Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.1.2020

Usnesení RM č. 2002-39 ze dne 11.12.2002

11.12.02

 
U s n e s e n í č. 39/2002

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 11.12.2002

Rada města schválila:


782/02

pořad schůze rady města konané dne 11.12.2002 dle předloženého návrhu.

783/02

změnu rozpočtového určení finančních prostředků MŠ Slunečná dle předložené žádosti.
Z: Ing. Zima M.

784/02

osobní příplatek ředitelce MK Ing. Dagmar Sabolčíkové dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská

785/02

dotaci Mikroregionu Vysokomýtsko z rozpočtu Města Vysoké Mýto na realizaci projektu „Obnova kulturního dědictví Vysokomýtska“ ve výši 21.000,-- Kč.
Z: Ing. KrejzaRada města souhlasí:

786/02

se zajištěním výkonu civilní služby jednoho uchazeče v Městské knihovně Vysoké Mýto od 1.1.2003.


787/02

s předloženým návrhem odpisového plánu Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2002.
Z: Ing.Svatoš


788/02

se zachováním stávajícího názvu plovárny tj. „Tyršova veřejná plovárna“.


789/02

s provedením oprav na AVII určené pro JSDHO Vysoké Mýto I do max. ceny za opravu 80.000,- Kč.
Z: JUDr.Poláček

790/02

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p.č.177 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: Ing.Pavelka

791/02

s uzavřením smlouvy s f. Čimbora Servis s.r.o. na r. 2003 v předloženém znění.

Z: p. Pohorská

792/02

s vyplacením odměn vedoucím organizačních složek města dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská

793/02

s poskytnutím finančního příspěvku Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí ve výši 2.000,-- Kč.
Z: p. Pohorská
Rada města doporučuje:

794/02

ZM schválit koupi objektu čp. 53/II ul. Pražská za cenu
2,400.000,-- Kč pro potřeby Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.
Z: Ing.Pavelka
p.Ropek

795/02

ZM schválit předloženou zřizovací listinu Městské knihovny Vysoké Mýto s účinností od 1.1.2003.
Z: Ing. Sabolčíková
796/02

ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Javornického dle předloženého návrhu.
Z: p.Felgr

797/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4132/43, 4128/173 a 4269/40 v k.ú. Vysoké Mýto od firmy AGILE, spol. s r.o. Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí zastoupené jednatelem Ing. Josefem Krejčím za cenu dohodou ve výši 290,-Kč za m2.
Z: Ing. Pavelka
T: ZM 16.12.2002


798/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 s paní Věrou Jónovou, bytem Na Blahově 430, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 5 % a splatností do 84 měsíců k úhradě nákladů na zřízení plynového vytápění náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy v rodinném domě Na Blahově 430, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 16.12.2002


799/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ :

  • p. Ing. Miladě Burdové, bytem Tůmova 101, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýta na dům v ul. Tůmova 101, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto ve výši 7 320,- Kč
  • manželům Jiřině a Janu Jirušovým, bytem Čsl. armády 578, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na dům v ul. Tůmova 267, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto ve výši 3 600,- Kč.

Z: Ing. Pavelka
T: ZM 16.12.2002Rada města nedoporučuje:

800/02

zřídit právní subjektivitu Městské knihovně Vysoké Mýto.

Rada města vydává:

801/02

nařízení č. 1/2002, kterým se mění vyhláška č. 1/1993 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.Rada města jmenuje:

802/02

vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje p. Ing. Vladimíra Slavíka, bytem V Peklovcích 515 Vysoké Mýto.Rada města bere na vědomí:

803/02

informaci ředitele TS o dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vysokém Mýtě.

804/02

informaci o ukončení mandátů zástupců města VM Ing. Jaroslava Šenka a JUDr. Libora Poláčka ve správní radě a dozorčí radě OP VZP Ústí nad Orlicí.

805/02

dopis p. Vladimíra Boštíka Eurodoprava s.r.o. Vraclav ze dne 11.12.2002 ve věci nájmu a následného odkoupení Nemocnice Vysoké Mýto.

806/02

informace starosty a místostarosty města


Rada města ukládá:

807/02

ředitelce Městské knihovny Vysoké Mýto Ing. Sabolčíkové předložit materiál nebo návrh na zřízení právní subjektivity Městské knihovny Vysoké Mýto v průběhu r. 2003.808/02

OIMM zajistit od f. Kobra Cargo vyjádření k dopisu firmy Alterstav s.r.o. Vysoké Mýto, týkající se možného nájmu objektů v bývalých kasárnách.
Z: Ing.Pavelka


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta