Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2008-28 ze dne 2.9.2008

09.09.08

 

Souhrn usnesení č. 28/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.9.2008

813/08                                                                                                                                                                              

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5. 8. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                    

814/08                                                                         

                                                                             

Rada města bere na vědomí


informace o záměrech MĚSTSKÉHO KLUBU Vysoké Mýto s.r.o.
815/08                                                                                           


Rada města souhlasí


s uzavřením podnájemních smluv mezi MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., IČO 27543111, se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlská 71/IV  a TVARMETAL s.r.o., IČO 27493202 se sídlem Vysoké Mýto, V Kasárnách 912/IV a Vieroslav Mesarč, IČO 64804674, DIČ 6005200927 se sídlem Vysoké Mýto,  Talafusova 566.


                                                                                             


816/08


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

  

informaci vedoucího OVV o vedení jednotného účetnictví MŠ ve Vysokém Mýtě.


                                                                                                     Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                            

817/08

Rada města ukládá:


jednatelům obchodních společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. a Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., aby zajistili za rok 2008 provedení účetního auditu, a to prostřednictvím společnosti ZH BOHEMIA spol. s .r.o., IČ 48264784.


                                                                           Zodpovídá: Ing. M. Krejza

                                                                           Termín: 30.6.2009


                                                                                             

818/08

Rada města doporučuje:


jednatelům obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., aby zajistili za rok 2008 provedení účetního auditu, a to prostřednictvím společnosti ZH BOHEMIA spol. s r.o., IČ 48264784.


                                                                                             


819/08


Rada města doporučuje ZM

přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č.2 ke smlouvě č. 42810541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejímž předmětem je poskytnutí podpory na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto" v předloženém znění.


Termín:       30.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje820/08                                                                                           


Rada města schvaluje

smlouvu č.42810541 a dodatky č.1,2 smlouvě č. 42810541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejímž předmětem je poskytnutí podpory na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto" v předloženém znění.


Termín:       30.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


821/08


Rada města doporučuje ZM

přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

Půjčku z prostředků fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" v souladu s vyhláškou č.4/99 ve znění pozdějších změn na výměnu oken v bytových domech č.p.447-453 v ulici V Peklovcích ve výši 2 500 000,- Kč se splatností 5 let ve prospěch města Vysoké Mýto.


Termín:       30.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


        

                                                                                    


822/08


Rada města doporučuje ZM

přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

Zrušení zástavního práva bytové jednotky č. 490/1 v budově č.490-1 na parcelách č.1805 a 1806 katastrální území Vysoké Mýto vyplývajícího ze smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 9.června 2004 týkající se půjčky z  fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" poskytnuté Společenství vlastníků v domě č.p. 490-491/IV ul. Žižkova , Vysoké Mýto IĆ: 25995715.

Termín:       30.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    


823/08

Rada města doporučuje ZM

přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

zadání změny č.2 územního plánu Vysoké Mýto.


Termín:       31. 12.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


824/08

Rada města doporučuje ZM přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - kostele sv. Vavřince, spočívající v restaurování vitráží, kamenného ostění na západním a přiléhajícím průčelí na kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. 14570/6-4109, ve výši 187.146,- Kč.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             

825/08


Rada města n e s c h v a l u j e   


zrušení podmínky zaměstnaneckého poměru ve společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto pro pana Jana Zimu, vázaného k nájmu bytu č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

826/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce firmy Oriflame, spol.s r.o. Praha na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne od 17.9.2008.. Akci pořádá paní Iva Kajsrlíková, V Peklovcích 485, Vysoké Mýto. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008


                                                                                             

827/08

Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Mgr. Ivou Prudičovou, Českých bratří 743 Vysoké Mýto jako nájemce a paní Klárou Tesařovou, Košumberk 118, Luže  jako podnájemce v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008


                                                                                    

828/08


Rada města  s o u h l a s í


s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Mgr. Ivou Prudičovou, Českých bratří 743 Vysoké Mýto jako nájemce a paní Veronikou Süsserovou bytem Husova 536, Vysoké Mýto jako podnájemce v předložené verzi


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008


                                                                                             

829/08


Rada města s o u h l a s í    


s pořádáním prezentace jednotlivých organizací účastnících se Týdne multikulturního setkání na náměstí Přemysla Otakara II. na ploše o rozloze 150 m2 dne 24.09.2008 od 11:00 hod. do 17:00 hod. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       24.09.2008

                                                                                             

830/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků označených jako p. p. č. 1556/8 ostatní plocha - ostatní komunikace,  p. p. č. 1556/11 zeleň,  p. p. č. 4644/249 ostatní plocha - ostatní komunikace,  p. p. č. 4939/2 ostatní plocha - ostatní komunikace,  p. p. č. 4940/4 ostatní plocha - ostatní komunikace,  p. p. č. 4943/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za cenu 50,-Kč/m2, v ceně je zahrnutá i částka za užívání pozemků za dva roky zpětně.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

                                                                                             

831/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 4289/69 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008                                                                                    

832/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod vlastnického podílu 1/3 pozemků označených jako p. p. č. 3464/10 trvalý travní porost a p. p. č. 5213/2 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka. Město Vysoké Mýto uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008


833/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 4533/1 orná půda a 5123/1 ostatní plocha - silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a společností Eweco s.r.o., IČ: 27211924, se sídlem: Krausova 604, Praha 9 - Letňany. Ve smlouvě budou uvedeny podmínky pro uzavření smlouvy kupní:


1) Vybudování kruhové křižovatky v místě stávající křižovatky Husova x Českých bratří

2) Vybudování příjezdové komunikace k dalším pozemkům v průmyslové zóně

Platnost této smlouvy bude na dobu určitou 1 rok.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

                                                                                   

834/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 10001 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Ivanu Ševčukovi, (nar.: 23.07.1949), bytem: Vraclavská 155, Vysoké Mýto za kupní cenu 500,-Kč/m2 + náklady města.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008


                                                                                             

835/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 4875/13 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké o celkové výměře 687 m2 firmě DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO s.r.o., IČO 25953818, se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, za celkovou cenu 1 102 139 Kč. Závazek vybudovat chodníky na p.p.č. 4875/7 a oplocení v dohodnutém provedení bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 500 000 Kč. 


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       17.09.2008


                                                                                             

836/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo VB/1 mezi manželi Dagmar a Milanem Machkovými, oba bytem Vrchlického 231, Vysoké Mýto jako strana budoucí povinná z věcného břemene a městem Vysokým Mýtem jako strana budoucí oprávněná z věcného břemene dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008


                                                                                             

837/08

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice.  


                                                                                                                                                                                 


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta