Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 1.11.2020

Usnesení RM č. 2003-39 ze dne 30.10.2003

30.10.03

 
U s n e s e n í č. 39/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 30.10.2003
Rada města souhlasí:


731/03

se změnou splatnosti splátky za rok 2003 vyplývající z prodeje nemovitostí čp.73 a pozemků v k.ú. Kačerov ve výši 120.000,-Kč k 30.6.2004.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


732/03


s přijetím finančního daru na ošetření lípy č. 22 (dle posudku Pavla Haupta,DiS, Lukavice 104, 561 51 Letohrad ze dne 7. 10. 2003) od Diany Karmínové, Hradecká 305, 566 01 Vysoké Mýto ve výši Kč 1.000,-

Z:pí. Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned


733/03


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc říjen 2003 dle předloženého návrhu se změnou ve smyslu protinávrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


734/03

se svoláním rozšířeného zasedání RM o členy ZM dne 6. 11. 2003 v 18:00 hod.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města schvaluje:


735/03


pořad schůze rady města konané dne 30.10.2003 dle předloženého návrhu.


736/03


uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání
hospodaření města za rok 2003 s Ing.Jaroslavem Součkem, Mutěnická 2, 628 00 Brno.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


737/03


uzavření nájemní smlouvy č. 101 na pronájem části pozemků p.č. 4644/117, 1101/1, 4850/1, 4666/171, 4644/103, 4644/46 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění odnosných schránek mezi městem Vysoké Mýto a Českou poštou, s.p. Praha 3, Olšanská 38/9. Nájem je stanoven ve výši 600,-Kč/rok a bude splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou počínaje 1.10.2003 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné za rok 2003 ve výši 150,-Kč bude uhrazeno do 31.12.2003.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města projednala:


738/03

rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2003 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.

Z: p. Ing. Michal Zima
T. ihned

739/03


rozpočtové opatření č. 3/2003 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
Rada města doporučuje:


740/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM v případě zaplacení splátky smluvní pokuty za rok 2003 ve výši 120.000,-Kč do 30.6.2004 promíjí zbývající splátky smluvní pokuty za rok 2004 a 2005 vyplývající z prodeje nemovitostí čp.73 a pozemků v k.ú. Kačerov.


Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


741/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej p.p.č. 140, 141/1 a 141/2 v k.ú. Rzy p. Genowefě Šimkové, Rzy č.p 7, Dobříkov s předkupním právem pro Město Vysoké Mýto, za cenu ve výši 36241,-Kč + náklady města. Částka ve výši 36241,-Kč bude splatná dle předloženého splátkového kalendáře a náklady města budou uhrazeny s první splátkou.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


742/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4214/43, 4214/47, 4214/59 a 4214/62 v k.ú. Vysoké Mýto od p. Jiřiny Švábové, Zahradní 621, Litomyšl za cenu dle znaleckého posudku č. 359-027/2003 ve výši 115 390,-Kč + náklady prodávající (daň z převodu nemovitostí).


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


743/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků dle GP č. 2572-54/2003, 2085-154/2003 pod cyklostezkou za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 80,-Kč/m2 od těchto vlastníků:

 • Pozemek p.č. 6308/4 o výměře 255 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Zdeňka Havlíka, Lipová 138, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 6308/11 o výměře 1374 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Václava Vícha, Lipová 148, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 6308/5 o výměře 416 m2 a p.č. 6308/10 o výměře 1725 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Ireny Macákové, Tisovská 115, Vysoké Mýto
 • Pozemek p.č. 6308/9 o výměře 940 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od Ing. Bohuslava Potočka, Chodská 888, Řevnice, Václava Sedláčka, Sedliště 14, Litomyšl a Ing. Václava Bečičky, Bulharská 1589, Pardubice
 • Pozemek p.č. 6308/1 o výměře 1122 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Jaromíra Staňka, Puškinova 446, Vysoké Mýto


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

744/03


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 6308/3 o výměře 1m2 a p.č. 3237/2 o výměře 387 m2 v k.ú. Vysoké Mýto dle GP č. 2572-54/2003, 2085-154/2003 od Města Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk za cenu dohodou ve výši 80,-Kč/m2

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

745/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje tyto názvy ulic v lokalitě Průhony III.:
Zvonková, Růžová, Chrpová, Vřesová.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned746/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4128/214 v k.ú. Vysoké Mýto v lokalitě Průhony III. za účelem výstavby rodinného domku panu Petru Zimovi, Kaštanová 1251, Choceň za cenu dohodou ve výši 300,- Kč za m2 za podmínky dokončení výstavby RD v lokalitě Průhony III. do čtyř let od právních účinků vkladu vlastnického práva. Při nedodržení této podmínky sjednat smluvní pokutu ve výši 100 tis. Kč se současnou možností města Vysokého Mýta odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned747/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4128/184 o výměře 23 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu 100,-Kč/m2 + náklady města a pozemku p.č. 4128/200 o výměře 104 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu 300,-Kč/m2 + náklady města manželům Dvořákovým, Wirthova 227, Vysoké Mýto za podmínky, že manželé Dvořákovi uhradí Městu Vysoké Mýto příspěvek na infrastrukturu ve výši 50000,-Kč.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
748/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 518/2 v k.ú. Vraclav Obci Vraclav, Vraclav č.p.66.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

749/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení č. 151/03 ze dne 10.9.2003 a to tak, že se slova „za cenu dohodou tj. ve výši 11 198 465,-Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách dle předloženého splátkového kalendáře“ nahrazují slovy „za cenu dohodou tj. ve výši 11 928 465,-Kč, která bude uhrazena ve splátkách dle předloženého splátkového kalendáře“.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

750/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 255/23 v k.ú. Domoradice manželům Hladíkovým, Domoradice 78, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 20,-Kč za m2 + náklady města.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

751/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 3234/9, 3234/10, 3234/11, 3236/1,
3236/3 a 3236/4 v k.ú. Vysoké Mýto firmě ČMO- České a moravské obalovny, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav zastoupené jednatelem Ing. Petrem Zachem za cenu dohodou ve výši minimálně Kč 250,- za m2 + náklady města.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

752/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje tyto směny pozemků v k.ú. Vysoké Mýto, dle GP 2544-115/2003, 1087-958/94 a 1377-121/97:

 • Pozemek p.č. 1526/75 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/89 ve vlastnictví manželů Bártových, Ležáků 640, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 1526/74 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/88 ve vlastnictví paní Marie Netíkové Odbojářská 605, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 1526/56 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/57 ve vlastnictví manželů Kubíkových, Odbojářská 575, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 1526/73 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/87 ve vlastnictví manželů Merglových, Vladislavova 85, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 1526/72 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/86 ve vlastnictví manželů Formánkových, Odbojářská 605, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 1526/71 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/85 ve vlastnictví pana Ing. Miloše Kroulíka, Dukelská 970, Litomyšl.
 • Pozemek p.č. 1526/70 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/84 ve vlastnictví manželů Perthenových, SNP 627, Vysoké Mýto.

 • Pozemek p.č. 1526/69 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/83 ve vlastnictví paní Dany Jindrové, Na stráni 503 , Vysoké Mýto.

 • Pozemek p.č. 1526/68 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/81 ve vlastnictví manželů Bělohlávkových, Odbojářská 573, Vysoké Mýto.
 • Pozemek p.č. 1526/67 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/79 ve vlastnictví manželů Šípkových, Odbojářská 575, Vysoké Mýto.

Výše uvedení vlastníci pozemků uhradí městu Vysoké Mýto náklady spojené s převodem pozemků.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
753/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1526/66 ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 1526/77 ve vlastnictví manželů Syrůčkových, U staré zastávky 498, Vysoké Mýto v k.ú. Vysoké Mýto. Manželé Syrůčkovi uhradí městu částku ve výši 900,-Kč + náklady města.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


754/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 4596/4 o výměře 10 m2 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého plánku paní Aleně Marholdové, Spy čp. 11, Nové Město nad Metují za cenu dohodou ve výši 500,--Kč za m2 + náklady města.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


755/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění část usnesení č. 140/03 ze dne 10.9.2003 a to tak, že se slova „Zdeněk a Monika Motyčkovi, Puškinova 491, Vysoké Mýto“ nahrazují slovy „Zdeněk a Monika Motyčkovi, Pod Kasinem 67, Vysoké Mýto“ a slova „Zdeněk a Monika Hanzlíkovi“ se nahrazují slovy „ Radek a Jaroslava Hanzlíkovi“.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města promíjí:

756/03

Věře a Oldřichu Ropkovi pohledávku - smluvní pokutu vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 10.7.2001.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
Rada města trvá:


757/03


na svém usnesení č. 708/03 ze dne 14.10.2003.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned
Rada města zrušuje:


758/03

usnesení RM číslo 668/03 ze dne 2.10.2003 v plném znění.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

759/03

dopis pana Vladimíra Boštíka -Eurodoprava
ze dne 21.10.2003.760/03

výsledky výběrových řízení na referenta stavebního úřadu a referenta odboru správy majetku.761/03

informace starosty a místostarosty.


762/03


informace pí. Tomáškové.763/03

informace p. Ledajakse.764/03

informace p. Mgr. Vondráčka.Rada města ukládá:

765/03

vedoucímu odboru finančního odepsat vzhledem k výsledku Rozvrhového usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, které se týká konkurzu na majetek úpadce VPS, spol. s.r.o., zbytek z konkurzu nepokryté pohledávky města k úpadci vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 27.5.1998.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


766/03


vedoucí OSM Ing. Janě Holubové doplnit do materiálů pro ZM k usnesení o prodej pozemků v k. ú. Domoradice manželům Hladíkovým ještě stanovisko osadního výboru Domoradice


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned767/03

pí. tajemnici Pohorské pozvat zastupitele na rozšířené zasedání RM na 6. 11. 2003 v 18:00 hod.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta