Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 4.8.2020

Usnesení RM č. 2003-42 ze dne 12.11.2003

12.11.03

 
U s n e s e n í č. 42/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 12.11.2003


Rada města souhlasí:

793/03

s poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,-- Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí na pořádání 35. ročníku ankety „ O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí“.


Z:Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned
Rada města schvaluje:

794/03


pořad schůze rady města konané dne 12.11.2003 dle předloženého návrhu.

795/03


předložený organizační řád MěÚ Vysoké Mýto s účinností od 1.12.2003.


Z: Ladislava Pohorská
T: 1. 12. 2003
796/03


přijetí daru od firmy ECOTEX ve výši Kč 70.000,-- určených na krytí nákladů s pořádáním výstavy z cyklu Světy, díl III. v Městské galerii Vysoké Mýto.


Z: Dr.Pavel Chalupa
T: ihned
Rada města projednala:

797/03

rozšířené rozpočtové opatření č. 3/2003 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.

Z: Ing. Michal Zima
T: ihned
Rada města doporučuje:798/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí překlenovacího úvěru Stavebnímu bytovému družstvu HORIZONT, IČ: 25952617 Vysoké Mýto, gen. Svatoně 727/IV ve výši 1.500.000,- Kč s úrokem 4,5 % p.a. na financování výstavby půdních vestaveb v čp. 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 517, 518, 356, 357 ve Vysokém Mýtě. Půjčka bude splacena do konce měsíce února 2004. Podmínkou poskytnutí překlenovacího úvěru je splacení jistiny úvěru a úroků z úvěru, který město poskytlo družstvu na základě Smlouvy o úvěru ze dne 15.7.2002.


Z: Ing. Michal Zima
T: ihned


799/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje tuto změnu usnesení ZM konaného dne 10.9.2003 č. 136/03 v odstavci 3. V textu „na bytové jednotce 7/507 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a pozemku parc.č. 812“ a v textu „na bytové jednotce 8/507 včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a pozemku parc.č. 812“ nahradit text parc.č. 812 textem parc.č. 811.

Z:Ing.Oldřich Pavelka
T: ihned


800/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s návrhem RM nepokračovat v rozpravě o převodu zřizovatelství Nemocnice Vysoké Mýto, protože tato záležitost byla dostatečně prodiskutována na minulých zasedáních ZM a na rozšířeném jednání RM.


Z: Ing. Martin Krejza
T: ihned801/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Rámcovou dohodu mezi městem Vysoké Mýto a Pardubickým krajem o uzavření budoucí smlouvy o prodeji podniku – nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Vysoké Mýto – mezi příspěvkovou organizací města Vysoké Mýto Nemocnice Vysoké Mýto a příspěvkovou organizací Pardubického kraje Vysokomýtská nemocnice dle předloženého návrhu. Termíny v návrhu obsažené budou upraveny po vzájemné dohodě.


Z: Ing. Martin Krejza
T: ihned
802/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM ukládá RM přepracovat Harmonogram potřebných kroků k převzetí Nemocnice Vysoké Mýto Pardubickým krajem tak, aby se případný převod Nemocnice Vysoké Mýto mohl uskutečnit v nejbližším možném termínu.


Z: Ing. Martin Krejza
T: ihned

803/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení ZM č. 159/03 ze dne 10. 9. 2003.


Z: Ing. Martin Krejza
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

804/03

Prohlášení starostů měst ze dne 10. 11. 2003 dle předloženého znění.


805/03

informace starosty a místostarosty.


Rada města jmenuje:

806/03

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci „Bytový dům 13 b.j. čp. 815 ul. V Peklovcích, Vysoké Mýto“ ve složení :
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Jiří Ropek, Ing. Václav Sadílek, Lubomír Dostál (náhradníci Jiří Kovařík, Dagmar Šaldová, Milan Pokorný, Vladislav Bobela, Zdeňka Vobejdová).

Z:Ing.Oldřich Pavelka
T: ihned
Rada města zrušuje:

807/03


organizační řád MěÚ Vysoké Mýto ze dne 12.5.2003 ke dni 30.11.2003.


Z:Ladislava Pohorská
T: 30. 11. 2003
Rada města ukládá:


808/03

p. místostarostovi Ing. Martinovi Krejzovi přednést návrh usnesení týkajících se převodu zřizovatelství Nemocnice Vysoké Mýto na Pk na zasedání ZM dne 12. 11. 2003.

Z: Ing. Martin Krejza
T: ihned

Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta