Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.1.2020

Usnesení RM č. 2003-37 ze dne 14.10.2003

14.10.03

 
U s n e s e n í č. 37/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 14.10.2003


Rada města souhlasí:

693/03

s přijetím daru od pp. Vlasty Zerzánové, Martiny Tomáškové, Kateřiny Tomáškové, Vlasty Čermákové a Daniela Beneše, všichni bytem Palackého 512, Vysoké Mýto ve výši 40 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou přístupové cesty k domu tamtéž.
RM souhlasí se splácením daru dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. Pavelka


694/03

s poskytnutím finančního daru ve výši 5 tis. Kč Gymnáziu Vysoké Mýto na krytí nákladů spojených s vydáním almanachu ke 125. výročí školy.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

695/03

pořad schůze rady města konané dne 14.10.2003 dle předloženého návrhu.

696/03

výměnu bytů mezi manželi Maixnerovými Žanetou (nar. 31.10.1975) a Davidem (nar. 14.7.1975), trvale bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto, č. bytu 18 a Tillovou Zuzanou (nar. 20.2.1976) trvale bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto, č. bytu 12 za podmínky vrácení jednoho bytu městu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned697/03

zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4269/28, 4269/30, 4248/49 vedených v KN a pozemcích p.č. 3909 a 3910 vedených v PK v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Oprávněným z věcného břemene bude ČESKÝ TELECOM , a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 6250,-Kč.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned698/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny části pozemku p.č. 1126/3 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned699/03

odpisový plán účetních odpisů majetku svěřeného do správy organizaci ZŠ Knířov dle předloženého návrhu.

Z: p. Mgr. Mandíková700/03

služební cestu ředitele Městské galerie Vysoké Mýto p. Dr. Chalupy ve dnech 19.10. - 23.10. 2003 do Paříže a Nantes z důvodu vrácení obrazů z výstavy v rámci francouzsko-českých dní.

Z: p. Ing. KrejzaRada města doporučuje:

701/03

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje dotaci ve výši :

  • 373 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost – děkanství Vysoké Mýto, Foersterova 161, 566 01 Vysoké Mýto na výměnu břidlicové krytiny, klempířských prvků, hromosvodů, části tesařských prvků a kování na památkovém objektu chrámu svatého Vavřince v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Dotace je účelová a je možné ji použít pouze na výše uvedené práce.702/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM nesouhlasí s odprodejem pozemku p.č. 380/1 v k.ú. Vanice.703/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 39/4 v k.ú. Vysoké Mýto Pardubickému kraji, Krajskému úřadu, Komenského 125, 532 11 Pardubice, zastoupeného Ing. Romanem Línkem, hejtmanem Pardubického kraje, IČ 70892822.
Rada města bere na vědomí:

704/03

informaci vedoucího odboru finančního týkající se splatných závazků vyplývajících z kupní smlouvy ze dne 23.9.1998, jejímž předmětem je koupě nemovitosti čp. 237/II.705/03

na nový prapor města ve verzi:
a) starý znak na horním listu praporu
b) nová verze na horním listu praporu
c) znak bez pavezy na horním listu uprostřed
d) znak bez pavezy na přechodu listu uprostřed
e) znak bez pavezy v obrysech na horním listu uprostřed

f) znak bez pavezy v obrysech na přechodu listu uprostřed
a ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí projednat předběžně stanovisko podkomise PS PČR, výbor pro heraldiku a vexilologii k návrhu.

Z: p. Felgr
T: ihned


706/03

předložený rozbor hospodaření Nemocnice Vysoké Mýto.


707/03

informace starosty a místostarosty.
Rada města ukládá:

708/03

JUDr. Poláčkovi vymáhat splatné závazky vyplývající z kupní smlouvy ze dne 23.9.1998 jejímž předmětem je koupě nemovitosti čp. 237/II na dlužníkovi dostupnými prostředky.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


709/03

vedoucímu odboru finančního započíst částku nákladů řízení ve výši 6.440,92Kč proti kupní ceně nemovitosti ve výši 104.643,-Kč, kterou je město povinno dle uzavřené kupní smlouvy uhradit Martinu Hlaváčkovi, bytem 294 43 Všejany-Vanovice, Na Průhoně 113. Úhrada bude provedena do tří dnů od vrácení kupní smlouvy podepsané p. Hlaváčkem – viz. rozsudek Okresního soudu.


Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned710/03

ředitelce NVM dopracovat předložený rozbor (strana 1) a doplnit (na straně 7) o datum zpracování a podpis zpracovatele a u všech navrhovaných opatření doplnit termíny realizace.
Z: p. Ing. Urešová
T: 31.10.2003

711/03

ředitelce NVM na základě předloženého rozboru zpracovat návrh na možné převedení příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto na s.r.o. se 100% účastí města.

Z: p. Ing. Urešová
T: 31.10.2003


712/03

ředitelce NVM zpracovat návrh dalších opatření vedoucích k vyrovnání hospodaření nemocnice, zejména uplatněním opatření uvedených v bodu 4a) a 4b) rozboru.

Z: p. Ing. Urešová
T: 31.10.2003
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta