Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2002-37 ze dne 26.11.2002

26.11.02

 
U s n e s e n í č. 37

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 26.11.2002Rada města souhlasí:


718/02

s převedením užívacích práv k bytu č. 44 v čp. 156/IV, ul. Husova z p. Emila Mikera (nar. 22. 11. 1973) na p. Jiřího Mikera (nar. 19. 5. 1972). ) na dobu určitou 6 měsíců s podmínkami, že ze sociálních dávek bude hrazen nájem za byt a se souhlasem p. Mikera měsíčně hrazena částka dle domluvy (min. 300,- Kč) na dluh, který vázne na nájemném za společné užívání bytu za minulé období. Z Kontaktního místa bude příspěvek na bydlení odesílán po souhlasu Jiřího Mikera na účet MěBP Vysoké Mýto.
Z: p. Felgr

719/02

s poskytnutím finančních příspěvků vysokomýtským důchodcům na vánoční nadílky dle předloženého návrhu.
Z. p. Felgr

720/02

s novým pojmenováním restaurace v bývalém hotelu Optimal ve Vysokém Mýtě: Restaurace Městský dům.


721/02

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu kiosku na pozemku p.č. 1219/3 v k.ú.. Vysoké Mýto v prostorech KPB.
Z: Ing. Pavelka


Rada města schválila:

722/02

pořad schůze rady města konané dne 26.11.2002 dle předloženého návrhu.


723/02

výplatu odměny za rok 2002 ředitelům ZŠ Jiráskova a ZŠ Javornického ve Vysoké Mýtě dle předloženého návrhu.
Z: p. Felgr

724/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu pozemků p.č. 2229/20, 2229/19 a 2229/21 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: Ing. Pavelka

725/02

zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni zřízení kanalizační přípojky přečištěných odpadních vod z ČOV pro rodinný dům zaústěné do zasakovacího zemního filtru ve prospěch manželů Aleny a Martina Trnkových, V Břízkách 783/IV, Vysoké Mýto k pozemku p.č. 339/1, 738, PK 343/1 ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta – lokalita Knířov, obec Vysoké Mýto. Do doby vybudování kanalizační přípojky a zemního filtru uhradí manželé Trnkovi Městu Vysokému Mýtu ročně 1.500,- Kč a to vždy do 30.11. příslušného roku.
Z: Ing. Pavelka

726/02

dodatek č. l ke smlouvě o nájmu mezi TS Vysoké Mýto a Městem Vysokým Mýtem ze dne 31.ledna 2001 v předložené verzi.
 

Z: Ing. Pavelka


727/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, výpůjčky pozemků p.č. 4212, 4213, 4204/1 a část pozemku p.č. 4715 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: Ing. Pavelka


Rada města doporučuje:


728/02

vedoucímu OIMM Ing. Pavelkovi vyzvat Silnice Litomyšl a.s. Trstenická 932 s.r.o. k fyzickému předání skládky v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy.
Z: Ing. Pavelka729/02

ZM schválit dodatek ke smlouvě nájemní za pronájem Autodromu ve Vysokém Mýtě Autoklubu Karosa Vysoké Mýto ve výši 850.000,-- Kč za rok 2002
Z: Ing. Pavelka


730/02

ZM schválit dotaci Autoklubu Karosa Vysoké Mýto na rok 2002 ve výši dle návrhu.

731/02

starostovi p. Fenclovi jednat ve věci privatizace ČSAD s.p. v likvidaci ve smyslu předchozích usnesení RM a ZM.
Z: p. Fencl

Rada města žádá:

732/02

ředitele Domova mládeže, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto o úhradu dlužné částky za neuhražené nájemné za byt č. 15 v čp. 778/IV do konce roku 2002 a od 1.1.2003 hradit nájemné až do doby obsazení bytu p. Pleskotovou. V případě, že nájemné nebude od 1.1.2003 placeno, bude byt nabídnut jinému zájemci.
Z: p. Felgr


Rada města odvolává:

733/02

z funkce člena kulturní komise p. F. Dezidera, bytem Vysoké Mýto, Husova 156.

734/02

z funkce člena stavební komise p. Václava Jetmara, bytem Vysoké Mýto Mánesova 207.

Rada města jmenuje:

735/02

za člena kulturní komise p. Eduarda Jílka, bytem Vysoké Mýto, Palackého 517.

736/02

členem komise stavební p. Františka Myšíka, bytem Vysoké Mýto Talafusova 242.

737/02

členem komise pro mládež a tělovýchovu p. Jaroslava Mlejnka, bytem Vysoké Mýto Komenského 84.


738/02

členkou sociálně zdravotní komise p. Ivanu Zemkovou, bytem Vysoké Mýto Talafusova 566.

739/02

komisi na výběr nájemce restaurace Městský dům ve složení:
pp. Tomášková, Ing. Pavelka, Ropek, Kovařík. Termín jednání komise je stanoven na 3.12.02.


Rada města bere na vědomí:

740/02

rezignaci členů kulturní komise p. Mgr. Jana Šuly, bytem Vysoké Mýto – Město, Sv. Čecha 88 a p. Zdeňka Mauera, bytem Vysoké Mýto
Jiráskova 480.

741/02

informaci o činnosti kulturní komise.

742/02

informaci o činnosti a počtu členů komise pro výchovu a vzdělávání.

743/02

informaci vedoucího finančního odboru týkající se úhrad nájemného těchto subjektů: ZUŠ Vysoké Mýto, Gymnázium Vysoké Mýto, Domov mládeže Vysoké Mýto, Speciální škola Vysoké Mýto a VOŠS a ISŠS Vysoké Mýto.
Rada města ukládá:

744/02

starostovi města projednat s vedoucími Školského referátu OkÚ a KÚ úhradu dlužného nájemného a výhled úhrady nájemného v příštích letech z objektů v majetku města užívaných jiným zřizovatelem školských zařízení.
Z: p. Fencl

745/02

vedoucímu OIMM Ing. Pavelkovi vyzvat Silnice Litomyšl a.s. Trstenická 932 s.r.o. k fyzickému předání skládky v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy.

Z: Ing.Pavelka746/02

starostovi p. Fenclovi projednat s Policií ČR Okresním ředitelstvím zřízení zóny zákazu stání nákladních vozidel v prostoru města Vysoké Mýto v nočních hodinách.
Z: p.FenclBohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta