Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-36 ze dne 4.11.2008

06.11.08

 

Souhrn usnesení č. 36/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4.11.20081007/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 4. 11. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1008/08

               

Rada města schvaluje


Smlouvu o dílo na realizaci plastiky „Osamělý měsíc" v prostoru fontány v Havlíčkových sadech u akademické sochařky Kláry Klose, Labská 146, 530 02 Pardubice, IČ: 7158174394, DIČ: CZ-7158174397 v předloženém znění v celkové výši 500 000,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 30.11.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    


1009/08


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto v předloženém znění, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/02.00329 s celkovými náklady podle projektu 62 759 122 Kč z toho dotace 92,5% nejvýše však 58 052 187 Kč.Termín:       30.11.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
1010/08

                                                                                    

Rada města schvaluje

Dodatek č.1 mandátní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice jako dodavatelem služeb na zajištění zadání a administrace veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto v předloženém znění.


Termín:       30.11.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
1011/08


Rada města schvaluje

přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - krucifix, rejstř.č. ÚSKP 18439/6-4135 s celkovými náklady 485 050 Kč z toho dotace 400 000 Kč s umístěním u křižovatky na Vanice a Knířov.


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    


1012/08


Rada města schvaluje

přijetí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - sochy sv. Vavřince, rejstř.č. ÚSKP 36047/6-4107 s celkovými náklady 299 750 Kč z toho dotace 191 000 Kč.

Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             1013/08

Rada města schvaluje

záměr realizovat projekt „Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny v celkové výši 5 137 417 Kč z toho dotace 90 % .


Termín:       do 31.12. 2011

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    1014/08

Rada města bere na vědomí


vypsání veřejné zakázky Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - vybudování sběrných dvorů, zakázce bylo přiděleno evidenční číslo 60024526, zveřejněno bude na http://www.isvzus.cz/.


Termín:       do 31.12. 2011

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                             1015/08


Rada města b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.4/2008 ze dne 29.října 2008.


                                                                                             

1016/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města v časově omezeném rozpočtovém období do 31.12.2008 dle předloženého návrhu .


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       31.12.2008

1017/08

                                                                                    

Rada města s ch v a l u j e

odpis pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti dle předloženého seznamu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    


1018/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3/2008.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.11.2008

                                                                                   

1019/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2008.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.11.2008

                                                                                   

1020/08


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku za úvěr přijatý Družstvem MVMB DOMUS, IČ: 25921908 poskytnutý Komerční bankou, a.s , IČ: 45317054, ve výši 850.000,-Kč se splatností 4 roky s účelem použití na zaplacení DPH z výstavby bytových domů v roce 2000.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.11.2008

                                                                                    

1021/08


Rada města  doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města vyhlašuje

výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města na projekty v oblasti kulturních akcí pořádaných pro město Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       18.11.2008

                                                       

                                                                          

1022/08

Rada města bere na vědomí


předložené návrhy vyhlášky a místním poplatku z ubytovací kapacity a nařízení o parkovném včetně ceníku a vrátí se  k jejich projednání na příštím schůzi RM.


                                                                                    

1023/08

Rada města schvaluje

změnu Kontrolního řádu města Vysokého Mýta ze dne 05.06.2007 v příloze č. 2 dle předlohy a zároveň pověřuje tajemníka MěÚ, aby prováděl průběžnou aktualizaci příloh č. 1 a 2  tohoto kontrolního řádu.

                                                                                    

1024/08

Rada města     s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu pozemku označeného jako p. p. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností Kubík a.s.,  IČ: 25928082, se sídlem U Prašné brány 1090/2, Praha 1. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou od 01.12.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena ročního nájemného činí 131.800,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    

1025/08

Rada města     s c h v a l u j e

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě o nájmu pozemku označeného jako p. p. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností Kubík a.s.,  IČ: 25928082, se sídlem U Prašné brány 1090/2, Praha 1. Poplatek za užívání nemovitosti za období od 01.12.2006 do 30.11.2008 činí 263.600,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

                                                                                    

1026/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnost Kubík a.s.,  IČ: 25928082, se sídlem U Prašné brány 1090/2, Praha 1, za celkovou cenu 682.522,-Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       12.11.2008


                                                                                    

1027/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 286/2 v obci Vysoké Mýto a k.ú. Domoradice manželům Vlastě (nar.: 15.11.1942) a Janu (nar.: 11.09.1938), oba bytem Domoradice 56, Vysoké Mýto za celkovou cenu 8.722,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       12.11.2008


                                                                                    

1028/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002533/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2008


                                                                                    

1029/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o provedení stavby a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Čelakovského 6, Vysoké Mýto, IČ: 25923099 dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2008

                                                       

                                                                                    

1030/08


Rada města bere na vědomí


zápis z komise pro regeneraci památek a památkových zón.

                                                                                    

1031/08


Rada města bere na vědomí


informaci tajemnice ohledně přeměny zasedací síně v přízemí MěÚ na informační centrum.


                                                                                    


1032/08

Rada města bere na vědomí

informace starosty,  místostarosty a tajemnice.  


                                                                                                                                                                                  Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta