Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-32 ze dne 7. 10. 2008

15.10.08

 

Souhrn usnesení č. 32/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7. 10. 2008920/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 7. 10. 2008 dle předloženého návrhu.


921/08


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta pro firmu ASPIDA s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno do  připravovaného katalogu - Cestujeme po Čechách.


                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       30.10. 2008

922/08


Rada města   s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na opravy a údržbu válečných hrobů,dle předloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       ihned 

923/08


Rada města   s c h v a l u j e

Dodatek č.3 ke smlouvě č.136 mezi Městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí o nájmu nebytových prostor a pozemků


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                           Termín:       21.10.2008

924/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Mgr. Marianu Sabolovi, Vysoké Mýto ve výši 3 000 Kč na účast dcery Kristýny Sabolové na Mistrovství Evropy v šachu v Černé Hoře.

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                       Termín:      listopad 2008

925/08


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta pro firmu Helvich, vydavatelství a multimedia, Divišova 882, HK na připravovanou brožuru.


                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       30.10. 2008

926/08                                                      


Rada města j m e n u j e 

za zřizovatele jako členy Školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova paní Helenu Kejzlarovou a pana Ing. Pavla Vacka a paní Mgr. Boženu Rejlkovou jako členku Školské rady při Základní škole Knířov.


                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned

927/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku  označeného jako p.p.č. 186 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k..ú. Vanice mezi městem Vysoké Mýto a Josefem Úskobou,(nar.: 06.08.1977), bytem Vanice č.p. 16, 566 01  Vysoké Mýto,. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.11.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájemného je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 5,- Kč/m2/rok. Roční nájemné ve výši 500,-Kč bude hrazeno jednorázově vždy do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008    

928/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce firmy MOTOR HOBBY s.r.o., Dvořákova 1000, 563 01 Lanškroun na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 22.10.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       22.10.2008

929/08                                                                         

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce společnosti T-Mobile na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě organizovanou Pavlem Kozákem, Přístavní 1188/51, 107 00 Praha 7 ve dnech 8.10.- 10.10.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       08.10.2008

930/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2. ke smlouvě o nájmu a  provozování fermentační stanice č.171 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6. V předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008    

931/08


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním charitativní akce „Postavme školu v Africe", kterou organizuje společnost Člověk v tísni a Junák-svaz skautů a skautek ČR. dne  17.10.2008 od 14:00 do 17:00 na nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k charitativnímu charakteru je akce bez poplatku za zábor veřejného prostranství.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.10.2008

932/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2003830/VB/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.10.2008

933/08


Rada města     s o u h l a s í

se zajištěním smluvní pokuty blankosměnkou dle předloženého návrhu.

                  

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.10.2008

934/08                                                      


Rada města   s c h v a l u j e

platový výměr ředitele M-KLUBU p. Dr. Josefa Mlíka v navrženém znění  s účinností od  1.10.2008.

Zodpovídá:          tajemnice

                                                                           Termín:       ihned

935/08

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, Tomáškové a Hejhala.  

                                                                                                                                                                        


Ing. Martin   K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

Místostarosta