Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2003-43 ze dne 18.11.2003

18.11.03

 
U s n e s e n í č. 43/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 18.11.2003

Rada města souhlasí:

809/03

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Pražská 58, Vysoké Mýto jako zhotovitele „Bytový dům Vysoké Mýto, č.p. 815/IV“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


810/03

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou První litomyšlská stavební spol. s r.o, Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl jako zhotovitele akce „Dům s pečovatelskou službou, 40 bytových jednotek Vysoké Mýto“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


811/03

se záborem veřejného prostranství pro p. Tomáše Valka – Orsej, Vladislavova 72, Vysoké Mýto na Nám. Přemysla Ot. II. za účelem prodeje vánočních stromků, jmelí, teplých nápojů a předmětů s vánoční tématikou. Poplatek bude vyměřen dle vyhlášky.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


Rada města schvaluje:

812/03

pořad schůze rady města konané dne 18.11.2003 dle předloženého návrhu.813/03

odpisový plán účetních odpisů majetku svěřeného do správy organizaci MŠ Lidická Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p. Nováková
ředitelka MŠ
Lidická


814/03

odpisový plán účetních odpisů majetku svěřeného do správy
organizaci MŠ Kamarádi Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Z: p. Mgr. Štindlová
ředitelka MŠ
Kamarádi815/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny podílu ve výši 4/12 z celku pozemků p.č. 8 a 408 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


816/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu, prodeje, výpůjčky části pozemků p.č. 1733/1, 4644/97, 4644/89 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


817/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostorů v č.p. 10 na st.p. 22 v k.ú. Brteč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned818/03

směnu bytů mezi panem Františkem Novákem (nar.26.10.1975) trvale bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto, č. bytu 3 velikosti 2+1 a slečnou Zdeňkou Machálkovou (nar. 16.4.1977), trvale bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto, č. bytu 11, velikosti 3+1.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned819/03

převod užívacích práv k bytu č. 10, ul. V Břízkách 777, Vysoké Mýto z paní Hany Schäfer na pana Františka Zavadského (nar. 29.9.1970), trvale bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned820/03

uzavření nájemní smlouvy č. 1009 mezi městem Vysoké Mýto a panem Zdeňkem Svobodou, Vanice 18, Vysoké Mýto na pronájem p.p.č. 71/1 v k.ú. Brteč za účelem sportování a využití volného času dětí. Nájem bude na dobu neurčitou počínaje 1.1.2004 ve výši 1000,-Kč/rok a bude hrazeno do 30.6.příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


821/03

garanci města Vysokého Mýta pro realizaci projektu umístění pamětní desky padlým důstojníkům a poddůstojníkům vysokomýtské posádky v době druhé světové války.

Z: p. Ing. Krejza


Rada města projednala:

822/03

a schvaluje plán práce a složení hlavní inventarizační komise a ukládá
:

1. Zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi
Z: vedoucí odborů MěÚ
ředitelé organizací a organizačních složek
T: do 5.12.2003


2. Výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu předložit radě města


Z: předseda HIK
T: do 31. března 2004
Rada města bere na vědomí:

823/03

změnu plánu kontrolního výboru na rok 2003, vypouští z plánu práce na IV. čtvrtletí roku 2003 kontrolu ve společnosti VAK s.r.o. Vysoké Mýto.

824/03

informaci o projektu umístění pamětní desky padlým důstojníkům a poddůstojníkům vysokomýtské posádky v době druhé světové války.
Rada města doporučuje:

825/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4216/1 v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví státu ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10 na Město Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová826/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1126/3 v k.ú. Vysoké Mýto Josefu a Věře Kymrovým, Škrétova 31, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová


827/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM nesouhlasí s předloženým návrhem družstva Nový Domov, Gen.Svatoně
732/IV, Vysoké Mýto na vypořádání spoluvlastnických podílů na č.p. 780-783 a č.p. 773-775 ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová

Rada města odkládá:

828/03

schválení odpisového plánu MŠ Pod smrkem Vysoké Mýto.

Z: p. Jílková
ředitelka MŠ829/03

žádost p. Drahoslava Nováka, U Potoka 755, Vysoké Mýto a p. Miroslava Popelky, V Peklovcích 479, Vysoké Mýto na příští zasedání RM.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města odvolává:

830/03

p. Bc. Jana Kopeckého z funkce ředitele Domova - penzionu pro důchodce Vysoké Mýto k 30.11.2003.

Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města nesouhlasí:


831/03

s poskytnutím dotace České abilympijské asociaci Pardubice, neboť na letošní rok byla již dotace poskytnuta.

Z: p. Pohorská
T: ihned

Rada města ukládá:

832/03

řediteli TS Vysoké Mýto provést údržbu prostoru mezi Prokopovou ulicí a Nemocnicí Vysoké Mýto – LDN.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


833/03

starostovi jednat s firmou RENGL o ukončení smlouvy o nájmu plakátovacích ploch ze dne 7.4.2003 dohodou, v případě neuzavření dohody do 28.11.2003 podat výpověď.

Z: p. Fencl
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta