Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-26 ze dne 5.8.2008

15.08.08

 

Souhrn usnesení č. 26/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5.8.2008

684/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5. 8. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                         

685/08

               

Rada města  schvaluje


jednostranné  zvýšení  nájemného z  bytů  ve vlastnictví  Města  Vysoké Mýto

v  období  od   1.ledna  2009   do 31. prosince 2009 podle zákona č. 107/2006 Sb. a v souladu se sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb. dle předloženého návrhu.


                                                                              Zodpovídá: p. Ropek

                                                                         

                                                                                             

686/08


Rada města s c h v a l u j e   


zvýšení platového tarifu platovým postupem u p. ředitelky ZŠ Vysoké Mýto, Knířov  Mgr. Heleně Mandíkové dle předloženého návrhu.


                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

                                                                                                                                

687/08


Rada města s c h v a l u j e   


odměnu při odchodu do starobního důchodu paní ředitelce MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto Jaroslavě Jílkové v navržené výši.

.       

                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

                                                                          

                                                                                                               

688/08


Rada města: s ch v a l u j e

vyřazení movitého majetku města,dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       19. srpna 2008

                                                                                                                                     

689/08


Rada města s c h v a l u j e


přijetí neinvestiční dotace ve výši 30 000  Kč na 9. ročník Mezinárodních partnerských dnů Vysoké Mýto 2008.                                     

                                                                                                        Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                       Termín:      srpen 2008

                                                                                    

690/08


Rada města s c h v a l u j e


přijetí neinvestiční dotace ve výši 20 000,--  Kč na Týden hudby 2008. Grant je určen pro M-klub Vysoké Mýto.

                  

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      srpen 2008


                                                                          

691/08


Rada města s c h v a l u j e


přijetí neinvestiční dotace ve výši 170 000,--  Kč na výstavu Stvoření světa Jeana Effela pořádanou ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli v roce 2008. Dotace je určena pro Městskou galerii Vysoké Mýto.


                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                      Termín:      srpen 2008


                                                                                                                                                     

692/08


Rada města s c h v a l u j e

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Mateřskému centru - Centru pro rodinu Kujebáček, o. s ve výši 3 000,-- Kč na tvorbu internetových stránek.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       srpen 2008


                                                                                             

693/08


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924 a pí Petrovou Markétou, nar. 23.10.1928, bytem č. 8 v DPS Javornického 432.


                                                                               Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                          Termín:      ihned


                                                                                             

694/08


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s paní Evou Bezákovou, nar. 8.6.1956, bytem č. 4 v DPS Komenského 124.


                                                                                 Zodpovídá:  Ing. Fajglová

                                                                           Termín:        ihned


                                                                                             

695/08


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. bytu č. 106 v DPS Litomyšlská 50, pí Francové Libuši, nar. 27.2.1934 bytem Komenského 158, Vysoké Mýto, a  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  Ing. Fajglová

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

696/08       


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. bytu č. 131 v DPS Litomyšlská 50, pí Fišerové Drahomíře, nar. 30.12.1933, bytem Sadová 938, Česká Třebová, a  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení bytu je přihlášení k pobytu na  adrese DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  Ing. Fajglová

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

697/08


Rada města schvaluje


smlouvu o dílo s  firmou Pavel Pažourek, Jiřího z Poděbrad 166, Vysoké Mýto IČ: 65681398 jako dodavatelem stavební akce: Investiční údržba domů č.p. 91 a 92 a rekonstrukce archivu Městského úřadu Vysoké Mýto v celkové výši 1 684 315,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 8.8.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


698/08


Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s  firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: „Přechod v ulici Jeronýmova u ZUŠ ve Vysokém Mýtě v celkové výši 478 251,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31.8.2008:"


Termín:       do 6.8.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


699/08


Rada města schvaluje


smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Žerotínova ve Vysokém Mýtě v celkové výši 226 100,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.08.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


700/08


Rada města schvaluje


smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Slunečná ve Vysokém Mýtě v celkové výši 232 050,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.08.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
701/08


Rada města schvaluje


smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě v celkové výši 214 200,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.08.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


702/08


Rada města schvaluje


smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Lidická ve Vysokém Mýtě v celkové výši 226 100,- Kč včetně DPH..


Termín:       do 31.08.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
703/08                                                                                           


Rada města bere na vědomí

informace ze zápisu stavební komise ze dne 03.07.2008.


Termín:       ihned

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             

704/08

Rada města jmenuje


hodnotící komisi a zároveň komisi pro otevírání obálek podle § 71 odst.3) zákona č.137/2006 Sb. Pro posouzení a hodnocení výběrového řízení na zhotovitele akce „Optimalizaci odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto a Infrastrukturu pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě" v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města (Ing. Roman Baťa, zastupitel města )

Člen komise - Mgr. Jaroslav Špajs              (Ing. Miloš Popelář)

Člen komise - Ing. Veronika Richtrová        (Ing. Stanislava Jetmarová)

Člen komise - Ing. Jindřich Svatoš              ( Pavel Dvořák)

Člen komise - Ing. František Eliáš               (Marcela Kubešová)


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                  

                                                                 

705/08

Rada města schvaluje


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 078/03/2008 s firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Boženy Stárkové 650/6, 156 00 Praha 5 Zbraslav, IČ: 27118436 na akci „Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice (soudu) Vysoké Mýto" v předloženém znění.


Termín:       do 31.08.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
706/08

                                                                                             

Rada města bere na vědomí


získání dotace na Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto v celkové výši 963 900,- Kč.


Termín:       do 31.03.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                             

707/08

Rada města schvaluje


Zajištění architektonická studie Botanické zahrady ve Vysokém Mýtě dle předložené cenové nabídky u Ing. Zdeňka Sendlera, Česká 6, 602 00 Brno IČ: 12189391.


Termín:       do 31.12.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


708/08

Rada města schvaluje


zajištění rozpracování návrhu „Osamělý měsíc" v prostoru fontány Havlíčkových sadech s vodním prvkem v předloženém znění včetně rozpočtu u Klára Klose,Labská 146, 530 02 Pardubice, DIČ: CZ-7158174397.


Termín:       do 30.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


709/08                                                                                           


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 598/08 ze dne 24.06.2008.


         Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                           


710/08

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Pekařem (nar. 12.10.1951), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

711/08


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 599/08 ze dne 24.06.2008.


         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                    

712/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 28.02.1974) a Marcelou (nar. 14.11.1979) Giňovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2008. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             


713/08


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 16 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanu (nar. 19.07.1960) Giňovým, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Giňovi vrátí byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

714/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 3397/14 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto pan Janu Vomáčkovi (nar.: 05.12.1979), bytem 9. května 812, Litomyšl a paní Dagmar Pražákové (nar.: 14.06.1982), bytem nám. Přemysla Otakara II. 193, Vysoké Mýto, každému ½ vlastnického podílu. Za kupní cenu 14.847,-Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008


                                                                                             

715/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 4014/16 orná půda a 4014/17 orná půda vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto o vlastníka.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008


716/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemků označených jako p. p. č. 2553/10 ostatní plocha - jiná plocha, p. p. č. 2553/11 trvalý travní porost, p. p. č. 2553/12 ostatní plocha - jiná plocha, p. p. č. 2553/13 ostatní plocha - jiná plocha, p. p. č. 2553/14 ostatní plocha - manipulační plocha a přístřešku na pozemku označeném jako p. p. č. 2553/10 ostatní plocha - jiná plocha, vše v obci a katastrálním území Vysoké Mýto od vlastníka.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008

                                                                          

717/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 274/1 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu zachování stávajícího stavu zeleně v Havlíčkových sadech.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008

                                                                                                                

718/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 219/07 a 221/07 ze dne 12.12.2007 a usnesení č. 17/08 ze dne 19.03.2008.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008


                                                                                             

719/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 1970/10, 1173/4, 1173/8, 1173/12, 1173/13 a 1173/14, 4666/302, 4668/62, 4922/5 5472 a 5473/1 včetně staveb na pozemcích 5472 a 5473/1  vše v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Vysoké Mýto, IČ: 00046248, se sídlem Fügnerova 5, Vysoké Mýto a pozemků p.č. 4644/83, 4644/84, 4644/85, 4644/86, 4644/87 vše v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008


                                                                                             

720/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku označeného jako p. p. č. 2917 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008


                                                                                             

721/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 1982/1 ostatní plocha ostatní komunikace a pozemku označeného jako p. p. č. 1982/2 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008


                                                                                             

722/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny částí pozemku označeného jako p. p. č. 698/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008

                                                                                             

723/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 4710/1 ostatní plocha - neplodná půda v obci a v k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008


                                                                                             

724/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 4288 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a v k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008

                                                                                    

                                                                                             

725/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného p. p. č. 22/1 zahrada v obci Vysoké Mýto a v k.ú.Brteč v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008


                                                                                             

726/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku označeného jako p. p. č. 1981/2 ostatní plocha - jiná plocha 1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění plechové garáže pro záložní sanitní vůz za stávajícím objektem záchranné služby mezi městem Vysokým Mýtem  a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IČ: 69172196, se sídlem: Průmyslová 450, Pardubice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.09.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

727/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Č: IV-12-2002158-802/VB/34, Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, 20 x RD -Knn se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

728/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2003993/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

729/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo Č: IE-12-2002393/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

730/08


Rada města     s o u h l a s í

s úpravami nájemného za nebytové prostory v majetku města a to:

Lékaři    -                                                                     500,-- Kč/m2/rok

         Školská zařízení a zařízení pro volný čas dětí            190,--  Kč/m2/rok

         Restaurace a služby (mimo domu č.p. 74 v Domoradicích) 800,-Kč/m2/rok

         Dům č.p.74 Domoradice                                                      100,-Kč/m2/rok

         Garáže                                                                                   500,-Kč/m2/rok

V každé nové smlouvě bude článek o zvyšování nájemného o inflaci.

U stávajících smluv, kde není uvedeno zvyšování nájemného na základě inflace, budou uzavřeny dodatky.

        

                                                                 

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

731/08


Rada města     n e s ch v a l u j e

pronájem části pozemku označeného jako p. p. č. 1982/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké.                                                                      

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008


                                                                                             

732/08


Rada města     n e s o u h l a s í

s trvalým vyhrazením parkovacího místa v ul. Komenského ve Vysokém Mýtě před domem č.p. 93.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008

                                                                                                               

733/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje předkupního práva pro město Vysoké Mýto na dobu 5 let od zapsání kupní smlouvy do KN na bytovou jednotku 7/493 vč.p. 493, ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008

                                                                          

734/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním osvětové zdravotní akce v péči o zrak na náměstí Přemysla Otakara II. dne 19.08.2008. Akci pořádá paní Alena Boháčová, bytem 17.listopadu, Vysoké Mýto. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008

                                                                          

                                                                                    

735/08


Rada města  n e s o u h l a s í

s pořádáním řemeslných trhů na nám. Přemysla Otakara II. ve dnech 23.09., 14.10., 18.11. a 09.12.2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008


                                                                                             

736/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy č. 187 o nájmu nemovitostí (budova č.p. 69 na pozemku označeného jako p. p. č. 1187/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku, č.p. 70 na pozemku označeného jako p. p. č. 1188 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, udovy č.p. 71 na pozemku označeného jako p. p. č. 1189 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, část (vlastnický podíl 1393/2500) budovy č.p. 72 na pozemku označeného jako p. p. č. 1193/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně části (vlastnický podíl 1393/2500) pozemku, č.p. 281 na pozemku označeného jako p. p. č. 1280/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, bez č.p. na pozemku označeného jako p. p. č. 1187/3 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, bez č.p. na pozemku označeného jako p. p. č. 1190 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemků označených jako p. p. č. 1191/1 zahrada, p. p. č. 1191/2 zahrada, p. p. č. 1278/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 1279/2 zastavěná plocha a nádvoří a p. p. č. 1280/3 zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto 1981/2 ostatní plocha - jiná plocha  v obci a k.ú. Vysoké Mýto) za účelem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci a pořádání kulturních produkcí a zábav mezi městem Vysokým Mýtem  a MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 27543111, se sídlem: Litomyšlská 71, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 05.08.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 600.000,-Kč bude hrazeno měsíčně po 50.000,-Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008                                                                                             

737/08


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním preventivní zdravotní akce pro širokou veřejnost „Liga proti rakovině" na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě ve dnech 06.10. a 07.10.2008. Akci pořádá Arcadia Praha s.r.o., se sídlem U Nikolajky 5/833, Praha 5.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008738/08                                                                                           


Rada města  s o u h l a s í


s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství společnosti Arcadia Praha s.r.o., se sídlem U Nikolajky 5/833, Praha 5 za pořádání preventivní zdravotní akce pro širokou veřejnost „Liga proti rakovině" ve výši 6.100,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008

                                                                                             

739/08


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním předvolební akce Občanské demokratické strany na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 07.10.2008.  Odpovědná osoba je paní Markéta Krčková, bytem Husova 150, Brandýs nad Orlicí. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2008


                                                                                             

740/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny  pozemku označeného jako p. p. č. 4533/1 orná půda a části pozemku označeného jako p. p. č. 5123/1 ostatní plocha - silnice vše v obci a v k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008741/08

Rada města bere na vědomí

zánik členství Mgr. Vondráčka a PaedDr. Podroužka ve školské radě při ZŠ  Vysoké Mýto,  Jiráskova , vzhledem k tomu,  že ke dni 31.8.2008 končí tříleté funkční období. 

742/08

Rada města souhlasí

s konáním příštího zasedání RM ve středu dne 27.8.2008.

                                                                                             

743/08

Rada města schvaluje

zahraniční studijní cestu pro jednatele společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  p. Bohumíra Machatu do Maďarska a Rumunska ve dnech 29.9. - 4. 10. 2008.

                  

744/08                                                                        

Rada města schvaluje

služební zahraniční cestu do Kodaně pro starostu Ing. Martina Krejzu na mezinárodní konferenci pořádanou The German Marshall Fund of the United States ve dnech 23. - 26. října 2008.

                                                                                             

745/08

Rada města schvaluje

dotaci ve výši 10 tis. Kč pro INTERNATIONAL SPORTS MARKETING s.r.o., Zahradní 9, 793 99 Osoblaha.746/08                                                                                           

Rada města schvaluje

použití městského znaku na propagační materiály společnosti INTERNATIONAL SPORTS MARKETING s.r.o. Pardubice.

                                                                                             

747/08

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.  

                                                                                             

748/08


Rada města jmenuje


ředitele společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. p.  Zdeňka Pohorského, bytem Fibichova 318, Vysoké Mýto členem kulturní komise.


                                                                                                                                                                                                                                                    


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta