Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2003-45 ze dne 2.12.2003

02.12.03

 
U s n e s e n í č. 45/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 2.12.2003


Rada města souhlasí:

846/03

s tím, aby Městská knihovna ve Vysokém Mýtě byla i nadále organizační složkou města Vysokého Mýta.


Z: p. Ing. Sabolčíková


847/03

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc listopad 2003 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
Rada města schvaluje:

848/03

pořad schůze rady města konané dne 2.12.2003 dle předloženého návrhu.


849/03

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23 o nájmu uzavřené dne 31.10.2002 mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Blažkem, Ostrovní 1263, Choceň. Dodatkem se mění účel pronájmu nebytového prostoru z prodeje tiskovin a tabákových výrobků na prodej dárkových a upomínkových předmětů.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned850/03

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 19.7.1996 mezi městem Vysoké Mýto a Františkem Kubíkem, Na Karlově 54, Vysoké Mýto k 1.1.2001.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

851/03

informace starosty a místostarosty.


852/03

stav pohledávek města.
Rada města doporučuje:

853/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení zastupitelstva města č. 118/01 ze dne 19.9.2001 v celém znění.


Z: p. Ing. Holubová854/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4553/2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10.


Z: p. Ing. Holubová
855/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v č.p. 677 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě obálkovou metodou. Nejnižší prodejní cena bude stanovena dle znaleckého posudku.


Z: p. Ing. Holubová


856/03

ZM ke schválení změnu splatnosti druhé splátky kupní ceny bytu ve výši 36.896,-Kč vyplývající z kupní smlouvy ze dne 25.5.1998 o převodu vlastnictví k bytu k datu 5.12.2003.


Z: p. Ing. M. Zima
Rada města zrušuje:

857/03

usnesení rady města č. 411/02 ze dne 26.6.2002 v celém znění.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města jmenuje:

858/03

do funkce člena sociálně-zdravotní komise p. Ing. Ivetu Fajglovou, vedoucí odboru sociálních služeb.

Z: p. Pohorská

Rada města rozhodla:

859/03

v souladu s bodem č. 2 schváleného Harmonogramu k převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem o organizační změně v Nemocnici Vysoké Mýto, která bude započata dne 19.12.2003 a která spočívá v postupné přeměně tohoto lůžkového zdravotnického zařízení z nemocnice s akutními lůžky v nemocnici následné péče a ve snížení stavu zaměstnanců příspěvkové organizace města Vysoké Mýto Nemocnice Vysoké Mýto odpovídajícím změně jejich úkolů, a to dle limitů uvedených v bodě 2. schváleného Harmonogramu. Rada města ukládá ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto provést tuto organizační změnu v Nemocnici Vysoké Mýto tak, aby k 31.3.2004 nebyly překročeny uvedené limity a průběžně Radu města informovat o plnění tohoto usnesení.


Z. Ing. Urešová
T. průběžněRada města ukládá:

860/03

v souladu s bodem č. 6 schváleného Harmonogramu k převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto předložit návrh smlouvy mezi městem Vysoké Mýto a jím zřizovanou příspěvkovou organizací Nemocnice Vysoké Mýto o bezúplatném převodu veškerého movitého majetku, který je ve vlastnictví této příspěvkové organizace a který je touto příspěvkovou organizací evidován v účetnictví, dnem 1.1.2004 do vlastnictví města Vysoké Mýto.

Z. Ing. Urešová
T. 10.12.2003


861/03

v souladu s bodem č. 6 schváleného Harmonogramu k převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto předložit návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysoké Mýto a jeho příspěvkovou organizací Nemocnice Vysoké Mýto (§ 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník),
na jejímž základě bude majetek vymezený v předchozím usnesení (a další majetek ve vlastnictví města Vysoké Mýto využívaný pro potřeby Nemocnice

Vysoké Mýto v hodnotě přibližně dalších 6 mil. Kč) dnem 1.1.2004 předán městem Vysoké Mýto jeho příspěvkové organizaci Nemocnice Vysoké Mýto do bezúplatného užívání, a to na dobu neurčitou. Ve smlouvě o výpůjčce výslovně uvést, že tuto smlouvu (s výjimkou převodu na jejím základě užívaného majetku do vlastnictví Pardubického kraje) nelze ukončit přede dnem 1.4.2006.

Z. Ing. Urešová
T. 10.12.2003

Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta