Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-35 ze dne 29.10.2008

03.11.08

 

Souhrn usnesení č. 35/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29.10.2008

990/08

                        

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 29. 10. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                             

991/08       


Rada města bere na vědomí


informace o digitalizaci kina a pronájmu vinárny Lyra.


                                                                                    


992/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 10 000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky České.

                                                                                                             

                                                                               Zodpovídá:       vedoucí OVV                                                                          Termín:     listopad 2008


                                                                                    

993/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 3 000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové.  

                                                                                                                                                                      Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                      Termín:  listopad 2008


994/08

                                                                                    

Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 12 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Lenky Kubíkové, bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na paní Lenku Zahrádkovou (nar. 31.01.1989), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008


                                                                                    

995/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeném jako p.p.č. 6/3 ostatní plocha - jiná plocha ve Vladislavově ulici.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2008

                                              


996/08


Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku ke smlouvě o zrekonstruování plastiky mezi městem Vysokým Mýtem a  Ak. sochařem profesorem Jaroslavem Kolomazníkem, Bílinská 496, 190 00  Praha 9, kterým se mění čl.III termín předání díla z data 15.11.2008 na 31.08.2009.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2008


                                                                                                      

997/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o výpůjčce v obci a k.ú. Vysoké Mýto   nebytové prostory v budově  č.p.731 na pozemku p.č. 4644/98, nebytové prostory v budově bez č.p. na pozemku p.č. 4644/144 zastavěná plocha a nádvoří a  nebytové prostory v č.p. 688 na pozemku p.č. 4644/96 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2008

                                                                                             

998/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 127/08 ze dne 17.09.2008 a to slova „manželům Erice (nar.: 04.02.1972) a Miroslavu (nar.: 17.01.1972) Blažkovým, oba bytem U Potoka 751, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto" na „panu Miroslavu Blažkovi (nar.: 17.01.1972), bytem U Potoka 751, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto".


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       12.11.2008

                                                                                    

999/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 128/08 ze dne 17.09.2008 a to slova „manželům Vlastě (nar.: 30.01.1973) a Miroslavu (nar.: 19.02.1969) Tošovským, oba bytem Voštice 109, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto" na „panu Miroslavu Tošovskému (nar.: 19.02.1969), oba bytem Voštice 109, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto".


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       12.11.2008

                                                                                    

1000/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje převod vlastnických práv na nebytovou jednotku v domě č.p. 806.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       12.11.200


                                                                                    

1001/08

Rada města bere na vědomí


rezignaci Doc.RNDr.Josefa Hynka, MBA, Ph.D. na funkci člena finančního výboru s účinností od 1.11.2008.


                                                                                    


1002/08


Rada města zřizuje

odbor kanceláře vedení města s účinností od 1.1.2009.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                          

                                                                                    

1003/08


Rada města ukládá

tajemnici vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru kanceláře vedení města.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned


                                                                                    

1004/08


Rada města schvaluje

organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto s účinností od 1.1.2009, tímto organizačním řádem se zrušuje organizační řád schválený radou města dne 20.5.2008.

                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                                                                                                               

1005/08


Rada města zřizuje


personální oddělení s účinností od 1.1.2009.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                          

                                                                                    

1006/08

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a tajemnice.  


                                                                                             


                                     


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta