Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2002-34 ze dne 23.10.2002

23.10.02

 

U s n e s e n í č. 34/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 23.10.2002

Rada města souhlasí:

607/02

s převodem užívacích práv k bytu č. 8 v čp. 794/IV, ul. Prokopa Velikého manželům Vladěně (r.č. 706027/3671)) a Janu (710621/2124) Vavruňkovým. Finanční vyrovnání předplaceného nájemného bude provedeno mezi převodci na základě vzájemné dohody, která je přílohou žádosti.

Z: p. Felgr
T: ihned

608/02

s přidělením bytu č. 11 v čp. 779/IV, ul. V Břízkách, Vysoké Mýto p. Doubkové Petře, nar. 12.6.1979.

Z: p. Felgr
T: ihned

609/02

se směnou bytů mezi p. Brychtou Radovanem, nar. 29.10.1971, byt č. 13 v čp. 717/IV, ul. Prokopa Velikého a p. Kubátovou Nicolou, nar. 27.3.1976, byt č. 12 v čp. 781/IV, ul. V Břízkách.

Z: p. Felgr
T: ihned610/02

s převedením užívacích práv k bytu č. 2 v čp. 447/II, ul. V Peklovcích z p. Jiřího Vrátila, nar. 26.5.1974 na p. Bohuslava Vrátila, nar. 11.8.1944.


Z: p. Felgr
T: ihned


611/02

s nákupem víceúčelového automobilu HYUNDAI H-l pro potřeby TS Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Svatoš


612/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 tis. Kč Občanskému sdružení Kontakt Lhotka 188, Česká Třebová, Linka důvěry Ústí nad Orlicí.

Z: p. Pohorská

613/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 tis. Kč územní organizaci Svazu diabetiků Vysoké Mýto.

Z: p. PohorskáRada města schvaluje:

614/02

pořad schůze rady města konané dne 23.10.2002 dle předloženého návrhu.

615/02

výši finančních příspěvků oddílům a klubům ve Vysokém Mýtě na činnost mládeže dle předloženého návrhu.


Z: p. Felgr
T: ihned

616/02

uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor se společností SPORTSERVIS, spol. s r.o. v objektu krytého bazénu na pozemku 1219/3 v k.ú. Vysoké Mýto ke dni 15.11.2002.

Z: p. JUDr. Poláček


617/02

uzavření dohody o narovnání se společností SPORTSERVIS, spol. s r.o. ve věci vzájemných pohledávek dle předloženého návrhu.

Z: p. JUDr. Poláček

618/02

návrh JUDr. Culkové ve věci úhrady kupní ceny za byt ve Vysokém Mýtě, Pivovarská 404, Boženou Němcovou s tím, že v případě neuhrazení splátky 140 tis. bude dále pokračovat v placení dvojnásobku nájemného až do doby splacení celé první splátky.

Z: p. Ropek

619/02

počet pracovníků na MěÚ Vysoké Mýto k 18.11.2002 na 51 pracovníků.

Z: p. Pohorská

620/02

smlouvu o pověření a výkonu funkce jednatele společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.


Z: p. Ing. Krejza

621/02

mzdový výměr pro ředitele Městského bytového podniku Vysoké Mýto p. Jiřího Ropka dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. KrejzaRada města poskytuje:

622/02

peněžní dar městu Bavorov IČ: 00250945 na likvidaci povodňových škod ve výši 12.962,-Kč.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


623/02

peněžní dar obci Hořín IČ: 00236837 na likvidaci povodňových škod ve výši
16.150,-- Kč.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihnedRada města doporučuje:

624/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č.2374/5 v k.ú. Vysoké Mýto firmě PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., Obchodní centrum Vysoké Mýto, Fibichova 143/II, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka

625/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4074 a 4075 v k.ú. Vysoké Mýto z PF ČR na město Vysoké Mýto ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve
znění pozdějších předpisů (Průhony - IV.etapa).


Z: p. Ing. Pavelka

626/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje převod 5/8 p.p.č. 390/2 v k.ú. Vysoké Mýto z PF ČR na město Vysoké Mýto ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Botanická zahrada).

Z: p. Ing. Pavelka


627/02

ZM přijmout toto usnesení :
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro zřízení stánku rychlého občerstvení panu Jiřímu Sodomkovi, Dvorská 534, Horní Jelení.


Z: p. Ing. Pavelka

628/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení č. 44/02 v ZM č. 3/02 ze dne 24.04.2002 a to tak, že u prodeje pozemku p.č. 4132/13 v k.ú. Vysoké Mýto je kupující pouze pan Ivo Frank Lorenz, bytem Čsl.legií 808/IV, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka

629/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM trvá na svém usnesení ZM č. 6/01, bod 170/01 ze dne 12.12.2001


Z: p. Ing. Pavelka

630/02

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 5/99 ze dne 29.9.1999 v čl. I.f) „Kritérií pro vyhodnocování příspěvků města na provedené fasády objektů uvedených v seznamu památkové péče a objektů umístěných v městské památkové zóně“ o znění :

  • Příspěvek poskytovat fyzickým osobám a neziskovým právnickým osobám (občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti ap.).
  • Příspěvek města poskytovat i těm žadatelům, jejichž objekt leží na hranici městské památkové zóny.


Z: p. Ing. Pavelka


631/02

MZ přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ :
- Radku Sobotkovi, bytem Vrchlického 233/I, Vysoké Mýto ve výši 6 700,- Kč
- Mileně Šotolové a Jaroslavu Šotolovi, bytem B.Korábové 23/II, Vysoké Mýto ve výši 8 200,- Kč a to prostřednictvím účtu pana Jaroslava Šotoly
- Marii Zemanové a Jindřichu Zemanovi, Rokycanova 217/IV, Vysoké Mýto ve výši 8 600,- Kč

  • Zdeně Mlejnkové a Jaroslavu Mlejnkovi, bytem Komenského 84/IV, Vysoké Mýto ve výši 6 300,- Kč a to prostřednictvím účtu pana Jaroslava Mlejnka.


Z: p. Ing. Pavelka

632/02

ZM schválit prodej části nemovitostí čp. 72/IV, tj. bytové jednotky č. 1/72 s příslušenstvím tímto usnesením:
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1/72 a nebytové jednotky č. 7/72 dle prohlášení vlastníka budovy čp. 72/IV, ul. Litomyšlská, Vysoké Mýto na stavební parcele 1193/1 v k..ú. Vysoké Mýto ze dne 26.5.2002 za cenu dle znaleckého posudku 926 tis. Kč manželům Munsterovým. Cena bude uhrazena ve dvou stejných splátkách, přičemž první bude uhrazena před podpisem smlouvy a druhá nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy. V případě neuhrazení druhé splátky v dohodnutém termínu může město od smlouvy odstoupit.
Z: p. Ing. Pavelka


633/02

ZM schválit delimitační protokol o převodu movitého majetku mezi ČR – Okresním úřadem Ústí nad Orlicí a Městem Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská


634/02

ZM schválit „Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení“ Družstvu MVMB DOMUS Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Krejza


Rada města nedoporučuje:

635/02

ZM schválit vytvoření finanční rezervy pro budoucí bytovou výstavbu prostřednictvím cizích právnických osob a současně nedoporučuje ZM vyjádřit souhlas k zajištění úvěru od Kommunalkredit Finance Praha pro potřeby družstva a pro vytvoření rezervy města pro budoucí bytovou výstavbu ve výši 25 mil. Kč formou „Prohlášení Města Vysokého Mýta o průkazném zajištění financování družstva Nový Domov Vysoké Mýto v souladu s platnými právními předpisy ČR“.Rada města odvolává:

636/02

vedoucí odborů MěÚ s účinností od 1.1.2003:
p. Ing. Oldřich Pavelka – OIMM
p. Mgr. Marie Lněničková – informace a styk s veřejností
p. Aleš Felgr – HSO
p. Romana Vondřejcová – odbor sociálních věcí

Z: p. Pohorská


Rada města jmenuje:


637/02

místo náhradníka p. Stanislava Jandery do komise pro vyhodnocení příspěvku města na provedené fasády jako náhradníky : Zdenu Vobejdovou, Vladislava Bobelu a Milana Pokorného a to s účinností od 1.11.2002.


Z: p. Ing. Pavelka


638/02

vedoucí odborů MěÚ
p. Aleš Felgr – odbor vnitřních věcí
p. Ing. Stanislava Jetmarová – odbor životního prostředí
p. Antonín Langer – odbor dopravy
p. Ing. Miloslav Pouzar – odbor správní
sl. Bc. Kateřina Rejentová – odbor školství, kultury a cestovního ruchu
sl.. Ing. Jana Doležalová – odbor správy majetku
p. Romana Vondřejcová – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
a to s účinností od 1.1.2003.
Z: p. Pohorská


639/02

ředitelem Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. p. Jiřího Ropka, r.č. 521220/027, bytem Vysoké Mýto, Svatopluka Čecha 87.

Z: p. Ing. KrejzaRada města mění:

640/02

RM mění usnesení č. 564/02 ze dne 02.10.2002 tak, že částka 80.000,- Kč se nahrazuje částkou 68.000,- Kč.

Z: p. JUDr. PoláčekRada města bere na vědomí:

641/02

návrh předsedy kulturní komise p. Dr. Mlíky na finanční dotace jednotlivým občanským sdružením.

642/02

prodej vozidla Š Favorit UOD 53-54 z důvodu neekonomické opravy.

643/02

rezignaci p. Ing. Vladimíra Štěpána na funkci člena kontrolního výboru.Rada města nesouhlasí:

644/02

s poskytnutím finančního příspěvku TJ Sokol Vysoké Mýto, oddíl sportovní gymnastiky. TJ Sokol Vysoké Mýto obdrží 15 tis. Kč, dle rozdělení komise pro mládež a tělovýchovu.

Z: p. Pohorská

645/02

s poskytnutím finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě ZORA Praha.

Z: p. PohorskáRada města odkládá:

646/02

pronájem části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění novinového stánku p. Pavlíně Hyksové, Žerotínova 203, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka

647/02

žádost ředitelky MěK Vysoké Mýto p. Ing. Sabolčíkové o přidělení civilní služby v roce 2003 pro MěK Vysoké Mýto. Žádost bude projednána současně s návrhem rozpočtu na rok 2003. RM požaduje předložení mzdových nákladů MěK Vysoké Mýto.
Rada města ukládá:

648/02

vedoucímu OIMM dopracovat podmínky pronájmu části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro zřízení stánku rychlého občerstvení.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned649/02

tajemnici MěÚ vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru územního plánování a regionálního rozvoje.


Z: p. Pohorská
T: do 15.11.2002

650/02

vedoucímu odboru OIMM předložit na příštím jednání RM a ZM podmínky pronájmu ploch v průmyslové zóně firmám COBRA KARGO a TOMIL.

Z: p. Ing. Pavelka
T: 30.10.2002Rada města plníce funkci valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o.


souhlasí:

651/02

se změnou plánu nákupu investic. Místo nákupu jednoho nového vozidla souhlasí s nákupem dvou užitkových vozidel ojetých, a to maximálně ve výši plánované původní investice.

Z: p. Machata


schvaluje:


652/02

předložený finanční plán hospodaření společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. na rok 2003.

Z: p. Machata

bere na vědomí:


653/02

zprávu o činnosti Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o. za období leden – září 2002.Ing. Martin K r e j z a
místostarosta