Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2002-33 ze dne 15.10.2002

15.10.02

 
U s n e s e n í č. 33/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 15.10.2002
Rada města schválila:


593/02

pořad schůze rady města konané dne 15.10.2002 dle předloženého návrhu.

předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče ve Vysokém Mýtě.

Z: p. Vondřejcová

594/02

nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o v předložené verzi..
Z: Ing.Pavelka

595/02

podepsání dohody uzavřené mezi HZS Pardubického kraje a Městem Vysoké Mýto ve věci spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému..

Z: p.FenclRada města souhlasí:

596/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč a prominutím nájemného za Šemberovo divadlo ve výši 5.000,-- Kč VOŠS a ISŠS ve Vysokém Mýtě za předpokladu, že akce bude konána v rámci 740.výročí založení města Vysokého Mýta a Město Vysoké Mýto bude uvedeno jako spolupořadatel.Rada města doporučuje:

597/02

ZM rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2002 ke schválení.

Z: Ing. Zima M.
T: ZM 30.10.02

598/02

ZM rozpočtové opatření č. 3/2002 ke schválení.
Z: Ing. Zima M.
T: ZM 30.10.02


599/02

ZM
a) zřizuje od 1. 1. 2003 tyto příspěvkové organizace:

 • Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11, se sídlem Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto. Příspěvková organizace ZŠ Vysoké Mýto Knířov 11, se sídlem Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce ZŠ Vysoké Mýto Knířov 11, se sídlem Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto.
 • Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto,se sídlem Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto. Příspěvková organizace MŠ Lidická, Vysoké Mýto, se sídlem Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce MŠ Lidická, Vysoké Mýto, se sídlem Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto.
 • Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, se sídlem Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto. Příspěvková organizace MŠ Slunečná, Vysoké Mýto, se sídlem Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce MŠ Slunečná, Vysoké Mýto, se sídlem Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto a organizační složce MŠ Pivovarská, Vysoké Mýto, se sídlem Pivovarská 335, 566 01 Vysoké Mýto.
 • Mateřská škola - Kamarádi, Vysoké Mýto, se sídlem Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto. Příspěvková organizace MŠ – Kamarádi, Vysoké Mýto, se sídlem Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce MŠ Žerotínova, Vysoké Mýto, se sídlem Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto a organizační složce MŠ Pod smrkem, Vysoké Mýto, se sídlem Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto.

b) schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací:

 • Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11, se sídlem Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, se sídlem Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, se sídlem Slunečná 220, 56 01 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola - Kamarádi, Vysoké Mýto, se sídlem Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto


c) zrušuje k 31. 12. 2002 organizační složky:

 • Mateřská škola Pivovarská,Vysoké Mýto,se sídlem Pivovarská 335,56601 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola Pod smrkem, Vysoké Mýto, se sídlem Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, se sídlem Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, se sídlem Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto
 • Mateřská škola Žerotínova, Vysoké Mýto, se sídlem Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
 • Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11, se sídlem Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto600/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění usnesení č. 122/01 ZM č. 4/01 ze dne 19.09.2001 tak, že datum dokončení vybudování opěrné zdi do 31.12.2002 se nahradí datumem 30.11.2003.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.10.02601/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM ruší usnesení ZM č. 4/02 ze dne 26.06.2002 bod č. 104/02:
ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků ve vlastnictví Města Vysoké Mýto p.č. 2229/15 za pozemky ve vlastnictví LTC Vysoké Mýto p.p.č. 2227/5 a p.p.č.2227/4 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.10.02


602/02

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje v souladu s vyhl. č. 4/99 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1) Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí 2 060 706,- Kč.
2) Účel, na který se poskytují úvěry :
a obnova střechy starší 10 let
b zřízení plynového, elektrického, nebo vytápění z obnovitelných zdrojů
náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d připojení na městskou kanalizaci
e zřízení vodovodní přípojky
f dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h zateplení obvodového pláště domu
i vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.

3) Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4) Období, ve kterém budou úvěry poskytovány: do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5) Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6) Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 30.4.2003 na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 107, 1. patro).
Z: Ing.Pavelka
T: 30.10.02
603/02

ZM zvýšit výdajovou část rozpočtu města o finanční částku
150 000,-- Kč na rekonstrukci chodníku u hlavního vchodu Nemocnice Vysoké Mýto.
Z:Ing.ZimaM.

Rada města bere na vědomí:

604/02

informace zástupce ředitele Policie ČR Okresní ředitelství Ústí nad Orlicí pplk. Špindlera.Rada města ukládá:

605/02

tajemnici MěÚ p. Pohorské pozvat na jednání RM dne 23.10.02 ředitele Městské galerie ve Vysokém Mýtě p. Dr. Chalupu.

Z: p.Pohorská
T: RM 23.10.02

606/02

OIMM zajistit odevzdání klíčů od Pražské brány nájemcem
p. Pokorným., bytem Vysoké Mýto, Tisovská 422 a současně zajistit okamžitou možnost pronájmu nebytových prostor Pražské věže dalšímu zájemci.
V případě neodevzdání klíče připravit podklady pro podání žaloby na neoprávněné užívání věci. Na žádost p. Pokorného o úhradu finanční částky požádat o předložení stavebního povolení, souhlasu vlastníka objektu s prováděnými pracemi a vyjádření památkářů k provedeným pracem. V případě nepředložení požadovaných dokladů postupovat v souladu s právními předpisy a požadovat nejen úhradu nákladů za nájemné, ale i úhradu nákladů vzniklých případným sporem.
Z: Ing. Pavelka
T: 30.10.02


Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta