Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.1.2020

Usnesení RM č. 2003-36 ze dne 7.10.2003

07.10.03

 
U s n e s e n í č. 36/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 7. 10. 2003
Rada města souhlasí:

680/03


s přijetím finančního daru od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na ekologické účely – Den stromů ve Vysokém Mýtě, ve výši Kč 50.000,--.

Z: Ing.Stanislava Jetmarová
T: ihned

681/03

s přijetím finančního daru od firmy EKOLA České Libchavy, s. r. o. na pokrytí nákladů spojených s pořádáním soutěže ve sběru hliníku, která proběhne v období září 2003 – duben 2004, ve výši Kč 4.000.—

Z:Ing.Stanislava Jetmarová
T: ihned


Rada města schvaluje:


682/03


pořad schůze rady města konané dne 7. 10. 2003 dle předloženého návrhu.


683/03


dodatek č. l k nájemní smlouvě č.27 uzavřené mezi PhDr.René Viktorinem, Dr.J.Malíka 766, Chrudim a Městem Vysoké Mýto na část pozemku p.č. 4289/1 v k.ú. Vysoké Mýto, kterým se nájem prodlužuje do 30.11.2008.


Z:Ing.Jana Holubová
T: ihned
684/03


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemků p.č. 3234/9, 3234/10, 3234/11 ,3236/1, 3236/2, 3236/3 a 3236/4 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned

685/03


uzavření nájemní smlouvy se sjednáním předkupního práva mezi Městem Vysoké Mýto a panem Ing. Václavem Sadílkem, Žerotínova 76, Vysoké Mýto na pronájem pozemku p.č. 3904/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Nájemné bude ve výši 10,-Kč/m2/rok a bude panu Sadílkovi uhrazeno vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, počínaje 1.lednem 2004.Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned

686/03


zaplacení částky ve výši Kč 10,--/m2/rok za užívání pozemku p.č. 3904/1 v k.ú. Vysoké Mýto panu Ing. Václavu Sadílkovi, Žerotínova 76, Vysoké Mýto od 1. 1. 2001, splatné do 30. 6. příslušného roku, první úhrada bude uskutečněna do 31. 10. 2003.


Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned


687/03


odpisový plán účetních odpisů majetku svěřeného organizaci ZŠ Javornického do správy dle předloženého návrhu.


Z: Mgr. Soňa Teplá
T: ihned


Rada města doporučuje:

688/03


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4128/182 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Jeništovým, Wirthova 226, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,- Kč za m2 + náklady města + nájemné ve výši 1.240,- Kč.

Z: Ing. Jana Holubová
T: ihned


689/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej domu čp. 335 na pozemku p.č. 1928, p.č. 1928, 1929/1, 1929/2 a 1930 včetně staveb na nich umístěných, vše v k.ú. Vysoké Mýto manželům Pavlovi a Aleně Hájkovým, bytem Svatopluka Čecha 78/I za cenu dohodou ve výši Kč 1.950.000,--


Z: Ing. Jana Holubová
T: ihnedRada města bere na vědomí:


690/03

informace tajemnice a starosty.


691/03

návrh města Nowy Dwór Gdanski (Polsko) na navázání spolupráce s Vysokým Mýtem a pověřuje p. starostu Bohuslava Fencla odpovědět, že město tento týden uzavřelo smlouvu o partnerství s polským městem Pyrzyce.
Rada města odkládá:


692/03


projednání žádosti Gymnázia Vysoké Mýto o příspěvek na vydání almanachu u příležitosti 125 let založení školy.

Bohuslav F e n c l
starosta

Eva Tomášková
členka Rady města