Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2002-31 ze dne 25.9.2002

25.09.02

 
U s n e s e n í č. 31/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 25.9.2002


Rada města souhlasí:

539/02

s výměnou bytů mezi p. Trnkou Miroslavem z bytu č. 5 v čp. 796/IV, ul. Prokopa Velikého a p. Krátkým Alešem z bytu č. 7 v čp. 795/IV, ul. Prokopa Velikého.

Z: p. Felgr
T: ihned

540/02

se zproštěním poplatku ze vstupného z benefičního koncertu konaného 20. září 2002 v Šemberově divadle a výtěžek z akce ve výši 12.632,- Kč bude převeden na účet obce Bavorov jako dar na likvidaci povodňových škod.

Z: p. Felgr
T: ihned

541/02

se stanoviskem kulturní komise o pořádání koncertu „Zjevení sv. Jana“.

Z: p. Felgr
T: ihned


542/02

s použitím znaku města při konání turnaje O putovní pohár KUJEBINY a na propagační materiál a propozice k tomuto turnaji pořádaným hokejovým oddílem ve Vysokém Mýtě.

Z: p. Felgr
T: ihned543/02

s bezúplatnou možností využít schodiště v č.p. 432/IV pro vlastníky č.p. 26/IV jako požární únikové cesty pro sál v 2. NP v č.p. 26/IV.

Z: p. Ing. Sadílek

544/02

s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na pronájem restaurace v Hotelu Optimál uzavřené dne 30.10.2001 s panem Petrem Pleskotem, bytem Vidlatá Seč 102, Litomyšl na dobu určitou do 31.12.2002 se sníženým nájemným ve výši 20 tis. Kč/měs.

Z: p. Ing.Pavelka

Rada města schvaluje:

545/02

pořad schůze rady města konané dne 25.9.2002 dle předloženého návrhu.

546/02

uzavření podnájemních smluv spol. Služby Vysoké Mýto s.r.o. ve smyslu čl. 4, odst. 5 smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 1.7.2001 pro tyto subjekty :
společnost Kobra – Cargo s.r.o. Vysoké Mýto, Variant vm s.r.o. Vysoké Mýto, pana Jana Sobotku, Vysoké Mýto, Emila Kočího, Vysoké Mýto, Miroslava Popelku Vysoké Mýto a Drahoslava Nováka Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

547/02

pronájem garáže č. 21 v čp. 804/IV v ulici Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto jako jedinému zájemci manželům Leopoldu a Ivě Vlkovým, Čermákova 102/II, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 350,-Kč/měsíčně.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

548/02

úpravu platu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše s účinností od 1.9.2002 dle předloženého návrhu.
Z: p. Pohorská
T: ihned
549/02

platový výměr pro ředitelku Městské knihovny Vysoké Mýto s účinností od 1.9.2002 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned

550/02

organizační řád včetně organizační struktury MěÚ Vysoké Mýto s účinností od 1.1.2003.

Z: p. PohorskáRada města doporučuje:

551/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4132/55 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Rulcovým, Nezvalova 670, Mnichovo Hradiště za cenu dohodou ve výši 300,-Kč za m2 (včetně podmínek z usnesení ZM č. 3/02 ze dne 24.4.2002).

Z: p. Ing. Pavelka


Rada města zřizuje:

552/02

s účinností od 1.1.2003 tyto odbory MěÚ:
odbor vnitřních věcí
odbor životního prostředí
odbor dopravy
odbor správní
odbor školství, kultury a cestovního ruchu
odbor správy majetku
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Z: p. Pohorská


Rada města zrušuje:
553/02

s účinností od 1.1.2003 tyto odbory MěÚ:
odbor investic a majetku města
odbor pro informace a styk s veřejností
odbor hospodářsko-správní
odbor sociálních věcí

Z: p. Pohorská


Rada města jmenuje:
554/02

komisi pro předání a převzetí hotelu Optimál ve Vysokém Mýtě ve složení:
- Jiří Ropek ředitel Městského bytového podniku
- Ing. Oldřich Pavelka vedoucí odboru investic a majetku města
- Aleš Felgr vedoucí hospodářsko-správního odboru
- Daniela Hovadová referent odboru investic a majetku města
- Kamila Nevyhoštěná referent hospodářsko-správního odboru
- Ing. Bohuslav Shejbal za stranu předávající.

Z: p. Ing. Pavelka

Rada města bere na vědomí:
555/02

návrh na zpracování pamětní publikace o Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu a ukládá kulturní komisi návrh posoudit a rozpracovat.

Z: p. Felgr
T: ihned

556/02

informaci ředitelky Ing. Urešové o možnosti obsazení bytu č. 3 ve Vysokém Mýtě čp. 776 na dobu určitou žadatelem potřebným pro město.

Z: p. Felgr

557/02

informaci tajemnice MěÚ, že nebudou vypisována výběrová řízení na nově vzniklá pracovní místa od 1.1.2003, vzhledem k počtu již podaných žádostí.

Z: p. Pohorská
Rada města nesouhlasí:

558/02

s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 30.9.2002 na pronájem restaurace v Hotelu Optimál s panem Petrem Pleskotem, bytem Vidlatá Seč 102, Litomyšl.


Z: p. Ing.PavelkaRada města ukládá:

559/02

vedoucímu OIMM zveřejnit informaci o možnosti pronájmu restaurace Hotelu Optimál ve Vysokém Mýtě od 1.1.2003.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


560/02

tajemnici realizovat obsazení prac. míst v úřadě:
l. referentská místa obsadit na základě výběru z došlých žádostí
2. místa vedoucích odborů obsadit vhodnými kandidáty na základě došlých žádostí, užší výběr provede komise: pp. Pohorská, Felgr, Ing. Šenk,
k ústnímu pohovoru přizvat maximálně 5 uchazečů, výběrová komise –
p. Pohorská – tajemnice MěÚ a členové RM
3.vedoucí odborů musí být jmenováni do konce října 2002

Z: p. Pohorská


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta