Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2002-32 ze dne 2.10.2002

02.10.02

 
U s n e s e n í č. 32/2002

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 2.10.2002
Rada města schválila:


561/02

pořad schůze rady města konané dne 2.10.2002 dle předloženého návrhu.

562/02

schvaluje plán práce a složení hlavní inventarizační komise a ukládá :
l. Zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi
Zodpovídá: vedoucí odborů MěÚ
ředitelé organizací a organizačních složek
Termín: do 9.11.2002

2. Výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu předložit radě města
Zodpovídá: předseda HIK
Termín: do 31. března 2003


563/02

směrnici pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta.
Z: Ing. Zima M.


564/02

uzavření nájemní smlouvy se společností OPTIMA, spol. s r.o., IČ: 15030709, na nebytové prostory v č.p. 179 tvořící hotel Optimal, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na dobu určitou od 03.07.2002 do 30.09.2002. Celkové nájemné za celou dobu nájmu je stanoveno ve výši 80.000,- Kč.
Z:JUDr.Poláček

565/02

uzavření dodatku č. 6 se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.na pronájem komplexu Čistírny odpadních vod ve Šnakově na dobu určitou do roku 2013 za cenu pro rok 2002 ve výši 480 tis. Kč.
Z: Ing.Pavelka

566/02

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytového prostoru v čp. 198 v ul. K. Světlé ve Vysokém Mýtě.
Z: Ing.Pavelka

567/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje nebo pronájmu pozemků p.č. 4666/263 a 4666/161 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: Ing.Pavelka

568/02

zveřejnění informace o možnosti pronájmu příp. prodeje části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře cca 45 m2 za podmínky výstavby veřejných sociálních zařízení pro potřeby parkujících, nakupujících a trhovců.
Z: Ing.Pavelka

569/02

uzavření nájemní smlouvy na umístění a provozování nápojového automatu na autobusovém nádraží ve Vysokém Mýtě s fy DELIKOMAT s.r.o., Modřice od 1.9.2002 za stejných podmínek jako byla uzavřená smlouva nájemní s Ing. Miloslavem Burešem.
Z: Ing.Pavelka

570/02

ukončení nájemní smlouvy na umístění a provozování nápojového automatu na autobusovém nádraží ve Vysokém Mýtě s Ing. Miloslavem Burešem, bytem Žižkova 802, Vysoké Mýto dohodou k 31.8.2002.
Z: Ing.Pavelka

571/02

služební cestu ředitele Městské galerie Dr. Chalupy do Francie ve dnech
12.- 14.10.02.


Rada města souhlasí:

572/02

s přidělením bytu č. 15 v čp. 775/IV, nám. Naděje p. Urbanové Anitě (nar. 4.4.1975).
Z: p. Felgr573/02

s prodloužením termínu splatnosti kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 312 ze dne 28.3.2002 p. Petru Machatovi, bytem Vysoké Mýto, Českých Bratří čp. 14 k 3.10.2002.
Z: Ing. Zima M.

574/02

s akcí pořádanou DDM Mikádo, Choceňská 190/III, Vysoké Mýto dne 12.10.2002 (sobota) v prostorách Jungmannových sadů, Vysoké Mýto a to bezplatně s tím, že v průběhu celé akce budou pořadatelé odpovídat za pořádek a po skončení akce zajistí úklidové práce.
Z: Ing.Pavelka


575/02

s vyplacením odměn předsedům komisí za měsíc září 2002 dle předloženého seznamu.
Z: p.Pohorská

576/02

s bezplatným užitím KPB na dobu pořádání plaveckých závodů ve dnech
5.-6.10.2002 Plaveckému klubu Karosa Vysoké Mýto.

577/02

s uzavřením smlouvy na dodávku stavby „Dostavba školy v areálu bývalých kasáren“ s firmou VCES Východočeská stavební a.s. Hradec Králové.

578/02

s uzavřením smlouvy na akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV – přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová“ s firmou Profistav s.r.o. Litomyšl

579/02

s účastí Ing. Krejzy, Ing. Loskota, p. Vlčka a faráře p. Mgr. Mistra na odlévání zvonu pro město Vysoké Mýto v Passově dne 4.10.02

580/02

s použitím místní komunikace z Knířova do Džbánova dne 2.10.02 Klubem cyklistiky Choceň pro tradiční cyklistický závod pro děti a mládež pod názvem Kujebácký pedál.
Rada města nesouhlasí:


581/02

s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 1.11.2002 na nebytové prostory v domě služeb v ul. K. Světlé s p. Leonou Ochodnickou, bytem Vraclav 103. Nájemní smlouva může být ukončena před uplynutím řádné výpovědní lhůty pokud odstupující zajistí nového nájemce (půlroční výpovědní lhůta).
Z: Ing.Pavelka

582/02

se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 1105 v k.ú. Vysoké Mýto a doporučuje pouze zveřejnění pronájmu tohoto pozemku.
Z: Ing.Pavelka


Rada města stanoví:

583/02

limit pokladny finančního odboru ve výši 70.000,-Kč, limit příruční pokladny pro výběr místních poplatků ve výši 20.000,-Kč a limit ostatních příručních pokladen ve výši 5.000,-Kč.
Z: Ing. Zima M.Rada města doporučuje:

584/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. PK 190 v k.ú. Brteč o výměře 21 771 m2 (orná půda) od pí. Marie Kopřivové, Mikulovická 910, Pardubice a od pí. Lenky Severové, Rokycanova 377, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 50 % odhadní ceny tj. 227 290,--Kč.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.11.02


585/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6247 v PK a p.p.č. 2220/1 v KN obě v k.ú. Vysoké Mýto firmě TORO VM a.s. Hradecká 251/II, Vysoké Mýto za cenu dohodou a to:
p.p.č. 6247 v PK za cenu ve výši 500,-Kč/m2 + náklady města a p.p.č. 2220/1 v KN za cenu ve výši 250,-Kč/m2 + náklady města.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.11.02

586/02

ZM trvat na přijatém usnesení ZM č. 6/02 bod č. 160/02 ve věci žádosti fy SAHM s.r.o. Praha 10 o koupi haly na Drábech vč. stavebního pozemku a manipulační plochy .
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.11.02


587/02

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje dotaci ve výši

  • 325 900,- Kč pro Římskokatolickou farnost-děkanství Vysoké Mýto, Försterova 16, Vysoké Mýto na opravu střechy včetně klempířských prací na památkového objektu chrámu svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě
  • 15 300,- Kč pro Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, Javornického 253, Vysoké Mýto na restaurování vitráží oken včetně opravy památkového objektu Husova sboru ve Vysokém Mýtě
  • 46 000,- Kč pro Ing. Petra Dufka, U Bažantnice 786, Heřmanův Městec na celkovou opravu střechy památkového objektu měšťanského domu Pražská čp. 1 ve Vysokém Mýtě.

Dotace je účelová a je možné ji použít pouze na výše uvedené práce.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.11.02Rada města bere na vědomí:

588/02

informaci o návrhu p. Opravilové a p. Jílkové na zřízení romské předškolní třídy.

589/02

doporučení výběrové komise se stanovením pořadí výhodnosti firem, které se ucházely o zakázku dostavba školy v areálu bývalých kasáren.

590/02

informaci o konání výběrového řízení na rozšíření a intenzifikaci ČOV – přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová.

Rada města ukládá:


591/02

zodpovědným pracovníkům určeným dle bodu 6.7. Směrnice pro oběh a přezkušování účetních dokladů města Vysokého Mýta zpracovat zařazovací protokoly k majetku zpětně k 1.1.2002.
Z: Ing. Zima M.

592/02

OIMM prověřit uhrazení finančního příspěvku na čistírnu odpadních vod
f. Urbánek Vysoké Mýto.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 30.11.02


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta