Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-29 ze dne 9. 9. 2008

18.09.08

 

Souhrn usnesení č. 29/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 9. 2008


                                              

838/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9. 9. 2008 dle předloženého návrhu.


839/08


Rada města    d o p o r u č u j e

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.1/2008

                                                                                                                                 

                                                                      Z: Ing. Svatoš

                                                                      T: ihned

840/08

                                                                          

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í  


oznámení ČSSD o konání předvolebního shromáždění na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 19.09.2008 od 15.00 do 20.00 hod.


Zodpovídá:  JUDr. Poláček

841/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 698/17 ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 698/18 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Josefu Pohorskému (nar.: 30.12.1950), bytem Lhůta 6, Vysoké Mýto za celkovou cenu 12.715,-Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

842/08                                                                         

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4710/7 ostatní plocha - neplodná půda v obci a v k.ú. Vysoké Mýto  paní Vlastě Zavřelové (nar.:11.06.1952)  bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto za celkovou cenu 50.467,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

843/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako 22/3 zahrada v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Brteč manželům Jaroslavě (nar.: 29.08.1978) a Romanu (nar.: 16.03.1974) Klofandovým, oba bytem Brteč 35, Vysoké Mýto za celkovou cenu 20.697,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

844/08


Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 4058/17, 4056/4 a 4056/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s Povodím Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové v předložené verzi


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       17.09.2008

845/08

                                                                          

Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 4056/2, 4886/1, 2191 a 4887 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s Povodím Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové v předložené verzi


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       17.09.2008

                                                                          

846/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 4812 a 4896/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s Povodím Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové v předložené verzi

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       17.09.2008

847/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002454/VB/8 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008

848/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku 4279/12 ostatní plocha - manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností NIPASS s.r.o., Kpt. Jaroše 129, Vysoké Mýto IČ: 27507564 za účelem umístění jednoho kusu reklamního zařízení (billboardu). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.10.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 15 000,-Kč za jeden kus reklamního zařízení (billboardu).

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        15.09.2008

849/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku  označeného jako p.p.č. 4288 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a panem Romanem Němcem (nar.12.06.1972), bytem Varšavská 215, Pardubice IČ: 63603578 za účelem umístění reklamního zařízení (billboard). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.10.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 15 000,-Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        01.10.2008

850/08

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním akce „Bezpečnost silničního provozu v Pardubickém kraji" na náměstí Přemysla Otakara II. dne 27.09.2008. Akci pořádá S-FIRMA, s.r.o., IČ: 27532895, se sídlem: Sv. Anežky České 32, Pardubice.  Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008

851/08                                                                         


Rada města s o u h l a s í 

s ukončením smlouvy o poskytování služby (dohodou) mezi Městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o. s., Bělehradská 513, Pardubice ke dni 21.09.2008 a s uzavřením smlouvy o poskytování služby mezi Městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 27534804, se sídlem Jungmannova 2550, 530 02  PARDUBICE od 22.09.2008  do 31.12.2008  .


                                                                           Zodpovídá:  Tomáš Salášek

                                                                           Termín:       09. září 2008

852/08                                   


Rada města   s c h v a l u j e


platový výměr řediteli Městské galerie PhDr. Pavlu Chalupovi dle předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2008.

Zodpovídá:  tajemnice

                                                                           Termín:       ihned

853/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

zprávu z valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto.                                                                          

854/08

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o.  schvaluje

přijetí úvěru pro Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. od Komerční banky, a.s. IČ: 45317054 ve výši Kč 4.542.000,-- se splatností do 2 let, za účelem pořízení vyvážecího traktoru Ponsse Buffalo.

Zodpovídá:  p. Machata

                                                                           Termín:       ihned

855/08                                                               


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o.  schvaluje


přijetí úvěru pro Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. od Komerční banky, a.s. IČ: 45317054 ve výši Kč 2.800.000,-- se splatností do 6 let, za účelem pořízení vyvážecího traktoru Ponsse Buffalo.

Zodpovídá:  p. Machata

                                                                           Termín:       ihned

856/08


Rada města    s c h v a l u j e


změnu splatnosti splátky nájemného společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:  p. Machata

                                                                           Termín:       ihned

857/08

                                                                          

Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í


zápis z mimořádné schůze dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto konané dne 3. 9. 2008.

        

858/08                                                               


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í


zápis z kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města konané dne 8. 9. 2008.

859/08


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í


informace z kontrolního výboru konaného dne 8. 9. 2008.

                                                                                             

860/08

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové a Dr. Podroužka.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta