Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2002-30 ze dne 11.9.2002

11.09.02

 
U s n e s e n í č. 30/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 11.9.2002
Rada města souhlasí:

539/02

souhlasí s umístěním znaku města na zvon pro město Vysoké Mýto.
Z: p.Felgr

540/02

s tím, aby v prostorách Městské knihovny Vysoké Mýto byla prováděna veřejná sbírka na pomoc knihoven postižených povodní organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR se sídlem v Praze dle zákona 117/2001 Sb.
Z: Ing.Sabolčíková

541/02

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou První vysokomýtská stavební s.r.o., Vysoké Mýto jako dodavatele akce „Stavební úpravy OPTIMAL č.p. 179/IV – Městský úřad Vysoké Mýto“.
Z: Ing. Pavelka

542/02

s přidělením bytu č. 7 v čp. 511/IV v ul. Palackého p. Markovi Čápovi.
Z: p. Felgr

543/02

s bezplatným využitím náměstí Přemysla Otakara II. na balonovou show dne 21.9.02 pořádanou v rámci programu podzimní části francouzsko-českých dnů Entrevue.

Z: Ing.KrejzaRada města schvaluje:

544/02

pořad schůze rady města konané dne 11.9.2002 dle předloženého návrhu.


545/02

zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory tvořící hotel Optimal v č.p. 179, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2002. Nájemce se zároveň musí zavázat k úhradě nájmu od 03.07.2002 do 30.09.2002.

Z: JUDr. Poláček


Rada města doporučuje:

546/02

ZM schválit směnu pozemků :

  • s manželi Kazdovými část p.p.č. 4050/1 a část p.p.č. 671/2 ve vlastnictví Města Vysokého Mýta za část p.p.č. 671/5 ve vlastnictví manželů Kazdových
  • s manželi Urešovými část p.p.č. 4050/1, část 671/2 ve vlastnictví města Vysokého Mýta a část p.p.č. 671/5 po té, kdy se stane vlastníkem části pozemku p.č. 671/5 za část p.p.č. 671/4 ve vlastnictví manželů Urešových
  • s manželi Benešovými část p.p.č. 4050/2 a část p.p.č. 4050/3 ve vlastnictví Města Vysokého Mýta za část p.p.č. 4048/6 ve vlastnictví manželů Benešových

vše v k.ú. Vysoké Mýto s tím, že nabyvatel většího pozemku uhradí druhé straně finanční úhradu ve výši min. 1,5 násobku rozdílu cen pozemků stanovených znaleckými posudky a ke směně dojede po dokončení a zaměření stavby.
Z: Ing.Pavelka
T: ZM 11.9.02

547/02

ZM schválit bezúročnou půjčku pro TJ SOKOL Vysoké Mýto ve výši 972.000,- Kč, se splatností do 30.11.2002. Pokud do této doby bude uzavřena smlouva kupní na prodej nemovitostí tvořících areál plovárny Vysoké Mýto, bude část půjčky ve výši 432.000,- Kč započtena proti kupní ceně.

Z: JUDr.Poláček
T: ZM 11.9.02

548/02

ZM schválit dotaci ve výši 138.990,- Kč TJ SOKOL Vysoké Mýto na rekonstrukci budovy č.p. 328 na plovárně ve Vysokém Mýtě.

Z: JUDr.Poláček
T: ZM 11.9.02


549/02

ZM zrušit usnesení ZM č. 146/02 ze dne 02.07.2002.
Z: JUDr.Poláček
T: ZM 11.9.2002


550/02

ZM schválit odkoupení nemovitostí tvořících areál plovárny Vysoké Mýto (pozemky a budovy se všemi součástmi a příslušenstvím) od TJ SOKOL Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 2,500.000,- Kč. Celková kupní cena je tvořena z kupní ceny za objekt č.p. 328 na pozemku parc.č. 2436 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 1,000.000,- Kč a z kupní ceny za veškeré ostatní nemovitosti tvořící areál plovárny ve Vysokém Mýtě ve výši 1,500.000,- Kč. Jelikož na objekt 328 na parc.č. 2436 není možno z důvodu čerpání státní dotace uzavřít kupní smlouvu ihned, bude na tento objekt uzavřena nyní smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy.

Z: JUDr.Poláček
T: ZM 11.9.02


551/02

ZM zřídit příspěvkové organizace k 1. 1. 2003:

- Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11. Příspěvková organizace ZŠ Vysoké Mýto Knířov 11 přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce ZŠ Vysoké Mýto Knířov 11.
- Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto. Příspěvková organizace MŠ Lidická přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce MŠ Lidická.
- Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto. Příspěvková organizace MŠ Slunečná přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce MŠ Slunečná a organizační složce MŠ Pivovarská.
- Mateřská škola Žerotínova, Vysoké Mýto. Příspěvková organizace MŠ Žerotínova přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k organizační složce MŠ Žerotínova a organizační složce MŠ Pod smrkem.

ZM schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací:
- Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11
- Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto
- Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto
- Mateřská škola Žerotínova, Vysoké Mýto

ZM zrušit ke dni 31. 12. 2002 organizační složky: Mateřská škola Pivovarská Vysoké Mýto, Mateřská škola Pod smrkem Vysoké Mýto, Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, Mateřská škola Žerotínova Vysoké Mýto a Základní škola Vysoké Mýto Knířov 11.


Z: p.Felgr
T: ZM 11.9.02

RM ruší:

552/02

své usnesení č. 27/02 ze dne 21.8.2002 bod 499/02.


RM navyšuje:


553/02

plníce funkci valné hromady, základní kapitál společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s.r.o., IČ 25951378 peněžitým vkladem ve výši 3,288 000,-- Kč.


Rada města bere na vědomí:

554/02

žádost občanského sdružení Zvon pro město - zvon pro nové tisíciletí ze dne 5.9.02.


Rada města ukládá:

555/02

předsedovi kulturní komise Dr. Mlíkovi předložit návrh kulturní komise na uspořádání koncertu s názvem „Zjevení sv. Jana“ nabídnutý agenturou p. Matějíčkové z Prahy.
Z: Dr. MlíkaBohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta