Usnesení RM č. 2002-33 ze dne 15.10.2002

15.10.02

 
U s n e s e n í č. 33/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 15.10.2002
Rada města schválila:


593/02

pořad schůze rady města konané dne 15.10.2002 dle předloženého návrhu.

předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče ve Vysokém Mýtě.

Z: p. Vondřejcová

594/02

nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o v předložené verzi..
Z: Ing.Pavelka

595/02

podepsání dohody uzavřené mezi HZS Pardubického kraje a Městem Vysoké Mýto ve věci spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému..

Z: p.FenclRada města souhlasí:

596/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč a prominutím nájemného za Šemberovo divadlo ve výši 5.000,-- Kč VOŠS a ISŠS ve Vysokém Mýtě za předpokladu, že akce bude konána v rámci 740.výročí založení města Vysokého Mýta a Město Vysoké Mýto bude uvedeno jako spolupořadatel.Rada města doporučuje:

597/02

ZM rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2002 ke schválení.

Z: Ing. Zima M.
T: ZM 30.10.02

598/02

ZM rozpočtové opatření č. 3/2002 ke schválení.
Z: Ing. Zima M.
T: ZM 30.10.02


599/02

ZM
a) zřizuje od 1. 1. 2003 tyto příspěvkové organizace:

b) schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací:


c) zrušuje k 31. 12. 2002 organizační složky:600/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění usnesení č. 122/01 ZM č. 4/01 ze dne 19.09.2001 tak, že datum dokončení vybudování opěrné zdi do 31.12.2002 se nahradí datumem 30.11.2003.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.10.02601/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM ruší usnesení ZM č. 4/02 ze dne 26.06.2002 bod č. 104/02:
ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků ve vlastnictví Města Vysoké Mýto p.č. 2229/15 za pozemky ve vlastnictví LTC Vysoké Mýto p.p.č. 2227/5 a p.p.č.2227/4 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.10.02


602/02

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje v souladu s vyhl. č. 4/99 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1) Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí 2 060 706,- Kč.
2) Účel, na který se poskytují úvěry :
a obnova střechy starší 10 let
b zřízení plynového, elektrického, nebo vytápění z obnovitelných zdrojů
náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d připojení na městskou kanalizaci
e zřízení vodovodní přípojky
f dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h zateplení obvodového pláště domu
i vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.

3) Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4) Období, ve kterém budou úvěry poskytovány: do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 30.4.2003 na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 107, 1. patro).
Z: Ing.Pavelka
T: 30.10.02
603/02

ZM zvýšit výdajovou část rozpočtu města o finanční částku
150 000,-- Kč na rekonstrukci chodníku u hlavního vchodu Nemocnice Vysoké Mýto.
Z:Ing.ZimaM.

Rada města bere na vědomí:

604/02

informace zástupce ředitele Policie ČR Okresní ředitelství Ústí nad Orlicí pplk. Špindlera.Rada města ukládá:

605/02

tajemnici MěÚ p. Pohorské pozvat na jednání RM dne 23.10.02 ředitele Městské galerie ve Vysokém Mýtě p. Dr. Chalupu.

Z: p.Pohorská
T: RM 23.10.02

606/02

OIMM zajistit odevzdání klíčů od Pražské brány nájemcem
p. Pokorným., bytem Vysoké Mýto, Tisovská 422 a současně zajistit okamžitou možnost pronájmu nebytových prostor Pražské věže dalšímu zájemci.
V případě neodevzdání klíče připravit podklady pro podání žaloby na neoprávněné užívání věci. Na žádost p. Pokorného o úhradu finanční částky požádat o předložení stavebního povolení, souhlasu vlastníka objektu s prováděnými pracemi a vyjádření památkářů k provedeným pracem. V případě nepředložení požadovaných dokladů postupovat v souladu s právními předpisy a požadovat nejen úhradu nákladů za nájemné, ale i úhradu nákladů vzniklých případným sporem.
Z: Ing. Pavelka
T: 30.10.02


Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta