Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-33 ze dne 14. 10. 2008

22.10.08

 

Souhrn usnesení č. 33/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 10. 2008936/08

                                                       

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 14. 10. 2008 dle předloženého návrhu.


        

937/08

                                                                                    

Rada města   s c h v a l u j e


přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto ve výši 54 627,05 Kč.


                                                                             Zodpovídá:          vedoucí OVV                                                                        Termín:      říjen 2008

938/08                                                                         


Rada města   s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta Klubem českých turistů, Archeologická 2256, Praha 5 - Lužiny v publikaci Atlas - turistické zajímavosti 2009.


                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       30.10. 2008

939/08                                                      


Rada města   s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č. 14 v DPS Komenského 124, p. Petru Hyksovi, nar. 22.9.1976, bytem Sedlec 14 a pí Hyksové Radce, nar. 15.11.1971, bytem Sedlec 14, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku.


                                                                  Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                                                  Termín:           ihned

                                                                 

940/08

Rada města   s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce společnosti CASADA s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dnech od 22.10. do 24.10.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.10.2008

941/08


Rada města    n e s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro pana Martina Nováka bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4664/36 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil soukromé osoby v místě trvalého bydliště.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ     Termín:           25.10.2008

942/08


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č.1020 o nájmu pozemků se společností TORO VM a.s., Hradecká 251, Vysoké Mýto a městem Vysoké Mýto, B.Smetany 92 na pozemky p.č. 2450  ostatní plocha - ostatní komunikace a p.č. 2449 ostatní  plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodů vybudování cyklostezky ke Šnakovu na části  jmenovaných pozemků v předloženém znění.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        25.10.2008     

943/08


Rada města   s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Sklenářovou (nar. 23.03.1984), bytem U Potoka 750, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marie (nar. 06.10.1956) a Miroslav (nar. 07.10.1959) Rabasovi, V Peklovcích 507, Vysoké Mýto,

3.      Jaroslava Hurytová (nar. 21.05.1982), Újezdec 54.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

944/08                                                               


Rada města   s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 16.02.1972) a Miroslavem (nar. 10.12.1966) Skoupými, oba bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Štefan Farkaš (nar. 04.01.1972), Sruby 44,

3.   Jarmila Lysoňková (nar. 14.12.1961), Hradecká 407, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       30.11.2008

945/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 856  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Magdaleně (nar. 09.10.1981) a Jiřímu (nar. 12.09.1980) Burianovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Burianovi vrátí byt č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívají v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku.                                                                                                                                                                                       Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

946/08


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 856  v  ulici Husova ani žádného jiného bytu ve  Vysokém Mýtě paní Růženě Bernardové, bytem Skořenice 100, vzhledem k tomu, že paní Bernardová nesplňuje podmínky dané ve Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/08.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       14.10.2008

947/08

                                                                 

Rada města   s c h v a l u j e


uzavřít dodatek č.1 smlouvy o dílo s  firmou Pavel Pažourek, Jiřího z Poděbrad 166, Vysoké Mýto IČ: 65681398 jako dodavatelem stavební akce: Investiční údržba domů č.p. 91 a 92 a rekonstrukce archivu Městského úřadu Vysoké Mýto na zajištění eurooken do kanceláří č.12 a č.13 v celkové výši 67 176,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.12.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


948/08


Rada města   s c h v a l u j e


smlouvu o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce: Rozšíření parkoviště v ulici Českých bratří před bytovými domy č.p. 742 - č.p. 747 ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 292 486- Kč vč. DPH. 


Termín:       do 31.12.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


949/08


Rada města    s c h v a l u j e


Uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce:  Úprava parkování před Českou poštou s.p. ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 887 045,- Kč vč. DPH.


Termín:       31.12.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


950/08


Rada města    s c h v a l u j e


zahraniční služební cestu Dr. Chalupy do Francie ve dnech 19. - 23. 10. 2008.


Termín:       ihned

Zodpovídá: tajemnice MěÚ

951/08

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice a Dr. Chalupy.


Ing. Martin   K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

Místostarosta