Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 4.8.2020

Usnesení RM č. 2003-48 ze dne 17.12.2003

17.12.03

 
U s n e s e n í č. 48/07

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 17.12.2003

Rada města souhlasí:

897/03

souhlasí s použitím znaku města na reklamním a informačním plakátu vydaným firmou Kompakt spol. s r. o. Poděbrady.
Z: p. Felgr
T: ihned
898/03


s přidělením bytu č. 20 v č.p. 774, Nám. Naděje, Vysoké Mýto panu Petru Hynkovi, trvale bytem Wirthova 231, Vysoké Mýto.
Z: p. Ing. Holubová

899/03


s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor na parcele č. 1515/34 v k.ú. Vysoké Mýto mezi společností Služby Vysoké Mýto s.r.o. a Alterstavem s.r.o. Vysoké Mýto . Podnájem bude na dobu určitou do prodeje nemovitostí vybranému zájemci.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
900/03


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc prosinec 2003 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:

901/03

pořad schůze rady města konané dne 17.12.2003 dle předloženého návrhu.


902/03

odpisový plán MŠ Pod Smrkem bez navýšení rozpočtu pro rok 2003.

Z: pí. Jílková
T: ihned
903/03


výměnu bytu č. 16,
 Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto velikosti 2+1, který užívá pan Matoušek Jiří (nar. 4.6.1956) za byt č. 1 velikosti 2+1 v ul. V Břízkách 776, Vysoké Mýto, který užívají manželé Perkovi.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
904/03

převod užívacích práv k bytu č. 12
 , Plk. Kohouta 805, Vysoké Mýto z paní Leony Kabrielové (roz. Krejsové) na pana Jana Roušara (nar. 11.9.1980), Odbojářská 577, Vysoké Mýto.
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
905/03


uzavření nájemní smlouvy č. 102
 na část pozemku p.č.4835 o výměře 28 m2 (pozemek p.č. 4825/2 dle GP č.2603-188/2003) mezi městem Vysoké Mýto a manželi Leňovými, Erbenova 25, Vysoké Mýto. Nájem bude ve výši 5,-Kč/m2/rok a bude sjednán s účinností od 1.1.2004 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Částka za užívání pozemku za rok 2002 a 2003 ve výši 5600,-Kč bude městu Vysoké Mýto zaplacena do 31.1.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
906/03


ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.2.1995 mezi městem Vysoké Mýto a panem Vladimírem Nešporem, trvale bytem Rokycanova 574, Vysoké Mýto k 31.12.2003.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned907/03


zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. 184/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
908/03


převod užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 772, Nám. Naděje, Vysoké Mýto z MUDr. Serbákových na MUDr. Zolltana Krále (nar. 29.8.1978) a MUDr. Janu Král (nar. 28.5.1979), Vencova 59, Košice
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
909/03


tyto nájemníky:

  • byt č. 8 v č.p. 507 ul. Brandlova – Jaroslav Horáček (nar. 10.9.1972),9. května 632, Vysoké Mýto a Radka Horáčková (nar. 23.12.1979), Zámrsk 1
  • byt č. 7 v č.p. 507 ul. Brandlova – Eva Němcová (nar. 17.5.1976), Čsl. Armády 652, Vysoké Mýto
  • byt č. 7 v č.p. 508 ul. Palackého – Jan Jasanský (nar. 22.1.1974) Ležáků 670, Vysoké Mýto

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
910/03


uzavření smlouvy o nájmu pozemků č. 103 na část pozemku p.č.4644/97 o výměře 37,50 m2, část pozemku p.č. 1733/1 o výměře 5,70 m2 a pozemku p.č. 4644/89 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Vysoké Mýto. Nájem je stanoven ve výši 1746,-Kč/rok a bude splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou počínaje 1.1.2004 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Částka za užívání pozemků za rok 2002 a 2003 ve výši 3492,-Kč bude uhrazena do 31.1.2004.
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
911/03

uzavření smlouvy o provedení stavby veřejného vodovodu na pozemku p.č. 4816, 4877, 1225 a v budově č.p.116 na parcele 1225 vše v k.ú. Vysoké Mýto a dále uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto stavbu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 20,-/1m délky vodovodního řadu a kanalizační přípojky.
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

912/03

dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 29.9.1999 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a Autoklubem Karosa Vysoké Mýto dle předloženého znění.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
913/03


smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Městem Vysoké Mýto a Nemocnicí Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
914/03


s účinností ode dne 1.1.2004 nové znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto, OČ: 00196088.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
915/03


smlouvu o výpůjčce věcí mezi Městem Vysoké Mýto a Nemocnicí Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
916/03


přijetí daru od Karosa, a.s., Vysoké Mýto ve výši 5 tis. Kč.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

Rada města zrušuje:

917/03

usnesení č. 660/03 ze dne 2.10.2003 v celém znění.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

Rada města doporučuje:

918/03

zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám mateřských a základních škol dle předloženého návrhu.
Z: sl.Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned
919/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM opravuje usnesení č. 140/03 ze dne 10.9.2003 a to tak, že se v adrese Jany Dudychové slovo „Litomyšl“ nahradí slovy „Cerekvice nad Loučnou“.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
920/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení č. 183/03 ze dne 12.11.2003 a to tak, že se slova „ČMO- České a moravské obalovny, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav zastoupené jednatelem Ing. Petrem Zachem“ nahrazují slovy „ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 387 44“.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
921/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 252/02 ze dne 13.11.2002 a usnesení č. 275/02 ze dne 16.12.2002
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
922/03

ZM schválit plán zasedání ZM na rok 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města projednala:

923/03

rozšířené rozpočtové opatření č. 4/2004 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.
Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

Rada města bere na vědomí

924/03

rezignaci p. Tomáše Brzlínka, bytem Vysoké Mýto, Rokycanova 597 na funkci člena bytové komise.

925/03

závěrečnou zprávu a výsledky inventarizace na Pečovatelské službě Vysoké Mýto a Domově - penzionu pro důchodce ve Vysokém Mýtě.


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
mítostarosta