Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2002-36 ze dne 20.11.2002

20.11.02

 
U s n e s e n í č. 36/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 20.11.2002

Rada města souhlasí:

674/02

s obsazením funkcí ředitelek MŠ a ZŠ Knířov následovně:

  • stávající ředitelky MŠ Žerotínova, Vysoké Mýto, MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto a ZŠ Vysoké Mýto Knířov 11 jmenovat do funkce ředitelky na dobu neurčitou.
  • stávající ředitelku MŠ Slunečná, Vysoké Mýto jmenovat na dobu určitou do vyhlášení konkurzního řízení.
  • stávající ředitelku MŠ Lidická, Vysoké Mýto jmenovat na dobu určitou do návratu Mgr. Wichové z mateřské a rodičovské dovolené.


Z: p. Felgr
T: ihned


675/02

s výměnou bytů mezi p. Ivetou Dudovou (4.3.1972) byt č. 22 v čp. 718/IV, ul. Prokopa Velikého a p. Vierou Milanovou (8.5.1968) byt č. 4 v čp. 858/IV, ul. Husova.

Z: p. Felgr
T: ihned676/02

s přidělením bytů v čp. 813/IV a 814/IV, ul. V Peklovcích Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p. Felgr
T: ihned

677/02

s výměnou bytů mezi p. Jaroslavem Kavinou byt č. 3 v čp. 795/IV, ul. Prokopa Velikého a p. Františkem Novákem byt č. 15 v čp. 777/IV, ul. V Břízkách, za podmínky, že tento byt bude uvolněn pro potřeby města do konce roku 2002.

Z: p. Felgr
T: ihned


678/02

s přidělením bytu č. 1 v čp. 273/I, nám. Otmara Vaňorného manželům Zdeňkovi (9.5.1950) a Marii Pešinovým na dobu určitou - do 30. 6. 2003.

Z: p. Felgr
T: ihned


679/02

se zrušením kupní smlouvy uzavřené s p. Petrem Andrlem, bytem Havířov na pozemek p.č. 4132/11.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


680/02

se zrušením kupní smlouvy uzavřené s p. Ing. Milanem Radiměřským, bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto na pozemek p.č. 4132/60.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


681/02

s umístěním reklamy (u vjezdu na Masarykovo nám. z ulice Prokopa Velikého) o velikosti 2,5 x 1,2 m na části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto Bohuslavu Řehákovi –HOBBY, Masarykovo nám. 155/IV, Vysoké Mýto.
Poplatek bude vyměřen dle platné vyhlášky.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

682/02

se změnou limitu pracovníků a mzdových prostředků TS Vysoké Mýto na rok 2002 dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned683/02

s termínem konání jednání RM Vysoké Mýto každé úterý ve 13.00 hod.684/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 tis. Kč pro Psí azyl Červená Voda na základě předložené žádosti.

Z: p. Pohorská
T: ihned

Rada města schvaluje:

685/02

pořad schůze rady města konané dne 20.11.2002 dle předloženého návrhu.


686/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje p.č. 4132/11 v k.ú. Vysoké Mýto – lokalita Průhony II.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


687/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje p.č. 4132/60 v k.ú. Vysoké Mýto v lokalitě Průhony II.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


688/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 4666/18 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


689/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje části pozemku p.č. 4787 díl „a“ v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


690/02

zveřejnění informace o možnosti směny nebo pronájmu části pozemků 4785 a 4791 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


691/02

pronájem nebytového prostoru v čp. 198 v ul. Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě paní Ingrit Ladičové, bytem Dukelská 975, Litomyšl a paní Blance Borotové, bytem Cerekvice nad Loučnou za účelem provozování služeb kosmetiky od 1. prosince 2002 za cenu dohodou ve výši 400,-Kč/m2/rok.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


692/02

ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 198/I s paní Leonou Ochodnickou, bytem Vraclav 103 k 30. listopadu 2002.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


693/02

zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. PK 3186 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


694/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje stavebního pozemku p.č. 53 v obci a k.ú. Brteč.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


695/02

tyto členy zastupitelstva města jako oddávající:
pp. Fencl, Ing. Krejza, Mgr. Rejlková, Tomášková, Mgr. Vondráček.696/02

nové výše nájemného pro domy 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 a 814 dle předloženého návrhu MVMB DOMUS Vysoké Mýto.Rada města doporučuje:

697/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění usnesení bod č. 174/01 ZM č. 6/01 ze dne 12.12.2001 a to tak, že u prodeje pozemku p.č. 4132/54 v k.ú. Vysoké Mýto jsou kupující manželé Jiří Gabriel, Husova 302/IV, Vysoké Mýto a Magda Gabrielová, Prosetín čp. 98.


698/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků (nově zpracovaný GP) v lokalitě Průhony II. v k.ú. Vysoké Mýto za účelem výstavby rodinných domků těmto žadatelům:

  • p.p.č. 4132/70, 4132/8, 4855/11 a 4855/12 manželům Ing. Zbyňku a Ing. Aleně Halouskovým, Českých bratří 744/IV, Vysoké Mýto
  • p.p.č. 4855/10 Radku Burešovi, Vidlatá Seč čp. 7 a Kateřině Jeništové, Wirthova 226/III, Vysoké Mýto
  • p.p.č. 4855/9 manželům Vladimíru Petrovi, Mařákova 282, Litomyšl a Ivetě Petrové, Českých bratří 745/IV, Vysoké Mýto
  • p. č. 4132/54 manželům Jiřímu Gabrielovi, Husova 392/IV, Vysoké Mýto a Magdě Gabrielové, Prosetín čp. 98 (u Hlinska).


699/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup 1 pozemku p.č. PK 2722/3 a 2712 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Slávky Tiché, bytem Krnovská čp. 351, Praha 9, Letňany za cenu dohodou ve výši 100,- Kč/m2.


700/02

ZM schválit věcný dar městu Mělník IČ: 00237051 na likvidaci povodňových škod ve výši 45.364,90 Kč.

701/02

ZM přijmout tato usnesení:
ZM zřizuje osadní výbor v Domoradicích ve složení: Ing. Václav Kučera, Jaroslav Hladík, Jan Sůva, Radek Kubík, Libor Bureš, Marie Dostálová, všichni bytem Domoradice.

702/02

ZM jmenuje předsedou osadního výboru Domoradice Ing. Václava Kučeru.

703/02

ZM schválit smlouvu o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti pro veřejnou autobusovou pravidelnou dopravu na rok 2003 dle předloženého návrhu PK.

Rada města bere na vědomí:

704/02

odstoupení paní Pavlíny Hyksové, bytem Žerotínova 203, Vysoké Mýto od záměru přemístění novinového stánku.705/02

zvýšení nájemného za pozemky p.č. 187/5 a p.č. 57/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, lokalita Knířov u školy paní Dagmar Ondrejkovičové, bytem Holekova č.1, Bratislava a to od 1. ledna 2003 na 10,-Kč/m2/rok.706/02

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na sezonu 2002-2003.


707/02

dopis p. Boštíka týkající se možnosti provozování nemocnice Vysoké Mýto a vyjádří se po předložení konkrétního projektu, který bude obsahovat ekonomické, odborné a personální zabezpečení a po projednání s orgány okresu a kraje.


708/02

rezignaci p. Vladimíra Kysilky na funkci předsedy Komise pro ochranu veřejného pořádku a člena Komise města Vysokého Mýta k projednávání přestupků k 31.12.2002.

Z: p. Pohorská


709/02

dle § 56, odst. 2 zákona č. 401/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, nastoupení do funkce člena ZM p. Bc. Jana Kopeckého na uprázdněný mandát ZM po členovi ZM p. Miroslavu Bečičkovi, který dne 7.11.2002 předal rezignaci starostovi a ukládá starostovi města předat osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM p. Bc. Janu Kopeckému.

Z: p. Fencl
p. PohorskáRada města odkládá:

710/02

rozhodnutí nového pojmenování restaurace v bývalém hotelu Optimál ve Vysokém Mýtě na 26.11.2002.

Z: p. Ing. Pavelka


711/02

žádost Jana a Ludmily Navrátilových, V Peklovcích 477/II, Vysoké Mýto o koupi pozemků p.č. 4666/263 a p.č. 4666/161 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka

Rada města neschvaluje:

712/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 1144 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

Rada města nesouhlasí:

713/02

s poskytnutím finančního příspěvku pro židovský hřbitov Pardubice dle žádosti správce tohoto hřbitova.

Z: p. Pohorská


714/02

s poskytnutím finančního příspěvku pro Českou abilympijskou asociaci Pardubice.

Z: p. Pohorská

Rada města ukládá:

715/02

vedoucímu OIMM jednat s p. Ondrejkovičovou, bytem Holekova l, Bratislava o možnosti odkupu nebo směny pozemků užívaných ZŠ Knířov.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
716/02

vedoucímu OIMM prověřit možnost přemístění sochy M. A. Jiráska ke Sportcentru.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


717/02

vedoucímu. finančního odboru předložit na příští zasedání RM přehled úhrad nájemného od školských zařízení

Z: p. Ing. M. Zima
T: 26.11.2002
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta