Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2002-29 ze dne 4.9.2002

04.09.02

 
U s n e s e n í č. 29/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 4.9.2002
Rada města souhlasí:


518/02

s převodem uživatelských práv k bytu č. 1 v ul. Sv. Čecha 87/I, Vysoké Mýto z p. RNDr. Steinfelda Vladislava na p. Steinfeldovou Marcelu (nar. 18.11.1977).
Z: p. Felgr

519/02

s výměnou bytů mezi p. Steinfeldovou Marcelou (nar. 18. 11. 1977) z čp. 87/I, ul. Sv. Čecha a p. Pagáčovou (nar. 28. 11. 1974) z čp. 783/IV byt č. 7.
Z: p. Felgr

520/02

s užíváním bytu č. 16 v ul. V Břízkách 778/IV Nemocnice Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
Z: p. Felgr

521/02

s úhradou finanční částky ve výši 2.000,-- Kč za sochu Pany Marie od
p. Ptáčka.Rada města schválila:


522/02

pořad schůze rady města konané dne 4.9.2002 dle předloženého návrhu.

523/02

Občanskému sdružení Slunce svítí pro každého, Pražská 72 Vysoké Mýto užívání části jednoho pavilonu v areálu MŠ Slunečná s tím, že uhradí náklady spojené s užíváním daných prostor v měsíci září a říjnu.
Z: Ing. Krejza


Rada města doporučuje:


524/02

projednat předložené finanční požadavky občanských sdružení na r. 2002 ve finanční komisi a poté předložit ZM.
Z: Dr. Mlíka

525/02

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků od Ing. Alberta Poplera, Kpt. Bartoše 410, Pardubice-Polabiny, Blanky Balcarové, B. Němcové 169/I, Vysoké Mýto, Václava Tichého, Klíčová 351, Praha 9 –Prosek a Kateřiny Tiché, Krnovská 351, Praha-Letňany p.p.č. v KN 4666/236, 4666/235, a p.p.č. v PK 2722/3 a 2712 v k.ú. Vysoké Mýto (lokalita za Pivovarem) za cenu dohodou ve výši
100,-Kč za m2.
Z: Ing. Pavelka

526/02

ZM schválit kontrolní řád města v předložené podobě.


527/02

zvážit schválení jedné ze dvou variant týkající se dalšího provozu Nemocnice Vysoké Mýto:
a) RM doporučuje ZM neměnit stanovisko a nechat Nemocnici fungovat dál dokud nebude předložen konkrétní závěr odborné komise určené pro řešení dalšího chodu Nemocnice ve Vysokém Mýtě
b)RM doporučuje ZM podat výpovědi pracovníkům Nemocnice Vysoké Mýto.


Z: p. Fencl
T: jednání ZM 11.9.02

528/02

ZM schválit rozšíření ručitelské smlouvy pro Nový Domov Vysoké Mýto, družstvo.
Z: p. Fencl
T: jednání ZM 11.9.02

529/02

ZM schválit rozšíření ručitelské smlouvy pro družstvo MVMB DOMUS Vysoké Mýto.

Z: p. Fencl
T: jednání ZM 11.9.02


530/02

ZM schválit navýšení základního jmění spol. s.r.o.Sportcentrum Vysoké Mýto o 1 mil. Kč a pověřit starostu jednáním se spolumajitelem
Z: Ing. Krejza
T: jednání ZM 11.9.02Rada města jmenuje:

531/02

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci
„Rekonstrukce a stavba školského areálu II. etapa ve Vysokém Mýtě“ ve složení :
Pro otvírání obálek :
p. Bohuslav Fencl, JUDr. Libor Poláček, Ing. Oldřich Pavelka, Dagmar Šaldová (náhradník Ing. Martin Krejza, Ing. Václav Sadílek, Lubomír Dostál, Vladislav Bobela) a navrhuje pozvat do komise z firmy Inženýring Lípa Ing. Jaroslava Škorpila (náhradník Jaroslav Škorpil).
Pro hodnocení nabídky :
p. Bohuslav Fencl, Ing. Oldřich Pavelka, Lubomír Dostál, Ing. Václav Sadílek
(náhradník Ing. Martin Krejza, Dagmar Šaldová, Milan Pokorný, Vladislav Bobela) a navrhuje pozvat do komise z firmy Inženýring Lípa Ing. Jaroslava Škorpila (náhradník Jaroslav Škorpil) a z firmy BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto Ing. Jiřího Fišera (náhradník Ing. Pavel Král).

532/02

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci „Stavební úpravy OPTIMAL č.p. 179/IV – Městský úřad Vysoké Mýto“ ve složení :
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Lubomír Dostál, Aleš Felgr (náhradník p. Bohuslav Fencl, Ing. Václav Sadílek, Vladislav Bobela, Milan Pokorný).
533/02

do komise pro otvírání obálek na investiční akci „Vysoké Mýto – rozšíření a intenzifikace ČOV, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová“ místo Ing. Oldřicha Pavelky p. Lubomíra Dostála.


Rada města bere na vědomí:


534/02

informace Ing. Krejzy ohledně provozu a situace ve spol. s.r.o. Sportcentrum Vysoké Mýto.

535/02

nabídku druhého vlastníka Sportcentra s.r.o. RelaxCentrum Vysoké Mýto a ukládá starostovi jednat o této nabídce.


Rada města ukládá:

536/02

Ing. Krejzovi předložit návrh formy oddlužení spol. s.r.o. Sportcentrum Vysoké Mýto a zajistit nového nájemce Sportcentra od 1.10. t.r.
Z: Ing. Krejza

537/02

starostovi města předložit ZM návrh na odkoupení plovárny od Tělovýchovné jednoty Sokol Vysoké Mýto za 2,5 mil. Kč.
Z: p. Fencl
T: jednání ZM 11.9.02

538/02

starostovi města projednat s okresním ředitelem Policie ČR Ú.O. neutěšenou dopravní situaci a nečinnost Policie ČR Vysoké Mýto
Z: p. Fencl

Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta