Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2003-40 ze dne 4.11.2003

04.11.03

 
U s n e s e n í č. 40/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 4.11.2003

Rada města souhlasí:

768/03

se zasláním propagačních materiálů města Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR klub „Radost“ Prostějov.

Z: p. Pohorská
T: ihned


Rada města schvaluje:

769/03

pořad schůze rady města konané dne 4.11.2003 dle předloženého návrhu.


770/03

zveřejnění informace o možnosti pronájmu těchto nebytových prostor v č.p. 71 v ulici Litomyšlská :
přízemí: 5 místností 104,61 m2
1 WC 5,36 m2
1.patro 3 místnosti 117,26 m2
1 schodiště 16,80 m2
1 ochoz 35,64 m2
celkem 279,67 m2


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

771/03

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Pražská 53, Vysoké Mýto dle předloženého znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

772/03

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 1.4.1997 mezi Městem Vysoké Mýto a panem Zdeňkem Jílkem, Odbojářská 463, Vysoké Mýto k 31.12.2003.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned773/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu či výpůjčce části pozemku p.č.4835 v k.ú Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


774/03

uzavření smlouvy o dílo č. DIL/74/2003 s firmou EXPRIT, spol. s r.o. na „Programové vybavení pro vedení spisové služby“ dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihned
Rada města doporučuje:

775/03

ZM schválit „Zásady města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města“ s úpravou v Úvodním ustanovení v bodě 1 takto:
tyto zásady upravují způsob poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta občanským sdružením, fyzickým osobám, popř. dalším subjektům dlouhodobě působícím na území města.

Z: sl. Bc. Rejentová

776/03

ZM přijmout toto usnesení:
a) ZM zrušuje usnesení č. 88/03 ze dne 11.6.2003 v celém znění
b) ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1515/87 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1515/88 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Pavla Kořínka, Jiráskova 350, Vysoké Mýto s doplatkem rozdílu výměry 126 m2 ve výši 200,-Kč/m2 + náklady města.


Z: p. Ing. Holubová777/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku č. 2946/35 o výměře 64 m2 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Chourovým , Na Stráni 244, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová778/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 4289/93 a části pozemku p.č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová


779/03

ZM přijmout toto usnesení:
a) ZM zrušuje usnesení č. 127/02 ze dne 2.7.2002 v celém znění.
b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.4553/1 a 4553/3 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem budoucího využití území ve prospěch rozšíření zaměstnanosti ve městě od ČR – Ministerstva obrany


Z: p. Ing. Holubová780/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje opravu usnesení č. 252/02 ze dne 13.11.2002 tak, že slova „ostatní plocha“ u pozemku p.č. 1515/47 se nahrazují slovem „sklad“.

Z: p. Ing. HolubováRada města bere na vědomí:

781/03

žádost Technických služeb Vysoké Mýto o povolení provozování výlepové služby na území Vysokého Mýta od 1.1.2004.

782/03

informace starosty a místostarosty.
Rada města zrušuje:

783/03

část usnesení č. 13/95 ze dne 17.5.1995, týkající se bezplatného pronájmu části pozemku p.č. 4835 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Leňovým, Erbenova 25, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. HolubováRada města mění:

784/03

část usnesení č. 689/03 ze dne 7.10.2003 a to tak, že se slova „za cenu dohodou ve výši Kč 1.950.000,--“ nahrazují slovy „za cenu dohodou ve výši Kč 1.915.000,-- + náklady města“.


Z: p. Ing. Holubová


Rada města ukládá:

785/03

vedoucí OSM upozornit manžele Leňovy, bytem Erbenova 25, že užívají část pozemku p.č. 4835 v k.ú. Vysoké Mýto neoprávněně, neboť nebyla sepsána nájemní smlouva a město žádá o předání pozemku ke dni 15.11.2003.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


RM jako zástupce jediného společníka Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

schvaluje:

786/03

program valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o.

787/03

1) Plán činnosti a rozpočet na rok 2004 v předloženém znění
2) Dodatek nájemní smlouvy z 30.11.2001 číslo 1. v předloženém znění
3) Plán nákupu investic na rok 2004 v předloženém znění.


bere na vědomí:

788/03

zprávu jednatele o činnosti ML za I. – III. Q roku 2003, výhled hospodaření na IV. Q roku 2003 a plnění úkolů k zamezení hrozící ztráty z hospodaření v roce 2003.
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta