Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2002-38 ze dne 3.12.2002

03.12.02

 
U s n e s e n í č. 38/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 3.12.2002

Rada města souhlasí:

747/02

s používáním znaku města na etiketě bylinného likéru Mýtovka a Dámovka dle předloženého návrhu.

Z: p. Felgr


748/02

s vybudováním vodovodní a elektrické přípojky na pozemku p.č. 215/4 v k.ú. Lhůta – lokalita Knířov v majetku města Vysokého Mýta k plánovanému rodinnému domku na pozemku p.č. 302/26 v k.ú. Lhůta – lokalita Knířov pro Ing. Janu Doležalovou a Jaromíra Holuba, V Peklovcích 448, Vysoké Mýto s tím, že žadatelé poskytnou městu Vysokému Mýtu dar ve výši 5 000,- Kč.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


749/02

s vyplacením odměn předsedům komisí rady a předsedovi finančního výboru města za měsíc listopad 2002 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská750/02

s konáním rady města dne 11.12.2202 ve 14.00 hod.


Rada města schvaluje:

751/02

pořad schůze rady města konané dne 3.12.2002 dle předloženého návrhu.

752/02

uzavření smlouvy nájemní na pronájem objektu č.p. 173 stojícího na pozemku parc.č. 1447, pozemku parc..č 1447, 1450 a 1451/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od Východočeské plynárenské, a.s., a to na dobu určitou do přechodu vlastnického práva k uvedeným nemovitostem na město Vysoké Mýto.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned

753/02

zveřejnění informace o převodu vlastnického podílu k bytové jednotce č. 7/510 ve výši 505/1000 z celku v domě čp. 510-511 se stavební parcelou 813 a stavební parcelou 814 v ul. Palackého ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


754/02

dodatek č. 2 ke smlouvě nájemní mezi městem Vysoké Mýto a Služby Vysoké Mýto s.r.o. v předložené verzi.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


755/02

pronájem restaurace Městský dům ve Vysokém Mýtě, Jiráskova čp. 179 v tomto pořadí: 1) Bečičkovi, 2) Pötterovi, 3) Klikar Miloš.
Nájemné je stanoveno na 25 tis. Kč měsíčně s tím, že náklady na topení, vodu a plyn jsou stanoveny zálohově a budou zúčtovány lx ročně správcem objektu, tj. MěBP Vysoké Mýto, elektřinu hradí nájemce dle stavu elektroměru, služby spojené s likvidací PDO sjedná nájemce sám.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

756/02

vyplacení mimořádné odměny za II. pololetí roku 2002 pro ředitele TS Vysoké Mýto p. Ing. Jindřicha Svatoše dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned

757/02

vyplacení mimořádné odměny za II. pololetí roku 2002 pro ředitele M-KLUBU Vysoké Mýto p. Dr. Josefa Mlíku dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned

758/02

zvýšení příspěvku na rok 2002 pro Okresní muzeum Vysoké Mýto o 20 tis. Kč.

Z: p. Ing. M. Zima


759/02

přijetí daru od firmy ECOTEX, s.r.o., Dráby 785/IV, Vysoké Mýto. Dar bude použit na krytí nákladů spojených s pořádáním výstavy v městské galerii Vysoké Mýto.

Z: p. Dr. Chalupa


Rada města stanovuje:

760/02

oddávací dny v obřadní síni ve Vysokém Mýtě na každou 2. a 4. sobotu v měsíci.


Rada města jmenuje:

761/02

p. ing. Dagmar Sabolčíkovou, bytem Štefánikova 293, Vysoké Mýto členkou kulturní komise.

Z: p. Pohorská

762/02

pp. Ing. Krejzu, Mgr. Vondráčka a p. Pohorskou za členy prvního kola výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru územního plánování a regionálního rozvoje, které se bude konat dne 5.12.2002 ve 14.00 hod.

Z: p. Pohorská

763/02

členy rady města a p. Pohorskou za členy druhého kola výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru územního plánování a regionálního rozvoje, které se bude konat dne 11.12.2002 ve 13.00 hod.

Z: p. Pohorská


764/02

členem výběrové komise na místo primáře interního oddělení p. Ing. Martina Krejzu.


765/02

předsedu komise RM pro etnické menšiny p. Michala Fílu, bytem Brandlova 29, Vysoké Mýto a členy komise:

  • p. Ivana Opravilová, bytem Pražská 72, Vysoké Mýto
  • p. Emanuel Opravil, bytem Pražská 72, Vysoké Mýto
  • za občanské sdružení Adam p.Dagmar Giňová, bytem Husova 156, Vysoké Mýto a p. Jarmila Giňová, bytem Husova 156, Vysoké Mýto
  • za MěBP p. Jiří Ropek, bytem Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto
  • za MěÚ p. Ing. Martin Krejza, bytem Českých bratří 248, Vysoké Mýto


Z: p. PohorskáRada města zřizuje:

766/02

komisi RM pro etnické menšiny.

Z: p. Pohorská


Rada města doporučuje:

767/02

ZM schválit zakoupení keramické pece ve výši Kč 48.000,- pro Dům dětí a mládeže MIKÁDO ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Felgr


768/02

ZM schválit „Pravidla hospodaření města po dobu trvání rozpočtového provizoria“.


Z: p. Ing. M. Zima


769/02

ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: p. JUDr. Poláček

770/02

ZM schválit vyhlášku č. 1/2002, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Z: p. JUDr. Poláček

771/02

ZM schválit přijetí daru od Římskokatolické farnosti Knířov, a to pozemku parc.č. 209 v obci Vysoké Mýto, k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za těchto podmínek:
1) Na hřbitově umístěném na převáděné nemovitosti obdarovaný poskytne bezplatně dvě hrobová místa pro dva kněžské hroby ve prospěch dárce a jeho právních nástupců, které budou trvale osvobozeny od poplatku (nájmu).
2) Obdarovaný zachová tři stávající branky na hřbitově.
3) Obdarovaný zavede vodovodní řad na hřbitov umístěný na převáděné nemovitosti.
4) Obdarovaný umožní dárci přivedení inženýrských sítí ke kostelu Zvěstování Páně ve vlastnictví dárce nacházejícímu se na hřbitově.
5) Obdarovaný předá dárci dva klíče od hlavní brány hřbitova.
6) Obdarovaný se zavazuje v případě provádění výkopů na převáděné nemovitosti součinnosti v tom smyslu, že po provedení těchto výkopů písemně nabídne dárci možnost jejich využití pro připojení vodovodu pro kostel Zvěstování Páně.


Z: p. JUDr. Poláček


772/02

ZM zrušit usnesením ZM č. 126/02 ze dne 02.07.2002.

Z: p. JUDr. Poláček


773/02

ZM schválit vyhlášku č. 2/2002, kterou se mění vyhláška č. 3/2001 města Vysokého Mýta o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Z: p. JUDr. Poláček


774/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM ruší usnesení č. 6/01 ze dne 12.12.2001, bod č. 160/01.

Z: p. Ing. Pavelka


775/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4666/263 a p.p.č. 4666/161 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dohodou a to takto:
p.p.č. 4666/263 za cenu dohodou ve výši 150,-Kč za m2
p.p.č. 4666/161 za cenu dohodou ve výši 250,-Kč za m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto + náklady města.


Z: p. Ing. Pavelka

776/02

ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje prodej garáže č. 18 v objektu čp. 806 na pozemku p.č. 4664/42 v k.ú. vysoké mýto, ul. plk. b. kohouta, vysoké mýto včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku panu aleši krátkému (25.11.1969), bytem prokopa velikého 796/iv, vysoké mýto.

Z: p. Ing. Pavelka
Rada města odkládá:

777/02

žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, okresní odbočka Česká Třebová o finanční příspěvek.

Z: p. Pohorská

778/02

schválení mimořádné odměny za II. pololetí roku 2002 ředitelce Nemocnice p. Ing. Ivaně Urešové do doby předložení předpokládaného hospodářského výsledku Nemocnice Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
Rada města neschvaluje:

779/02

předání 42 m2 žulové dlažby panu Jiřímu Sokolovi, bytem Javornického 235, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka

Rada města projednala:

780/02

rozpočtové opatření č. 4/2002 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
Rada města ukládá:

781/02

starostovi přizvat na některé z příštích zasedání RM p. Mgr. Karla Pešku, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy PK.

Z: p. Fencl
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta