č. 39/02, bod 802/02 ze dne 11.12.2002.
|Rada města odvolává:

818/02

z funkce členek komise pro výchovu a vzdělávání pp. Ivanu Lukášovou, Dagmar Giňovou a Janu Filipovou.
Rada města jmenuje:

819/02

p. Ing. Oldřicha Pavelku vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje.
Rada města bere na vědomí:

820/02

nabídku zástupce zakladatelů nově zakládané společnosti Ing. Urešové na zajištění poskytování zdravotní péče pro obyvatele spádové oblasti v Nemocnici Vysoké Mýto a doporučuje ZM přizvat zástupce po případném převzetí nemovitého majetku k dalšímu jednání.

821/02

žádost ZUŠ Vysoké Mýto a dětského pěveckého sboru „Rubínek“ a doporučuje oběma organizacím uplatnit tuto žádost prostřednictvím grantů vypsaných městem Vysoké Mýto na rok 2003.822/02

organizování tříkrálové sbírky Českou katolickou charitou ve dnech mezi 3. a 8. lednem 2003
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta