Usnesení RM č. 2003-46 ze dne 9.12.2003

09.12.03

 
U s n e s e n í č. 46/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 9.12.2003Rada města souhlasí:

862/03


s udělením státního občanství ČR Peteru Kiššovi,, nar. 03.12.1980, bytem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Mládežnická čp. 409.

Z: pí. Radmila Pacltová
T: ihned


Rada města schvaluje:

863/03

pořad schůze rady města konané dne 9.12.2003 dle předloženého návrhu.

864/03

odměny ředitelům ZŠ a MŠ Vysoké Mýto do výplaty za měsíc prosinec 2003 dle upraveného návrhu.

Z: sl.Bc.KateřinaRejentová
T: ihned
865/03


zařazení ředitelů základních a mateřských škol Vysokého Mýta do platových tříd a stupňů dle předloženého návrhu od 1.1.2004.


Z: sl.Bc.KateřinaRejentová
T: ihned
866/03

splatnost kupní ceny u prodeje pozemku parc.č. 4128/211 v k.ú. Vysoké Mýto manž. Motyčkovým, Puškinova 491, Vysoké Mýto do 30.04.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


867/03

platový výměr pro ředitelku Městské knihovny Vysoké Mýto p. Ing. Dagmar Sabolčíkovou dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2004.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
868/03


platový výměr pro ředitele Městské galerie Vysoké Mýto p. PhDr. Pavla Chalupu dle upraveného návrhu s účinností od 1.1.2004.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
869/03


zveřejnění záměru města Vysokého Mýta pronajmout, prodat , popř. pronajmout s následnou koupí tyto pozemky včetně staveb na nich umístěných: pozemky parc.č. 1515/34, 1515/35, 1515/36, 1515/37, 1515/38, 1515/39, 1515/40, 1515/45, 1515/46, 1515/47, 1515/48, 1515/49, 1515/68. Ve zveřejnění záměru bude uvedena informace o možnosti prodat uvedené nemovitosti až po datu 10.1.2011. Dále pronajmout, prodat, popř. pronajmout s následnou koupí pozemky včetně staveb na nich umístěných parc.č.: 1515/65, 5499, 5501 a pozemek parc.č. 5500 vše v k.ú. Vysoké Mýto. Ve zveřejnění bude uvedena povinnost uchazečů předložit závazný podnikatelský plán, vztahující se k nabízeným nemovitostem a nabídková cena.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
870/03


zveřejnění informace o možnosti prodeje pozemků parc.č.4664/72 a 4664/73 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
871/03


dotaci občanskému sdružení Slunce svítí pro každého Vysoké Mýto ve výši 15 tis. Kč na úhradu prosincové mzdy zaměstnance sdružení.

Z: sl.Bc.KateřinaRejentová
T: ihned

872/03


platový výměr pro ředitele TS Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše dle předloženého návrhu.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
873/03

platový výměr pro ředitele M-klubu Vysoké Mýto PaedDr. Josefa Mlíku dle pozměněného návrhu.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
874/03


platový výměr pro ředitelku Nemocnice Vysoké Mýto Ing. Ivanu Urešovou dle předloženého návrhu města.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města doporučuje:

875 /03


zastupitelstvu města ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2004 dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
876/03

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.4/2003.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
877/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ :

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
878/03


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 1/2003 :

Zajištění splácení úvěru zřízením zástavního práva na bytových jednotkách ve výlučném vlastnictví Společenství vlastníků v domě čp. 490 - 491 ul. Žižkova, Vysoké Mýto, IČO 25995715, se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Žižkova 490/IV mezi Městem Vysokým Mýtem a Společenstvím vlastníků na bytových jednotkách číslo 490/1 až 490/7 a 491/1 až 491/6, včetně odpovídajících podílů na spol. částech domů a pozemcích nacházejících se v budově čp. 490, 491, stojících na pozemcích p.č. 1805,1806 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned878/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružení za účelem společné výstavby a provozování bytových domů čp. 817, 818 mezi Městem Vysokým Mýtem a Družstvem MVMB DOMUS, ve kterém bude finanční vklad Města Vysokého Mýta ve formě vlastních investičních prostředků navýšen o 51 % z ceny víceprací a finanční vklad Družstva MVMB DOMUS ve formě vlastních investičních prostředků navýšen o 49 % z ceny víceprací. Vícepráce celkem činí 464 814,- Kč.
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned

879/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva na bytový dům čp. 450 až 453, V Peklovcích, Vysoké Mýto na p.p.č. 4668/51, 4668/50, 4668/49, 4668/48 v k.ú. Vysoké Mýto ve výlučném vlastnictví města Vysokého Mýta, mezi městem Vysokým Mýtem jako zástavcem a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 jako zástavním věřitelem zajištění pohledávky ve výši 12,8 mil. Kč, představující poskytnutou dotaci na výstavbu bytového domu Plk. Kohouta 804 – 806, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned
880/03

ZM vydat


Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned
881/03


ZM vydat


Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned

882/03


ZM vydat


Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned
883/03


ZM vydat

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned

Rada města nesouhlasí:

884/03

s poskytnutím dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočce Česká Třebová, neboť na letošní rok byla již dotace poskytnuta. Pro možné poskytnutí dotace od Města Vysoké Mýto na rok 2004 je nutné zaslat žádost v příštím roce.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města jmenuje:

885/03

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akce „Průhony III.etapa – vodovod, Průhony III.etapa – kanalizace, Průhony III.etapa – komunikace a veřejné osvětlení“ ve složení :
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Václav Sadílek, Lubomír Dostál, Dagmar Šaldová (náhradníci Jiří Kovařík, Ing. František Zima, Milan Pokorný, Vladislav Bobela, Zdeňka Vobejdová).
Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
T: ihned886/03

zástupce do konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě místostarostu p. Ing. Martina Krejzu (náhradníka starostu p. Bohuslava Fencla).
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města bere na vědomí:

887/03

oznámení PaedDr. Augustina Andrleho o konání shromáždění dne 17.12.2003 od 15.00 hod. do 16.30 hod. na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.


888/03

informace starosty a místostarosty.


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
mítostarosta