Usnesení RM č. 2002-35 ze dne 30.10.2002

30.10.02

 
U s n e s e n í č. 35/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 30.10.2002
Rada města schválila:

654/02

pořad schůze rady města konané dne 30.10.2002 dle předloženého návrhu.


655/02

pronájem nebytového prostoru v objektu Pražské věže ve Vysokém Mýtě panu Jiřímu Blažkovi, Ostrovní 1265, Choceň od 1. 11.2002 za účelem provozování prodeje tiskovin a tabákových výrobků za cenu 10 tis. Kč ročně.
Z: Ing. Pavelka

656/02

pronájem části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto p. Pavlíně Hyksové, bytem Žerotínova 203, Vysoké Mýto od 1.12.2002 za účelem umístění novinového stánku za cenu dohodou ve výši 10 tis. Kč ročně za podmínek uvedených správci sítí.
Z: Ing. PavelkaRada města souhlasí:


657/02

s realizací vsypové a rozptylové loučky na městském hřbitově a s umístěním reliefu dle předloženého návrhu. Finanční zabezpečení akce nad rámec schváleného rozpočtu zajistí TS Vysoké Mýto z vlastních zdrojů.
Z: TS Ing. Svatoš

658/02

s přidělením bytů v čp. 156/IV, ul. Husova a 171/II, ul. Čapkovská Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p.Felgr659/02

s převedením užívacích práv k bytu č. 11 v čp. 452/II, ul. V Peklovcích z p. Jiřího Vannaye (zemř. 21.7.2002) na p. Daniela Vannaye ( nar. 13. 7. 1980).

Z: p. Felgr


660/02

s přidělením bytu č. 24 v čp. 716/IV, ul. Prokopa Velikého manželům Tomášovi (nar. 29.6.1978) a Iloně (nar. 27. 10. 1970) Vávrovým
Z: p. Felgr


661/02

s vyplacením odměn předsedům komisí rady města za měsíc říjen 2002 dle předloženého seznamu.
Z. p. PohorskáRada města nesouhlasí:662/02

se změnou výše kupní ceny za prodej bytu v čp. 539/IV p. Radku Mikuleckému, Smetanovo nám. 32, Litomyšl.
Z: p. Pohorská

663/02

s poskytnutím finančního příspěvku Jazykové sportovní miniškole němčiny a angličtiny Choceň.
Z: p. Pohorská


Rada města doporučuje:

664/02

ZM přijmout dar od firmy Dlažba Vysoké Mýto převyšující 5.000,--Kč formou nepeněžního plnění vybudováním vsypové a rozptylové loučky na místním
hřbitově nad rámec původního rozpočtu.

665/02

ZM schválit koupi objektu čp. 173 stojícího na pozemku p.č.1447 a pozemků parc.č. 1447, 1450 a 1451/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto za kupní cenu nejvýše
2,400.000,-- Kč od Východočeské plynárenské, a.s. IČ:60108789.
Z: JUDr. Poláček


666/02

ZM schválit záměr souhlasit s připojením obce Domoradice k Městu Vysokému Mýtu s tím, že příslušná smlouva bude předložena do příštího zasedání ZM.
Z: JUDr. Poláček


667/02

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Vysoké Mýto, Tyršovo náměstí 55/I, Vysoké Mýto ve výši 95.030,-- Kč na provedení fasády.

Z: Ing. PavelkaRada města poskytuje:

668/02

dotaci v oblasti kultury občanským sdružením na r. 2002 ve výši dle předloženého návrhu:
l. OS Slunce svítí pro každého 8.000,-- Kč
2. OS Srdíčko 36.000,-- Kč
1. OS Šembera 30.000,-- Kč
2. OS Otakar 48.000,-- Kč
3. OS Triangl 15.000,-- Kč
4. Městská dechová hudba 13.000,-- Kč
Z: Dr. Mlíka
Rada města mění:

669/02

část usnesení RM č. 31/2002 v bodě 553 ze dne 25.9.2002 takto:
……… s účinností k 31.12.2002…………
Z: p. Pohorská


Rada města bere na vědomí:

670/02

informaci OIMM ve věci neuhrazení pohledávky p. Urbánkem ve výši
175 000,-- Kč .


Rada města ukládá:

671/02

vedoucímu odboru OIMM přizvat p. Jiřího Sodomku, bytem Horní Jelení čp. 534 a projednat s ním podmínky pronájmu části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: Ing. Pavelka

672/02

OIMM jednat se zájemcem o koupi pozemků p.č. 6247 v PK a p.p.č. 2220/1 v KN oba v k.ú. Vysoké Mýto o možnosti podílet se na úhradě nedoplatku ve výši 175 000,-- Kč jako příspěvku na zřízení čerpací stanice odpadních vod.
Z: Ing. Pavelka

673/02

vedoucímu finančního odboru Ing. Zimovi předložit přehled všch neuhrazených pohledávek Města Vysokého Mýta a to na další jednání RM.
Z: Ing. Zima M.


Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta